Hoppa till innehåll

Yleisavustus kansallisten taidelaitosten toiminnan tukemiseen koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen

Avustuksen hakuaikaa on jatkettu 19.5. klo 16.15. saakka. Myös puhelinneuvontapalveluajat jatkuvat 19.5. saakka.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. 

 

Avustus on tarkoitettu toiminnan tukemiseen koronaepidemiasta aiheutuvien toiminnan rajoitusten johdosta. Tarkoituksena on toiminnan jatkumisen turvaaminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä.

 Avustusta voivat hakea Kansallisgalleria, Suomen Kansallisooppera ja -baletti ja Suomen Kansallisteatteri.

Tavoitteena on, että kansallisten taidelaitosten taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset säilyvät ja tuotannon ja jakelun muodot sekä osallisuus kulttuuriin monipuolistuvat koronaepidemiasta liittyvästä poikkeustilasta huolimatta. 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustusta myönnetään toiminnan lisärahoituksena. Ministeriö arvioi avustuksen tarvetta 13.3.-31.5.2020 aikana syntyvän toiminnan vähentymisen perusteella ja ottaa huomioon sen vaikutukset toimijan talouteen.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat (oheisessa liitteessä):

1. Poikkeusolosuhteiden vaikutukset hakijan toimintaan ja talouteen

2. Toteutettava toiminta sekä arvio menoista 13.3. – 31.5.2020 välisenä aikana

 • toteutettavan toiminnan kuvaus ja kustannusarvio

3. Toiminnan arvioidut menetykset

Lipputulojen menetykset:

 • toteutunut myynti, perutut esitykset/näyttelyt
 • arvioitu toteutumaton myynti esityksiin/näyttelyihin

Muut tulojen menetykset:

 • arvioitu palvelumyynnin menetys €
 • arvioitu tuotemyynnin menetys €
 • vuokratulojen menetys €
 • arvioitu yleisötyön tulonmenetys €
 • arvioitu muu tulonmenetys €

Esitys-/museotoiminnan tulonmenetys yhteensä €

Esitys-/museotoiminnan peruuttamisesta aiheutuva kustannussäästö

 • henkilöstökulut
 • vierailijapalkkiot
 • tuotantokulut
 • kiinteistöjen ylläpitomenot
 • matka-, kokous- ym. kulut

Esitys-/museotoiminnan kustannussäästö yhteensä €

Lomautukset

 • Sovitut lomautukset ajalla 13.3.-31.5.2020 ja niiden taloudelliset vaikutukset

Tarvittavan lisärahoituksen määrä euroina ja avustuksen käyttötarkoitus

 • välttämättömien tai kriittisten toimintojen turvaaminen
 • toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestäminen muulla tavoin
 • lomautusten ja henkilöstövähennysten välttäminen
 • muu tarkoitus, mikä?

Avustuksen myöntämisen jälkeen päätetyt uudet lomautukset tulee välittömästi ilmoittaa ministeriölle ja niistä voi aiheutua avustuksen palauttamisvelvollisuus.

4. Keskeiset toimet toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi

 • välttämättömien tai kriittisten toimintojen turvaaminen
 • toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestäminen muulla tavoin
 • lomautusten ja henkilöstövähennysten välttäminen
 • muu tarkoitus, mikä?

Rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää myös muu tarkoitukseen liittyvä rahoitus.


2.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

3.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Beviljade understöd

2020
Kulttuuri

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen puh. 02953 30081 (Kansallisgalleria ja Suomen Kansallisooppera ja -baletti)
Kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila puh. 02953 30285 (Suomen Kansallisteatteri)