Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för år 2020

Understödet är ämnat för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för 2020.

Understöd kan beviljas till en sådan organisation på ungdomsområdet som undervisnings- och kulturministeriet med stöd av ungdomslagen (1285/2016) samt statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) har godkänt såsom berättigad till statsunderstöd. 

Läs mer om vem som är berättigad till statsbidrag här.

Enligt förordningen handlar det om följande slags organisationer:

 1. ungdomsorganisationer,
 2. organisationer som främjar ungdomsverksamhet,
 3. organisationer som bedriver ungdomsverksamhet och
 4. serviceorganisationer på ungdomsområdet.

Du kommer till den elektroniska ärendehanteringstjänsten genom att trycka på knappen ”e-tjänster”. 

Ansökningstiden börjar 27.8.2019 kl. 10:00 och slutar 2.10.2019 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan totalt använda högst 18,6 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten fattas före utgången av februari 2020. Samtliga sökande får ett skriftligt beslut om beslutet.

Ungdomslagen, statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik och statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på understödet.

 

 

 

Med understödet främjas de syften och utgångspunkter som anges i 2 § i ungdomslagen genom att stärka förutsättningarna för verksamhet av organisationerna på ungdomsområdet.

Syftet med ungdomslagen är att främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället, stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta, stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället, främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter, och förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor och respekt för miljön och livet samt sektorsövergripande samarbete.

Organisationerna på ungdomsområdet ger ramar för ungdomars medborgarverksamhet och hobbyer samt vägar till framgång och inflytande. De är också centrala aktörer för serviceutbudet inom ungdomsarbetet vid sidan av kommunerna och församlingarna.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar allmänt understöd för ungdomsverksamhet enligt ungdomslagen (1285/2016) och statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017).

Den sökande ska i sin verksamhet förverkliga de syften och utgångspunkter som anges i 2 § i ungdomslagen. 

Undervisnings- och kulturministeriet bedömer beloppet på understödet när ministeriet överväger respektive organisationers verksamhet med stöd av 18 § i ungdomslagen och  i enlighet med 6 § i den förordning som utfärdats med stöd av denna paragraf.

Enligt ungdomslagens 18 § görs prövningen av understödets belopp på basis av organisationens ekonomi, hur rikstäckande verksamheten är, verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar. Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas därtill på vilket sätt organisationen i sin verksamhet främjar likställdhet, jämlikhet och delaktighet och hur den förverkligar de andra syften och utgångspunkter som anges i 2 §. Verksamhet som understöds ska vara allmännyttig.

Bedömningen baserar sig på organisationens planerade och genomförda verksamhet. Utvärderings- och understödskommissionen gör en framställan i ärendet i enlighet med 7 § i ungdomslagen.

Vid bedömningen av kvaliteten på organisationens verksamhet beaktas verksamhetens målinriktning, utveckling, uppföljningen av den egna verksamheten och utvärderingen av hur målen uppnåtts.

Vid bedömningen av verksamhetens omfattning beaktas volymen och mångsidigheten i fråga om organisationens verksamhet, antalet unga som deltar i verksamheten, hur rikstäckande verksamheten är samt verksamhetens tillgänglighet.

Vid bedömningen av verksamhetens samhälleliga verkningar beaktas verksamhetens betydelse inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt på organisationens verksamhetsområde.

Vid bedömningen av organisationens ekonomiska förvaltning beaktas verksamhetens kostnader i förhållande till rikstäckningen och till kvaliteten samt förvaltnings- och personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna.

Vid bedömningen av organisationens främjande av delaktighet beaktas hur organisationen erbjuder unga en möjlighet att delta i organisationens beslutsfattande och hur organisationen på andra sätt främjar ungas förmåga och förutsättningar att verka i samhället.

Det understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar kan täcka högst 95 % av de faktiska totalkostnaderna.

 

2. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

 

3. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

4. Medlemsuppgifter och hur de ska uppges 

Enligt föreningslagens (503/1989) 11 § ska föreningens styrelse föra en förteckning över föreningens medlemmar. Medlemsuppgifterna ska hållas à jour och uppges i samband med redovisningen och i övrigt när statsbidragsmyndigheten begär detta. Riksomfattande organisationer ska meddela antalet enskilda medlemmar som ingår i hela organisationens struktur. Det betyder att också alla enskilda medlemmar i medlemsorganisationerna (till exempel i distriktsorganisationer, lokalorganisationer eller centralorganisationen) ska räknas. En enskild medlem kan räknas bara en gång. 

Medlemsuppgifterna ska ordnas så att inte endast det totala antalet medlemmar framgår, utan också antalet medlemmar som är under 15 år och antalet medlemmar under 29 år.

 

5. Vidareutdelning av understöd (delegering)

Riksomfattande organisationer inom ungdomssektorn kan vidarebefordra understödet till de regionala och lokala registrerade medlemsorganisationernas verksamhet. Därtill ska de riksomfattande organisationerna ingå ett avtal om det understöd de överför med den medlemsorganisation som använder bidraget. Genom avtalet förbinder sig medlemsorganisationen att iaktta de villkor och begränsningar gällande användningen och övervakningen av understöd som förmedlas vidare som gäller undervisnings- och kulturministeriets  allmänna understöd  och som grundar sig på statsunderstödslagen. Avtalet ska göras enligt ministeriets mall för detta slags avtal. Av mallen framgår avtalets minimivillkor.

De villkor och begränsningar som anges i ministeriets understödsbeslut gäller också användningen av stöd som överförs på en annan organisation.

En riksomfattande organisation på ungdomsområdet som förmedlar vidare understöd som erhållits av ministeriet ansvarar inför ministeriet för att bidraget används i enlighet med de villkor och begränsningar som ministeriet angett och är skyldig att till undervisnings- och kulturministeriet återbetala det understöd eller den del av understödet som den förmedlat vidare.  En riksomfattande organisation inom ungdomsområdet ska i sin ansökan, budget och verksamhetsplan nämna de understöd som medlemsorganisationerna erhåller. De understöd som förmedlats vidare ska också framgå av utredningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen.

 

6. Organisationer på ungdomsområdet som är berättigade till understöd

Undervisnings- och kulturministeriet för en lista över de organisationer som har godkänts som berättigade till understöd med stöd av ungdomslagen. En organisation som finns på denna lista, men som inte längre uppfyller villkoren för att vara berättigad till understöd eller som på två år inte har ansökt om understöd, kan strykas från listan.  

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Unga

Ytterligare information

Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 02953 30080, [email protected] (samordnare)

Konsultativ tjänsteman Emma Kuusi, tfn 02953 30172, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten vänligen kontakta: [email protected]

 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd:
http://minedu.fi/sv/understod