Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeiets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2018. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understödet Ansvarspersonen på UKM
augusti 2018 Understöd till teatrar och orkestrar av riksomfattande eller regional betydelse som omfattas av statsandel samt utvecklingsprojekt vid teatrar och orkestrar Mervi Tiensuu-Nylund, Katri Santtila
hösten 2018 Specialunderstöd för försök med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik för 5-åringar (ny ansökan på hösten UKM/UBS?) Tarja Kahiluoto, Kirsi Alila
september 2018 Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar Sami Niinimäki
september 2018 Understöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som bedriver samhällsforskning Sami Niinimäki
september 2018 Understöd till verksamhet i riksomfattande organisationer på ungdomsområdet 2019 Mikko Cortés Téllez
september 2018 Understöd för utvecklingsprojekt hos förmedlande aktörer inom den visuella konsten Petra Havu
september 2018 Idrottsvetenskap: forskningsprojekt Kari Niemi-Nikkola
oktober 2018 Understöd för uppsökande ungdomsarbete (RFV-ansökan) Merja Hilpinen
oktober 2018 Det digitala kulturarvets tillgänglighet och bevarande Minna Karvonen
oktober 2018 Riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur olika föredragande
oktober 2018 Allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppgift, allmänna bibliotekens specialuppgifter, samnordisk bokbussverksamhet och utveckling av de allmänna bibliotekens verksamhet Leena Aaltonen
oktober 2018 Nationalbibliotekets tjänster för allmänna bibliotek Leena Aaltonen
oktober 2018 Verksamhet vid riksomfattande specialmuseer Mirva Mattila
oktober 2018 Understöd för vissa specialmuseer Mirva Mattila
oktober 2018 Internationellt samarbete och interkulturell dialog, Finlands kulturinstituts verksamhet Sini Keinonen
oktober 2018 Internationellt samarbete och interkulturell dialog, vänskapsföreningar Anne Mattero
oktober 2018 Understöd för strukturell utveckling av det fria bildningsarbetet Annika Bussman, Kirsi Lähde
oktober-november 2018 (sommargrenar)
februari-april 2019 (snö- och isgrenar)
Träningsstipendier för idrottare Hannu Tolonen
september-oktober-november 2018 Riksomfattande och regionala utvecklingsstöd 2019 för en motions- och idrottsinriktad livsstil, för motions- och idrottsprojekt som främjar hälsa och välbefinnande Päivi Aalto-Nevalainen
september-oktober-november 2018 Lokala utvecklingsstöd 2019 för en motions- och idrottsinriktad livsstil, för motions- och idrottsprojekt som främjar hälsa och välbefinnande (RFV-ansökan) Päivi Aalto-Nevalainen
oktober-november 2018 Specialunderstöd för idrottsutbildningscentrens kvalitets-, utvecklings- och studiesedelsprojekt Kari Niemi-Nikkola
oktober-november 2018 Idrottsvetenskap: forskningssamfund och sammanslutningar för informationsförmedling Kari Niemi-Nikkola
oktober-november 2018 Idrottsvetenskapliga forskningsprojekt som fortsätter Kari Niemi-Nikkola
oktober-november 2018 Allmänt understöd till idrottsfrämjande organisationer Hannu Tolonen
oktober-november 2018 Specialunderstöd för att integrera invandrare med hjälp av motion och idrott Satu Heikkinen
november 2018 Understöd till verksamhet i riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet 2019 Emma Kuusi
november 2018 Understöd för verkstadsverksamhet för unga (RFV-ansökan) Merja Hilpinen
november 2018 Understöd för hushållsrådgivningsorganisationernas verksamhet Kirsi Lähde
november 2018 Understöd för handarbets- och konstindustriorganisationernas verksamhet Kirsi Lähde
november 2018 Understöd för ungdomscentralernas verksamhet och projekt Immo Parviainen
november 2018 Riksomfattande konst- och kulturfestivaler (understöd som beviljas av ministeriet) Anne Mattero
november 2018 Internationellt samarbete och interkulturell dialog: Kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare och finsk-ugriskt kultursamarbete med Ryssland Sini Keinonen, Maija Lummepuro
november 2018 Verksamhetsunderstöd för riksomfattande organisationer inom fredsarbete Leena Laaksonen
november 2018 Allmänna understöd för främjande av barnkultur Iina Berden
november 2018 Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism Anne Mattero
november 2018 Specialunderstöd för kulturprojekt inom åtgärdsprogrammet turism 4.0 Anne Mattero
november-december 2018 Specialunderstöd för specialiseringsutbildning för personal inom undervisningsväsendet (FÖRHANDSUPPGIFT) Sanna Hirsivaara
november-december 2018 Investeringsunderstöd för anläggningsprojekt för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa, RFV-ansökan Erja Metsäranta
november-december 2018 Anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter Erja Metsäranta
november-december 2018 Forsknings- och utvecklingsarbete som stöder anläggning, underhåll eller användning av idrottsanläggningar Erja Metsäranta
december 2018 Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd) Sari Virta
december 2018 Behovsprövade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter Kari Niemi-Nikkola
december 2018 Understöd för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral Kirsi Lähde
december 2018 För verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och för bildningsarbete vid vissa andra organisationer Kirsi Lähde
december 2018 Understöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) Kirsi Lähde
december 2018 Understöd för verksamheten vid Karelska Förbundet, Kriittinen korkeakoulu och för Sofian kannatusyhdistys bildningsverksamhet för utlandsfinländare Kirsi Lähde
december 2018 Understöd för projekt inom informations- och rådgivningsarbete för unga samt inom digitalt ungdomsarbete (RFV-ansökan) Emma Kuusi
december 2018 Understöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga (RFV-ansökan) Emma Kuusi
december 2018 Statsunderstöd för lokalkostnader Tiina Eerikäinen
december 2018 Främjande av samisk konst och kultur Katri Santtila
december 2018 Statsunderstöd som beviljas på särskilda grunder olika föredragande
december 2018 Teckenspråkiga bibliotekets verksamhet Leena Aaltonen
december 2018 Samnordisk bokbussverksamhet Leena Aaltonen
december 2018 Reparationsunderstöd för föreningshus och upplysningsarbete som avgörs av Finlands hembygdsförbund Päivi Salonen
december 2018 Verksamhetsunderstöd för nationella konst- och kulturinstitutioner Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
december 2018 Investeringsunderstöd för att anlägga och grundligt reparera kulturlokaler Tiina Eerikäinen
Ansökningstiden går ut 31.12.2018 Statens extra idrottspension Hannu Tolonen
januari-februari 2019 Försöks- och utvecklingsprojekt inom kultur (Preliminärt tema: kulturens grund och kontinuitet); ansökan slutar i januari eller februari 2019 (FÖRHANDSUPPGIFT) föredraganden meddelas senare
april-maj 2019 Integration av asylsökande och invandrare Satu Heikkinen
fortlöpande ansökan Allmänna projekt inom idrott och motion olika föredragande
fortlöpande ansökan Planerings-, start- och verksamhetsunderstöd för utvecklings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete samt för det samarbete i EU och på det internationella planet som gäller livslångt lärande Annika Bussman, Kirsi Lähde
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen olika föredragande
fortlöpande ansökan Utvecklingsunderstöd för verksamhet inom ungdomssektorn på nationell nivå och på internationell nivå Immo Parviainen
fortlöpande ansökan Utvecklingsunderstöd till kommunerna för att integrera invandare genom idrott och motion Satu Heikkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom forskning och högskoleutbildning Sami Niinimäki, olika föredragande
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt olika föredragande