Hoppa till innehåll

Ändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

Undervisnings- och kulturministeriet
20.12.2019 10.11
Pressmeddelande

Flera lagändringar träder i kraft inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde vid ingången av 2020. I denna sammanfattning presenteras de viktigaste av dessa.

Priset per enhet för gymnasieutbildning ökas med 18 miljoner euro

Priset per enhet för gymnasieutbildning, dvs. den studerandespecifika finansieringen, stärks med 18 miljoner euro från och med nästa år. Syftet med regeringspropositionen är att stärka gymnasieutbildningens kvalitet och verkställigheten av den nya gymnasielagen.

UKM-pressmeddelande


Ändringar i högskolornas studerandeurval

Över hälften av studieplatserna fylls fr.o.m. 2020 på basis av studentexamensbetyg och  yrkeshögskolorna på basis av studentexamensbetyg och betyg från grundläggande yrkesexamen. Man frångår praxis med poäng som är består av urvalsprov och examensbetyg, men urval som grundar sig på enbart urvalsprov ordnas fortfarande som tidigare.

Mer information

Ansökan till högre utbildning blir mer flexibel

Genom ändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen har man förbättrat högskolornas möjligheter att göra ansökan till högre utbildning mer flexibel fr.o.m. den 1 januari 2020. Genom de nämnda lagarna har användningsområdena för gemensam ansökan och separata antagningar till högskolorna förtydligats och man har infört flexiblare ansökningsförfaranden vid separata antagningar. Därutöver har det blivit lättare att byta studieinriktning inom högskolan genom att bestämmelserna som gäller urvalet av de studerande som vill byta inriktning har blivit flexiblare.

Högskolornas gemensamma antagning förnyas

Högskolornas gemensamma antagning som ordnas under våren delas upp i två separata gemensamma antagningar fr.o.m. antagningen som ordnas under våren 2020.

Vårens första gemensamma antagning täcker framöver utbildningar på främmande språk, Konstuniversitetets utbildningar samt utbildningarna inom Tammerfors universitets teaterarbete. Syftet är att utländska sökande ska kunna underrättas om resultaten av det första urvalet tidigare än för tillfället. Vårens andra gemensamma ansökan riktas till den finsk- och svenskspråkiga utbildningen och motsvarar den tidigare gemensamma ansökan som ordnats under våren.

Mer om högskolornas gemensamma ansökan


Lahtis yrkeshögskola och Saimens yrkeshögskola fusioneras och bildar Yrkeshögskolan Lab Ab

Antalet yrkeshögskolor minskar fr.o.m. ingången av nästa år till 22.  Den nuvarande yrkeshögskolan i Lahtis och Saimens yrkeshögskola slås ihop och bildar fr.o.m. den 1 januari 2020 Yrkeshögskolan Lab.

UKM-pressmeddelandeÄndringar i studiestödet 2020:

Höjningar av studiepenningen

Studiepenningen för en studerande som försörjer ett barn stiger från ingången av 2020 med 25 euro och är 350,28 euro i månaden. Efter indexhöjningen kommer den från och med 1.8.2020 att vara 353,75 euro i månaden.

Från 1.1.2020 är bostadstillägget 210 euro i månaden för alla studerande som studerar utomlands och på Åland.

Från 1.8.2020 stiger studiepenningen och dess olika delar med cirka en procent när studiepenningens belopp binds till folkpensionsindex som följer levnadskostnaderna. I fortsättningen görs indexjusteringen årligen i början av höstterminen. Den första augusti  2020 stiger studiepenningens maximibelopp till 252,76 euro i månaden. Läromaterialstillägget som betalas till studerande från familjer med låga inkomster stiger till 47,26 euro i månaden.

Ändring av villkoren för studielånskompensationen

Den 1 januari 2020 ändras villkoren för studielånskompensationen så att en studielåntagare som avlagt högskoleexamen utomlands har rätt till studielånskompensation även om tiden som använts för att avlägga examen är högst tre månader längre än den föreskrivna tiden, ifall tiden för avläggande av examen har förlängts på grund av den utländska högskolans avvikande definition av terminen och praxis för beviljande av examensbetyg.

Ändring i tidsfristen för återbetalning av stödmånadens studiepenning och bostadstillägg

Från 1.1.2020 ska stödmånadens studiepenning och bostadstillägg återbetalas före utgången av april månad kalenderåret efter stödåret. Den studerande ska se till att årsinkomsten inte överstiger fribeloppet. Den studerande kan reglera fribeloppet genom att söka studiestöd för bara en del av studiemånaderna, genom att för önskade månader säga upp ett studiestöd som redan beviljats eller genom att betala tillbaka studiepenningen och bostadstillägget för stödmånader som redan förbrukats. Återbetalningarna av stödet beaktas i beskattningen för det år då stödet har erhållits.

UKM pressmeddelande 7.10.2019 

Lagen om fornminnen ändras– Museiverket blir behörig myndighet

Ärenden om fastställelse av gränserna för fast fornlämning jämte skyddsområde och tillstånd att rubba en fornlämning överförs från närings-, trafik- och miljöcentralerna till Museiverket. Det är inte längre möjligt att fastställa gränserna för fasta fornlämningar och skyddsområden vid fastighets- och inlösningsförrättningar eller genom överenskommelse, i stället kan Museiverket fastställa gränserna med anledning av en ansökan.

OKM tiedote 5.4.2018 


Den nya museilagen träder i kraft

UKM har godkänt 124 museer att omfattas av statsandelssystemet fr.o.m. 1.1.2020 samt utsett regionala och riksomfattande ansvariga museer som ersätter det nuvarande systemet med landskapsmuseer och regionala konstmuseer och det riksomfattande specialmuseisystemet. Statsandelen för museer består av s.k. basfinansiering och uppgiftsbaserad finansiering för museer med regionalt ansvar och riksansvar. Beviljandet av statsandel grundar sig på en fyraårig finansieringsplan som ministeriet utarbetar. Ministeriet bedömer med fyra års mellanrum om museerna fortfarande uppfyller förutsättningarna för utnämning till ansvarsmuseum enligt museilagen.

UKM 18.10.2018 

UKM pressmeddelande 1.11.2019 

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Kultur Studiestöd Utbildning