Hoppa till innehåll

Allmänt understöd till nationella kulturinstitutioner som behöver tilläggsfinansiering på grund av coronapandemi

Ansökningsfristen har förlängts till tisdag 19.5 kl. 16.15. Även telefonrådgivningen fortsätter fram till 19.5.

För understöd används högst cirka 3,2 miljoner euro.  

 

Understödet är avsett för att stödja sådan verksamhet som begränsats på grund av coronaepidemin. Syftet är att säkra den fortsatta verksamheten efter undantagstillståndet på ett så flexibelt sätt som möjligt

Understöd kan sökas av Finlands Nationalgalleri, Finlands Nationalopera och -balett och Finlands Nationalteater.

Syftet är att nationella konstinstitutioner ska ha förutsättningar att fortsätta med konstverksamhet och annat kreativt arbete även i fortsättningen och att produktionen, distributionen och kulturdeltagandet ska förbli mångsidigt trots det undantagstillstånd som coronaepidemin orsakat.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. 

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten  
Mer information på UKM:s webbplats  
Suomi.fi-anvisningar och stöd
Anvisningar för Katso-tjänsten

Behovet av tilläggsfinansiering  (docx) på finska

Understöden behovsprövas. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understödet beviljas som tilläggsfinansiering för verksamheten. Ministeriet bedömer understödsbehovet på basis av hur den verksamhet som inleds under tiden 13.3 - 31.5.2020 har minskat och beaktar konsekvenserna av detta för aktörens ekonomi.

Av ansökan ska framgå följande uppgifter (i bilaga):

Konsekvenserna av undantagsförhållandena för sökandens verksamhet och ekonomi

Den verksamhet som planeras och en uppskattning av utgifterna för tiden 13.3 - 31.5.2020 – 31.5.2020

 1. Konsekvenserna av undantagsförhållandena för sökandens verksamhet och ekonomi
 2. Den verksamhet som planeras och en uppskattning av utgifterna för tiden 13.3 - 31.5.2020 – 31.5.2020
 3. Uppskattade nettoförluster för verksamheten

Förluster av biljettinkomster:

 • realiserad försäljning, inställda föreställningar/utställningar
 • uppskattad orealiserad försäljning av föreställningar/utställningar

Förluster av övriga inkomster:

 • uppskattad förlust av försäljning av tjänster €
 • uppskattad förlust av produktförsäljning €
 • förlust av hyresinkomster €
 • uppskattad inkomstförlust av publikarbete €
 • uppskattad inkomstförlust av övrig verksamhet €

Inkomstförlust av föreställningar/museiverksamhet totalt €

Kostnadsbesparing av inställningar av föreställningar/museiverksamhet

 • personalkostnader
 • besökararvoden
 • produktionskostnader
 • kostnader för fastighetsunderhåll
 • kostnader för resor, möten och övrigt

Kostnadsbesparing av föreställningar/museiverksamhet totalt €

Permitteringar

 • Fastställda permitteringar 13.3 - 31.5.2020 och de ekonomiska konsekvenserna av dem

Behov av tilläggsfinansiering i euro och understödets användningsändamål

 • trygga nödvändiga och kritiska funktioner
 • ordna verksamheten och tjänsterna på annat sätt
 • undvika permittering och personalminskning
 • annat ändamål, vad?

4. beloppet på den tilläggsfinansiering som behövs samt användningsändamålet för understödet

 • tryggandet av nödvändiga eller kritiska funktioner
 • hur tillgång till verksamheten och tjänsterna kan ordnas på annat sätt
 • hur permitteringar och minskningar av personalen kan undvikas
 • annat syfte, vilket?

Om man bestämmer om permitteringar efter att understödet beviljats ska man omedelbart meddela detta till ministeriet eftersom detta kan medföra en skyldighet att betala tillbaka understödet.

I finansieringsplanen bör man även redogöra för övrig finansiering för ändamålet.


2.    Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut om understödets belopp fattas.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

3.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för tillsynen över användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

 

Beviljade understöd

2020
Kultur Yleinen

Ytterligare information

Kulturråd Tiina Eerikäinen puh. 02953 30081 (Finlands Nationalgalleri, Finlands Nationalopera och -balett)
Kulturråd Katri Santtila puh. 02953 30285 (Finlands Nationalteater)