Hoppa till innehåll

Statens extra idrottspension

Statens extra pension för idrottsutövare kan beviljas en idrottsutövare som fyllt 60 år och som bor eller har bott varaktigt i Finland. Extra pension beviljas som erkännande för en guldmedalj han eller hon vunnit vid olympiska spel. Av särskilda skäl kan pension beviljas också för en betydelsefull internationell idrottskarriär. Beviljandet av pension grundar sig på prövning där sökandenas internationella idrottsprestationer bedöms och jämförs. I detta syfte ber ministeriet Finlands Olympiska Kommitté rf om ett utlåtande. När pension beviljas beaktas sökandens utkomstmöjligheter.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

  • Lag om extra pension för idrottsutövare (1419/2014)
  • Förvaltningslagen (434/2003)

En förutsättning för beviljande av extra idrottspension är att riksdagen anvisar ett anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2020. Pension får inte utan särskilda skäl beviljas den som inte fyllt 60 år.

Statens extra pension för idrottsutövare kan beviljas en idrottsutövare som fyllt 60 år och som bor eller har bott varaktigt i Finland. Extra pension beviljas som erkännande för en guldmedalj han eller hon vunnit vid olympiska spel. Av särskilda skäl kan pension beviljas också för en betydelsefull internationell idrottskarriär.

Pensionen är skattepliktig inkomst och kan beviljas som full pension eller delpension. År 2019 är den fulla pensionen 1 359,02 euro och delpensionen hälften av den summan. Pensionsbeloppet för år 2020 fastställs i december 2019.

Då pensionen beviljas ska sökandens möjligheter att försörja sig beaktas. Pensionen kan beviljas som full pension om sökandens vid beskattningen 2018 fastställda pensionsinkomster och andra permanenta inkomster, folkpensionsinkomster undantagna, är lägre än idrottspensionen.

Pensionen beviljas inte om sökandens vid beskattningen 2018 fastställda pensionsinkomster och andra permanenta inkomster, folkpensionsinkomster undantagna, överskrider beloppet på den i budgeten fastställda fulla pensionen multiplicerat med två.

Pensionen beviljas av undervisnings- och kulturministeriet efter ansökan när ett utlåtande i ärendet erhållits av Finlands Olympiska Kommitté rf. Ansökningar om pension behandlas en gång om året.

 

 

Ansökningstiden för extra idrottspension slutar 23.12.2019 kl. 16.15.

Ansökningarna lämnas in till följande adress:

Undervisnings - och kulturministeriet
PB 29
00023 STATSRÅDET
eller under tjänstetid till besöksadressen:
statsrådets distributionscentral, Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors.

Till ansökan ska fogas följande handlingar

  • Beskattningsbeslut för den senast verkställda beskattningen år 2018
  • Pensionsbeslut och pensionens belopp brutto/mån eller om beslut inte ännu finns
  • Arbetspensionsutdrag av vilket ska framgå den uppskattade pensionen. Utdraget fås från den egna arbetspensionsanstalten. Det kan också beställas på webben via www.tyoelake.fi eller från Pensionsskyddscentralens servicenummer 029 411 2110
  • B-utlåtande av läkare (personer under 60 år som åberopar arbetsoförmåga)  
  • Övriga behövliga handlingar som sökanden vill åberopa

Pension kan inte sökas på någon annans vägnar.

Sökandena får skriftligt besked om beslutet.

Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.

Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren.

Ytterligare information

Hannu Tolonen, överinspektör 
tfn 0295 3 30314
[email protected]

Helena Silvennoinen, administrativ assistent 
tfn. 0295 3 30290
[email protected]