Hoppa till innehåll

Allmännt understöd för hushållsrådgivningsorganisationer samt för organisationer inom hantverk och konstindustri

Understödet är ett allmänt understöd för den stadgeenliga verksamheten inom hushållsrådgivningsorganisationer samt organisationer inom hantverk och konstindustri.

Statsunderstöd kan beviljas till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry, Finlands svenska Marthaförbund rf, Förbundet för hemslöjd och konsthantverk TAITO rf samt Sámi Duodji ry enligt moment 29.10.51 (statsunderstöd för organisationer) i statsbudgeten för 2021. I finansministeriets budgetförslag för 2021 föreslås understöd som följer:

 • 1 916 000 euro för verksamheten vid hushållsrådgivningsorganisationer    
 • 2 195 000 euro för verksamheten vid organisationer inom hantverk och konstindustri. 

Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar 1.10.2020 kl. 8.00 och går ut 4.11.2020 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast 31.1.2021. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Med understödet främjas genomförandet av regeringsprogrammet, genomförandet av undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030, lärande på eget initiativ, välfärd, hållbar utveckling och aktivt medborgarskap. Utgångspunkten för uppnåendet av målen är samhörighet, delaktighet, jämställdhet, likställdhet, pluralism och kulturell mångfald samt bevarandet av kulturarvet och kulturmiljön.

I hushållsrådgivningen främjas med understödet förverkligandet av en hållbar livsstil och miljövärden, näringskännedom, sunda levnadsvanor och en matkultur som baserar sig på hållbara val, kunskap om hållbara boende- och konsumtionsvanor, hållbar skötsel av hushållet, färdigheter i hantering av vardagen och självförsörjning, naturens mångfald samt småföretagande.

I hantverks- och konstindustriorganisationernas verksamhet främjas bevarandet och kännedomen om hantverksarvet och det immateriella kulturarvet, hantverksskicklighet och därmed sammanhängande färdigheter i hantering av vardagen, individuella studievägar och hobbymöjligheter för hantverk samt företagsamhet och verksamhetsförutsättningar inom hantverksbranschen. 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Fyll i blanketten om organisationens ekonomi, som finns bland bilagorna till utlysningen av understödet. Den ifyllda blanketten ska fogas till ansökan.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten: https://minedu.fi/documents/1410845/3807709/Bruksanvisning+f%C3%B6r+%C3%A4rendehanteringstj%C3%A4nsten/d762a8b2-0b2d-4c7b-a89d-c4575021b811/Bruksanvisning+f%C3%B6r+%C3%A4rendehanteringstj%C3%A4nsten.pdf 

Mer information på UKM:s webbplats: 
https://minedu.fi/sv/arendehantering-och-anvisningar  

Suomi.fi-anvisningar och stöd:
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod  

Anvisningar för Katso-tjänsten:
https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/anvandarens-manualer/detaljerade-anvisningar-for-webbtjansten-katso/ 

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika kriterier för beviljande av understöd

Verksamheten som understöds ska verkställa organisationens ordinarie verksamhetsidé och mål samt de mål för understödet som anges i denna utlysning. Bedömningen görs på basis av den verksamhet som planerats och genomförts. I bedömningen av verksamhetsplanen fästes stor uppmärksamhet vid hur konkret planen är och hur väl den fungerar som helhet betraktad ifråga om de åtgärder som vidtas under år  2021. Därtill beaktas den sökandes syn på hur organisationens verksamhet stöder uppnåendet av ministeriets strategiska mål till 2030, och en i ansökan motiverad uppskattning av den samhälleliga genomslagskraften för den verksamhet som ska finansieras.

Prövningen av understödets belopp görs på basis av organisationens ekonomi, hur rikstäckande verksamheten är, verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar. Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas därtill på vilket sätt organisationen i sin verksamhet främjar likställdhet, jämlikhet och delaktighet.

 • Vid bedömningen av kvaliteten på organisationens verksamhet beaktas verksamhetens målinriktning, utveckling, uppföljningen av den egna verksamheten och utvärderingen av hur målen uppnåtts. Dessutom beaktas effekter med hänsyn till främjande av hållbar utveckling, välbefinnande, sysselsättning samt att dela med sig av, identifiera och erkänna kunnande 
 • Vid bedömningen av verksamhetens omfattning beaktas volymen och mångsidigheten i fråga om organisationens verksamhet, antalet personer som deltar i verksamheten, hur rikstäckande verksamheten är samt verksamhetens tillgänglighet.  
 • Vid bedömningen av verksamhetens samhälleliga verkningar beaktas verksamhetens betydelse inom bildningsarbete och utbildningspolitik samt för att främja de språkliga, kulturella och minoriteternas rättigheter.
 • Vid bedömningen av organisationens ekonomiska förvaltning beaktas verksamhetens kostnader i förhållande till rikstäckningen och till kvaliteten samt förvaltnings- och personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna. Därtill ska den sökandes ekonomi vara i balans. En sökande som får understöd kan inte vara i konkurs eller ha väsentligt underlåtit att betala sina skatter eller socialskyddsavgifter, och en nyckelperson för verksamheten kan inte tidigare ha gjort sig skyldig till brott vid ansökan om understöd och kan inte ha meddelats näringsförbud. 
 • Vid bedömningen av organisationens främjande av delaktighet beaktas hur organisationen erbjuder sina medlemmar och kunder en möjlighet att delta i organisationens beslutsfattande och hur organisationen på andra sätt främjar sina medlemmars och kunders förmåga och förutsättningar att verka i samhället.

Verksamheten som finansieras ska framgå konkret av organisationens verksamhetsplan och budget. Den verksamhet som finansieras ska i ansökan beskrivas separat från den verksamhet som genomförs med annan finansiering, såsom projektverksamhet. Om sökanden bedriver någon annan verksamhet utöver den som finansieras med understödet, ska uppgifterna om personalen och ekonomin presenteras separat för hela organisationen respektive för den verksamhet som ska finansieras med understödet. I ansökan eller en bilaga till den ska anges målen för den verksamhet som ska finansieras samt kvantitativa och kvalitativa indikatorer för uppföljningen av hur målen uppnås och rapporteringen av resultaten i samband med redovisningen för användningen av understödet.

Om understödet överförs vidare till organisationens regionala aktörer ska man enligt statsunderstödslagen (688/2001) för beslutsfattandet ge följande uppgifter i ansökan: det maximala beloppet på beloppet som överförs vidare samt en plan för hur finansieringen fördelas jämte motivering. En del av understödet kan riktas till organisationens centralförbund och organisationens gemensamma projekt.

Om det understöd som beviljas används för utarbetande av utbildningsmaterial, ska materialet publiceras med öppen licens i Biblioteket för öppna läromedel på adressen https://aoe.fi.

Understödet kan i regel täcka högst 90 procent av de faktiska totala kostnaderna för den verksamhet som finansieras. Den nedre gränsen för allmänt understöd är 10 000 euro.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och den inbördes jämförelsen av ansökningarna räknas det därmed till fördel om verksamheten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi. 

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden har erhållit samt arten och omfattningen av den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl om understödets mottagare har dömts till straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt. 

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten. 

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §). 

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen. 
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet: https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i UKM:s e-tjänst redovisas i e-tjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett: https://minedu.fi/sv/understod. Till en redovisning som görs på pappersblanketten fogas en bilaga som finns under rubriken Blanketter och bilagor i utlysningen av understödet.

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor gällande e-tjänsten kontakta: [email protected] 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod.