Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeiets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2019. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
Augusti 2019 Understöd för projekt som främjar entreprenörs-, ekonomi- och arbetslivskompetens Marja N. Pulkkinen
Augusti 2019 Statsandelar för teatrar och orkestrar av riksomfattande eller regionalt intresse samt för utvecklingsprojekt för teatrar och orkestrar  Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
September 2019 Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar Sami Niinimäki
September 2019 Understöd för sammanslutningar och forskningsinstitut som bedriver samhällsforskning Sami Niinimäki
September 2019 Understöd för verksamhet i organisationer på ungdomsområdet för 2020 Mikko Cortés Téllez
September 2019 Understöd för utvecklingsprojekt hos förmedlande aktörer inom den visuella konsten Petra Havu
Oktober 2019 Riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur olika föredragande
Oktober 2019 Understöd för att stöda tillgången till och förvaringen av digitalt kulturarv, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken, för arbetet med gränssittet för museernas samlingssystem samt digitalisering av museisamlingar Tapani Sainio
Oktober 2019 Understöd för vissa specialmuseer Mirva Mattila
Oktober 2019 Internationellt samarbete och interkulturell dialog,
verksamheten vid Finlands kulturinstitut
Sini Keinonen
Oktober 2019 Internationellt samarbete och interkulturell dialog, vänskapsföreningar Anne Mattero
Oktober 2019 Understöd för strukturell utveckling inom det fria bildningsarbetet Annika Bussman, Petra Heikkinen
Oktober 2019 Understöd för hushållsrådgivnings-organisationers verksamhet Petra Heikkinen
Oktober 2019 Understöd för verksamheten vid organisationer inom hantverk och konstindustri Petra Heikkinen
November 2019 Understöd för ungdomscentralernas verksamhet för 2020 Marja N. Pulkkinen
November 2019 Understöd för ungdomscentralernas investeringar Marja N. Pulkkinen
November 2019 Riksomfattande konst- och kulturfestivaler (bidrag som beviljas av ministeriet) Anne Mattero
November 2019 Internationellt samarbete och interkulturell dialog: kulturell verksamhet för utlandsfinländare eller finsk-ugriskt samarbete med Ryssland Sini Keinonen, Maija Lummepuro
November 2019 Verksamhetsbidrag till riksomfattande organisationer för fredsarbete Leena Laaksonen
November 2019 Allmänt understöd för att främja barnkultur Iina Berden
November 2019 Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism Anne Mattero
November 2019 Specialunderstöd för kulturprojekt inom åtgärdsprogrammet Turism 4.0 Anne Mattero
November 2019 Understöd  för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral Petra Heikkinen
November 2019 Allmänt understöd för verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och vissa andra organisationer för bildningsarbete Petra Heikkinen
November 2019 Understöd i enlighet med lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) till vissa kvinnoorganisationer Petra Heikkinen
November 2019 Understöd för verksamheten som bedrivs av Karjalan Liitto och Kriittinen korkeakoulu samt för bildningsarbetet  för utlandsfinländare som Sofian kannatusyhdistys ry utför Petra Heikkinen
November-december Specialunderstöd för specialiseringsutbildningar för anställda inom undervisningssektorn  (FÖRHANDSINFORMATION) Sanna Hirsivaara
December 2019 Ansökan om rätt till statsbidrag för kompetenscenter på ungdomsområdet för 2020-2023. Emma Kuusi
December 2019 Statsunderstöd för lokalkostnader Tiina Eerikäinen
December 2019 För främjande av samisk konst och kultur Katri Santtila
December 2019 Statsunderstöd som beviljas enligt särskilda kriterier flera olika föredragande
December 2019

De allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppgift, deras särskilda uppgifter och utveckling av verksamheten

Leena Aaltonen
December 2019 Teckenspråkiga bibliotekets verksamhet  Leena Aaltonen
December 2019 Samnordisk bokbussverksamhet Leena Aaltonen
December 2019 Understöd för renovering av föreningshus och upplysningsarbete via Finlands Hembygdsförbund Päivi Salonen
December 2019 Verksamhetsunderstöd till nationella konst- och kulturinstitutioner Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
December 2019 Investeringsbidrag för anläggning och grundlig renovering av kulturlokaler Tiina Eerikäinen
Februari 2020 Understöd för främjande av interreligiös dialog för 2020 Elina Anttila
Mars 2020 Allmänna understöd för religionssamfunds verksamhet Elina Anttila
Fortlöpande ansökan Planerings-, start- och verksamhetsunderstöd för utvecklings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och det samarbete inom EU och internationellt som gäller livslångt lärande Annika Bussman, Kirsi Lähde
Fortlöpande ansökan Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning olika föredragande
Fortlöpande ansökan Utvecklingsbidrag för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Mikko Cortés Téllez, Emma Kuusi
Fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom forskning och högskoleutbildning Sami Niinimäki, olika föredragande
Fortlöpande ansökan Specialunderstöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt olika föredragande
Fortlöpande ansökan Allmänna projekt inom idrott och motion olika föredragande