Hoppa till innehåll

Ändringar vid årsskiftet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Undervisnings- och kulturministeriet
20.12.2017 11.23
Pressmeddelande

Flera författningsändringar träder i kraft inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde vid ingången av 2018. Vi har sammanställt en förteckning över de mest betydande.

Studiestödet får försörjarförhöjning

En försörjarförhöjning på 75 euro till studiestödet införs, varvid studiepenningens belopp stiger hos en studerande med vårdnad om barn från 250,28 euro till 325,28 euro per månad.

Därutöver ändras villkoren för studier på heltid och studiestödmånaderna för ett läsår på grund av yrkesutbildningsreformen. Villkoren för att förlänga maximitiden för studiestödet i anslutning till en högskoleexamen förenklas så att de studier som krävs inte begränsas till ett läsår.

Möjligheterna för personer i åldern 18-19 år att få studiepenning förbättras fr.o.m. ingången av 2018

Föräldrarnas inkomster inverkar inte längre på studiepenningens storlek för personer i åldern 18-19 år som bor självständigt. Dessa studerande kan få studiestöd med grundbelopp, 250,28 e/mån.

Den studerandes egna inkomstgränser granskas på basis av förtjänstnivåindexet (1%).

Höjningen av beloppet på studiepenningen och bostadstillägget som återkrävs på basis av den studerandes egna inkomster sänks till 7,5 %.

Fr.o.m. ingången av 2018 betalas studiepenningen, bostadsbidraget och skolresestödet den första bankdagen i kalendermånaden.

Den årliga ränta som tas ut för statens borgensfordran är fyra procent.

Studiestödsnämndens uppgifter samt uppföljningen av studieprestationer sköts framöver hos FPA

Studiestödsnämndernas uppgifter överförs vid årsskiftet till Folkpensionsanstalten. FPA svarar framöver för den personliga betjäningen av högskolestuderanden i studiestödsärenden. Läroanstalternas uppgift är att ge allmän information och information som behövs för att behandla studiestödsärenden.

Också helhetsansvaret för att följa upp studieframgången övergår till Folkpensionsanstalten.  Framöver beaktar man vid utvärderandet av hur studierna framskrider på ett mera omfattande och schematiskt sätt de studieprestationer som berättigar till studiestöd. De nya bestämmelserna som gäller utvärderingen av hur studierna framskrider tillämpas fr.o.m. den 1 augusti 2018 i den utvärdering som görs årligen och som gäller huruvida en högskolestuderandes studier har framskridit tillräckligt. I utvärderingen tar man i beaktande studieprestationer och studiestödsmånader fr.o.m. den 1 augusti 2011.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sjunker

Avgifterna för små- och medelinkomsttagare sjunker och syskonrabatten för det andra barnet är framöver 50 procent i stället för nuvarande tio. För en familj med medelinkomster (bruttoinkomster totalt 5900 e/mån) och två barn sjunker avgifterna med över 1200 euro per år.  Alla familjers inkomstgränser höjs. 6700 familjer flyttas över till avgiftsfri småbarnspedagogik.

Invandrares möjligheter att studera blir bättre

Invandrare kan på ett mera flexibelt sätt än tidigare studera läs- och skrivkunskap och finska eller svenska i form av fritt bildningsarbete, t.ex. i medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet.  Det tas inte ut avgifter för undervisning som godkänts i integrationsplanen.

Därutöver ska en folkhögskola som i huvudsak ordnar utbildning för gravt handikappade kunna få en statsandel på högst 80 procent istället för högst 57 som tidigare.

Försök där de som deltar kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurs utan att studera det andra inhemska språket

Riksdagen har godkänt ett försök där de elever som deltar i försöket kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurs utan skyldighet att studera det andra inhemska språket. Lagen som möjliggör försöket träder i kraft den 1 januari 2018. Försöket inleds i augusti 2018.

Yrkesutbildningen förnyas

Den nya lagstiftningen som gäller yrkesutbildningen träder i kraft fr.o.m. ingången av 2018. Utbildningens fokusområden är individuella studievägar, branschöverskridande kompetens samt ett tätt samarbete med arbetslivet.

Framöver är yrkesutbildningens viktigaste uppgift att skapa individuell yrkeskompetens enligt de studerandes och arbetslivets behov. Man tar sig på ett flexibelt sätt an de individuella kompetensbehoven genom examina, delar av examina, utbildning som inte leder till examen och förberedande utbildning.  Alla som avlägger en examen eller delar av en examen får en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK), där man utreder hur man uppnår målet för den önskadekompetensen och vilken slags undervisning, handledning och stöd den studerande är i behov av.
 
Det går att flexibelt ansöka och antas till utbildning då det finns behov för det. Det här systemet erbjuder kompetens i olika skeden av arbetslivet. Den riksomfattande gemensamma antagningen som ordnas på våren kan fortfarande utnyttjas av personer som går ut grundskolan och personer som saknar utbildning på andra stadiet.

Inlärningen på arbetsplatserna kommer att öka. Det finns två sätt att gå till väga: Läroavtalsutbildning som baserar sig på arbetsavtal och utbildningsavtalet som genomförs utan ett arbetsförhållande. Dessa kan kombineras på ett flexibelt sätt.

Allt fler studerande får tillgång till psykolog- och kuratorstjänster 

Rätten till psykolog- och kuratorstjänster utvidgas till att gälla alla studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen och studerande inom handledande utbildning.

En ny grupp som omfattas av studerandevårdstjänsterna är personer som avlägger yrkesinriktad grundexamen som fristående examen eller som arbetskraftsutbildning.

Studieprestationer och examensinformation genom en tjänst

Den nationella tjänsten Koski för studieprestationer och examensinformation grundas i Finland. Tjänsten samlar information om studieprestationer och examina från olika informationsresurser inom alla utbildningsnivåer. Genom tjänsten kan medborgare och myndigheter få den information de behöver från ett och samma ställe tillförlitligt och kostnadseffektivt.

Därutöver grundas en nationell informationsresurs för utbildning där man samlar information om personer som i december 2017 var elever eller studerande vid en utbildningsanordnarens utbildning. I informationsresursen ska dessutom uppgifterna om år 2017 avlagda grundläggande yrkesexamina föras in. Tjänsten är i bruk i hela sin omfattning år 2019.

Högskolornas undervisningssamarbete utvidgas

Universiteten och yrkeshögskolorna får mera frihet att ordna undervisning i samarbete med andra högskolor. Högskolorna behöver inte ge all undervisning som hör till en examen själva, utan kan skaffa ersättande undervisning från ett annat inhemskt universitet eller yrkeshögskola. Enligt lagen ska högskolorna fortfarande erbjuda den största delen av undervisningen i anslutning till en examen själva. Målet är att förbättra undervisningens kvalitet och uppkomsten av internationellt attraktiva kompetenskluster.

Ministeriets pressmeddelande 19.12.2017 (på finska)

Lag om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner

När den som erhållit extra konstnärspension avlidit, betalas på ansökan av den avlidnas förmånstagare
och i enlighet med bestämmelserna i lagen efterlevandepension och barnpension (familjepension) till förmånstagarna. Grunden för familjepensionen är den av staten beviljade extra konstnärspension som förmånslåtaren får vid sin död. Centret för konstfrämjande fattar beslut om beviljandet av konstnärspension. Familjepensionen beviljas och utbetalas av Keva.

Allmänbildande utbildning Kultur Småbarnspedagogik Spetsprojekt Studiestöd Utbildning Yrkesutbildning