Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens

Statsunderstöd kan beviljas i form av specialunderstöd för riksomfattande projekt som syftar till att främja företagarkompetensen, de ekonomiska färdigheterna och arbetslivsfärdigheterna hos unga människor under 29 år.

Projekt kan genomföras på olika sätt. Statsunderstöd kan beviljas för:

-projekt där man utbildar unga i företagande, hantering av privatekonomin samt arbetslivsfärdigheter, antingen i samarbete med utbildningssystemet eller som ett led i lärandet utanför skolan,

-informationsprojekt som behandlar ovannämnda teman och som uttryckligen riktar sig till ungdomar, eller för utbildning för dem som arbetar med unga och som syftar till att säkerställa att de har den kunskap och kompetens som de behöver för att handleda de unga i frågor som gäller företagande, hantering av den egna ekonomin och arbetslivet,

-projekt med hjälp av vilka man främjar stödjandet av sysselsättningsberedskapen för olika grupper av ungdomar. Syftet med projekten är att göra det lättare för unga att få arbete till exempel genom mentorskap och arbetsgivarsamarbete. I projekten beaktas unga som befinner sig i en speciellt utmanande situation med tanke på sysselsättning,

-projekt som stöder de ungas egen sysselsättning inom företagande.

Det är nödvändigt att rikta särskilt stöd till sådana specialgrupper bland unga som har en exceptionellt svag ställning när det gäller sysselsättning. Sådana grupper är bland annat invandrarungdomar och partiellt arbetsföra ungdomar.

Statsunderstöd kan sökas av registrerade föreningar och stiftelser.

Ansökningstiden börjar den 15 juni 2020 och slutar den 10 augusti 2020 kl. 16.15.

Eurobelopp som kan sökas: Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 950 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten i september 2020.

 

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödets syfte

Med understödet främjas de ungas delaktighet och livskompetens samt sysselsättning.

Färdigheter i företagande, ekonomi och arbetsliv hör till livslångt lärande, där människans färdigheter utvecklas och fulländas i olika skeden av deras utbildnings- och inlärningsväg. Det handlar om allt från livskompetens, växelverkan, planering och självledarskap till innovationsförmåga och förmåga att hantera förändringar. Utbildningen och fostran ska stödja företagsamheten, hanteringen av privatekonomin och arbetslivsorienteringen. I bästa fall utvecklas de till ett handlingssätt där attityd, ambition och handlingsvilja kombineras med kunskap och hög kompetens. En entreprenörsinriktad verksamhetskultur och handlingsmodell, liksom ekonomiska färdigheter och arbetslivsfärdigheter, uppnås bäst i samarbete med det omgivande samhället. Med understödet stöds också de ungas egen sysselsättning inom företagande.

I fostran till företagsamhet och till ekonomiska färdigheter och arbetslivsfärdigheter ligger tyngdpunkten på nätverkssamarbete med de olika utbildningsstadierna, arbets- och näringslivet, olika organisationer, administrativa och politiska beslutsfattare samt hemmen. Genom allt detta stärks samtidigt grunden för att de studerande i framtiden utan svårighet kan verka på arbetsmarknaden antingen som företagare eller som anställda och hantera den egna ekonomin på ett förnuftigt sätt.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten https://minedu.fi/documents/1410845/3807709/Bruksanvisning+f%C3%B6r+%C3%A4rendehanteringstj%C3%A4nsten/d762a8b2-0b2d-4c7b-a89d-c4575021b811/Bruksanvisning+f%C3%B6r+%C3%A4rendehanteringstj%C3%A4nsten.pdf

Mer information på UKM:s webbplats

https://minedu.fi/sv/arendehantering-och-anvisningar

Suomi.fi-anvisningar och stöd
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod

Anvisningar för Katso-tjänsten
https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/anvandarens-manualer/detaljerade-anvisningar-for-webbtjansten-katso/

 

Understödet underställs prövning. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

De projekt som stöds ska syfta till att fostra ungdomar under 29 år till företagsamhet eller ge dem ekonomiska färdigheter eller arbetslivsfärdigheter, till att öka beredskapen hos dem som arbetar med unga i fråga om de teman som anges ovan eller till att informera unga om de ovannämnda innehållen. Målet kan fortfarande vara att stödja sysselsättningen och företagandet bland unga.

Bland ansökningarna prioriteras projekt med genomförbara projektplaner som är på så sätt konkreta och detaljerade att de presenterar verksamhetens olika skeden, sökandens funktionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet samt tidsplanen och samarbetsnätverken.

Den verksamhet som beviljas understöd bör främja syftet med ungdomslagen (1285/2016) och de principer med utgångspunkt i vilka de målsättningar som anges i lagen ska uppnås (2 §), och

Understödet kan täcka högst 90 % av de totala faktiska kostnaderna för projektet.

Understödet får inte överföras för att användas av någon annan aktör.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan:

https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl om understödets mottagare har dömts till straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

 

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet:  http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta

 

 

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

 

 

Beviljade understöd

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/valtionavustukset-nuorten-yrittajyys-talous-ja-tyoelamataitojen-edistamise-1
 

Unga

Ytterligare information

Överinspektör Marja N Pulkkinen, [email protected], p. 02953 30113. Under 15.-19.6. och 3.-10.8.

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd:

http://minedu.fi/sv/understod