Hoppa till innehåll

Ändringar i villkoren och begränsningarna för statsunderstöd

Undervisnings- och kulturministeriet
20.6.2019 9.58
Nyhet
Pengar

Det kommer att ske ändringar i villkoren och begränsningarna för undervisnings- och kulturministeriets allmänna och specialunderstöd. Ändringarna som gäller specialunderstöden träder i kraft den 1 augusti 2019 och ändringarna som gäller de allmänna understöden från och med den 1 januari 2020. Det innebär att ändringarna tillämpas på ansökningarna under hösten.

Framöver kommer man i understödsbesluten att bestämma hur stor del av det allmänna/specialunderstödet som får täcka verksamhetens/projektets förverkligade (tidigare godkända) kostnader. Icke godkända kostnader dras fortfarande av enligt villkoren för såväl de allmänna som specialunderstöden.

I fråga om godkända kostnader för de allmänna understöden avlägsnas villkoret som gäller att täcka underskottet för sålda förnödenheter och publikationer.

Villkoret som gäller uthyrning i andra hand har kompletterats: I fråga om uthyrning av lokaler som finansieras med allmänt understöd i andra hand för allmännyttig verksamhet,  beaktas endast underskott. Om en lokal som finansieras med allmänt understöd hyrs ut i andra hand och underhyresgästen bedriver affärsverksamhet i lokalen, får man dock inte ens täcka underskottet för uthyrningen i andra hand.

Ifall lokalen hyrs ut i andra hand för allmännyttig verksamhet, får man täcka underskottet för uthyrningen med understödet. Med andra ord sådana kostnader från vilka man har dragit av hyresinkomsterna. Ifall den som beviljats allmänt understöd däremot hyr ut lokalen för affärsverksamhet, får man inte ens täcka det eventuella underskottet för uthyrningen med det allmänna understödet. Att täcka underskottet kan anses förvränga konkurrensen och marknadsverksamheten. En lokal som hyrs ut för affärsverksamhet bör inte hyras ut för en summa som är lägre än den som understödsmottagaren själv betalar.

Även punkten som gäller verksamhet som beviljats särskilt offentligt eller privat stöd ändras. Framöver får understödet inte sammanlagt med de övriga allmänna understöden överskrida det belopp som angetts som godtagbara kostnader. Med allmänt understöd får man inte heller täcka sådana kostnader för vilka understödsmottagaren fått privat eller offentligt understöd som riktas till specifika samt funktionellt och tidsmässigt begränsade kostnader. Ett underskott för en specifik funktion anses dock vara en godtagbar kostnad.

Framöver kan de som beviljas allmänt understöd eller statsunderstöd av motiverad anledning allokera högst 15 % av de allmänna kostnaderna till att täckas av specialunderstödet.

På grund av ändringarna  i statsunderstödslagen höjs minimibeloppet för återbetalning av  såväl det allmänna som specialunderstödet  från 10 till 100 euro.

Framöver är understödsmottagaren skyldig att i sin verksamhet främja jämställhet och likabehandling samt iaktta de skyldigheter som åläggs arbetsgivaren i lagen om jämställdhet och i lagen om likabehandling. Understödsmottagaren bör följa tillgänglighetslagstiftningen ifall den uppfyller kännetecknen för ett offentligrättsligt organ eller får understöd för över hälften av värdet för att utveckla och upprätthålla en digital tjänst.

Upplysningar: Emma Kuusi, UKM, konsultativ tjänsteman, tfn 02953 30172

Bibliotek Forskning Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Kyrkliga ärenden Unga Upphovsrätt Utbildning