Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklingsprojekt hos förmedlande aktörer inom visuell konst

Understödet är avsett för utvecklingsprojekt hos förmedlande aktörer inom den visuell konst (t.ex. bildkonst, fotografikonst, mediekonst och konsthantverk).

Ansökningstiden börjar 15.8.2019  och går ut 19.9.2019 kl. 16.15.

Totalt finns det ca 100 000 euro som kan delas ut. Avsikten är att fatta besluten i oktober 2019. De sökande får ett skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslag (688/2001)

Till exempel konstgallerier, artotek, agenturer och andra organisationer med förmedlingsverksamhet kan söka understöd.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Understödet kan till exempel beviljas för att utveckla kompetensen för internationell affärsverksamhet, digital försäljning, kund- och publikarbete eller samarbetsprojekt för att effektivera verksamheten på området.

Understödets syfte är att förbättra kapaciteten för affärsverksamhet och att förbättra försäljningen av konst eller konstrelaterade tjänster hos förmedlande aktörer inom visuell konst (t.ex. bildkonst, fotografikonst, mediekonst och konsthantverk) och på så vis öka konstnärernas inkomster och förvärvsmöjligheter.

Understödet anknyter till utvecklings- och åtgärdsförslagen som presenterats i slutrapporten för undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp som utredde avtals- och ersättningsförfaranden för konstutställningar (UKM 2016:4). Arbetsgruppens rapport och rekommendationer.  Understödet verkställer även målen i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 som gäller utvecklingen av förutsättningarna för konstnärlig verksamhet samt distributionen och affärsverksamheten i fråga om kulturinnehåll.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Projektets långsiktiga verkningar för

 • affärskompetensen hos förmedlande aktörer inom visuell konst,
 • försäljningen av konst eller konstrelaterade tjänster
 • konstnärernas inkomst och förvärvsmöjlighet.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte överföras vidare.

2.    Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi finns på ministeriets webbplats: Undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi 2030.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (statsunderstödslagen 7 § 1 mom.):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om understödstagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de faktiska totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av hur understödet använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.

Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå, om det är frågan om ett specialunderstöd eller om allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i sin verksamhet Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att stödmottagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

Understöden är de minimis-stöd enligt EU:s regler om statligt stöd (stöd av mindre betydelse, kommissionens förordning 1407/2013), vars maximibelopp för sökanden får vara 200 000 euro under tre på varandra följande skatteår. I understödets maximibelopp beaktas finansieringen som alla offentliga finansiärer beviljar företaget som de minimis-stöd. På ansökningsblanketten ska sökanden ange alla de minimis-stöd som erhållits av olika finansiärer under innevarande år samt de två föregående åren.

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Ytterligare information

Petra Havu, kulturråd, tfn 0295 330185, [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/understod