Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för lokalkostnader

Understöden är avsedda för att täcka hyreskostnaderna för kulturinrättningar med nationell betydelse som är belägna i fastigheter som ägs av Senatfastigheter,utrikesministeriets eller Sveaborgs förvaltningsnämnd.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt cirka 27 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att fatta besluten i januari 2020.

Ansökningstiden börjar 15.11.2019 och slutar 12.12.2019 kl. 16.15.

 

 

Med understödet stärks verksamhetsförutsättningarna för aktörer inom konst och kultur så att aktörerna har tillgång till ändamålsenliga lokaler.

Den som tidigare har beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Tillsammans med övriga offentliga understöd får understödet inte överskrida beloppet av de godtagbara utgifterna. Godtagbara utgifter definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt.

Användningen av understödet ska redovisas senast den dag som nämns i beslutets bilaga. Understödets mottagare förutsätts rapportera om utgifterna enligt kostnadsställe.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

 

Redovisning för användningen av understödet ska göras senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts i ärendehanteringstjänsten kan i fortsättningen redovisas i UKM:s ärendehanteringstjänst. 

- Senatfastigheters, utrikesministeriets eller Sveaborgs förvaltningsnämnds hyresberäkning

- Om sökanden inte får verksamhetsunderstöd av ministeriet ska till ansökan fogas:

  • sammanslutningens godkända verksamhetsplan och budget
  • sammanslutningens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod

Ytterligare information

Kulturråd Tiina Eerikäinen, 0295 330081, [email protected]