Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för behov av tilläggsfinansiering som coronaviruspandemin orsakat utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning som omfattas av statsandelssystemet enligt det beräknade antalet undervisningstimmar

Understöd kan sökas av huvudmännen för de läroanstalter som omfattas av statsandel för grundläggande konstundervisning enligt det beräknade antalet undervisningstimmar.  En förteckning över de utbildningsanordnare som omfattas av statsandel för grundläggande konstundervisning enligt det beräknade antalet undervisningstimmar finns på Utbildningsstyrelsens webbsida.

Understödet är avsett att stödja kontinuiteten i den grundläggande konstundervisningen och stärka förutsättningarna att ordna grundläggande konstundervisning. Understödet beviljas för perioden 16 augusti - 31 december 2020 för att kompensera för uteblivna inkomster från elevavgifter på grund av coronaepidemin samt för andra inkomstförluster som uppkommit eller uppkommer under tiden 16.8. – 31.12.2020. 

Det är frågan om ett allmänt statsunderstöd som ska användas för att täcka läroanstaltens driftskostnader. Med understödet kan läroanstalten i första hand täcka sådana driftskostnader som föranleds av anordnandet av grundläggande konstundervisning.  Därtill kan läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen ansöka om understödet för att täcka driftskostnader för annat undervisning än grundläggande konstundervisning. Understöden får användas fram till den 31 december 2020. 

Ansökningstiden börjar den 12 oktober 2020 och löper ut den 9 november 2020 kl. 16.15.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslagen (688/2001).

Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om understöden senast i december.

Ytterligare information

Kulturrådet Hanna Koskimies från och med 19.10., tfn 0295 3 30048, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.