Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren 2020-2021

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd att sökas för perioden 2020-2021 för åtgärder som främjar jämlikheten i utbildningen samt för utveckling av kvaliteten på småbarnspedagogiken. Beloppet av det statliga specialunderstödet som beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 20 150 000 euro. Ansökan gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan.


Ansökningstiden börjar 5.3.2020 och går ut 18.5.2020 kl. 16.15.  


Avsikten är att besluten ska fattas i juni 2020.

På grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar har undervisnings- och kulturministeriet beslutat att förlänga ansökningstiden för statsunderstödet för att stärka jämlikheten i utbildningen. Beslutet gäller de öppna utlysningarna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Den nya ansökningstiden slutar 18.5.2020.

Bakgrunden till statsunderstödet är målet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram enligt vilket bildning, utbildning och kunnande även i fortsättningen ska utgöra grundstenarna i samhället. Inom småbarnspedagogiken skapas en grund för barnets senare lärande. En högklassig och jämlik småbarnspedagogik är en hörnsten i den finländska välfärdsstaten. En av småbarnspedagogikens utgångspunkter är förmågan att jämna ut familjebakgrundens betydelse för barnets lärande och välbefinnande. I enlighet med regeringsprogrammet säkerställs lika möjligheter genom individuella och allt flexiblare inlärningsvägar, finansiering av positiv diskriminering och tillräckligt stöd. Småbarnspedagogikens betydelse som främjare av barnets lärande och välbefinnande stärks. Särskild uppmärksamhet fästs vid den identifierade ojämlikhetsutvecklingen inom kommunerna regionalt och mellan kommunerna. Därtill stärks stödet för barnets lärande samt skillnaderna i inlärning som beror på kön eller invandrarbakgrund minskas.

 
Statsunderstödet är en väsentlig del av utvecklingsprogrammet för kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Inom ramen för utvecklingsprogrammet Utbildning för alla stärks kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken med sammanlagt 125 miljoner euro och inom den grundläggande utbildningen med sammanlagt 180 miljoner euro. Programperioden är 2020-2022.


Statsunderstödet är avsett för att stärka ändringen av verksamhetskulturen, inkluderingen, lärandet och välbefinnandet, jämlikheten, likabehandlingen, växelverkan och närserviceprincipen samt för nödvändigt och tillräckligt tidigt stöd för barnet med tanke på ordnandet av småbarnspedagogiken. Med understödet stöds utvecklandet av permanenta verksamhetsmodeller, strukturer och förfaranden genom att man stöder möjligheterna för anordnare av småbarnspedagogik att anställa mer personal inom småbarnspedagogiken: lärare, speciallärare, socionomer, barnskötare eller assistenter samt minskar barngruppernas storlek t.ex. i grupper där det finns barn som behöver stöd.
 

Ansökan om understöd görs i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte är möjligt ska man kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.


Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas genom e-tjänsten efter den utsatta tiden. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram i tid.


Bruksanvisning för e-tjänsten


För att använda e-tjänsten behöver man en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av skatteförvaltningen. Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via e-tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden genom e-tjänsten.
Via e-tjänsten kan sökanden göra eventuella kompletteringar i ansökan och begära omprövning av beslutet. Sökanden gör även redovisningen i e-tjänsten.
Man får Katso-koder på adressen https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/

Obs! Katso-autentiseringen upphör i e-tjänsten för statsunderstöd. Från 16.3.2020 loggar man in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifiering och en del organisationer kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Asiointipalveluun kirjautuminen 16.3.2020 jälkeen: tunnistus ja valtuudet

Undervisnings- och kulturministeriet använder Statistikcentralens senaste indikatorer för att beräkna understödet. 

 • Andelen 30–54-åringar av åldersklassen som endast slutfört grundskolestadiet år 2018
 • arbetslöshetsgraden år 2018
 • andelen invånare med ett främmande språk som modersmål år 2018
 • barn som omfattats av avgiftsfri småbarnspedagogik år 2020
 • och eventuell utjämning av statsunderstöd enligt prövning på basis av kommunens skatteintäkter per invånare.

På den elektroniska ansökningsblanketten anges namnet på den anordnare av småbarnspedagogik för vilken understöd söks. I ansökan besvaras dessutom följande frågor:

 1. Hur många barn omfattas av avgiftsfri småbarnspedagogik (Obs! Här anges dock inte barn som deltar i det avgiftsfria försöket för 5-åringar)
 2. Hur många barn deltar i småbarnspedagogiken:
 • Vid kommunala (inkl. servicesedlar/köpta tjänster) daghem och familjedagvård?
 • Vid privata daghem och familjedagvård?
 • I småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen?

 

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande


Understöd kan beviljas kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan.


Statligt specialunderstöd beviljas efter ansökan till enskilda anordnare av småbarnspedagogik och är avsett att användas 2020-2021. Statsunderstöd kan beviljas anordnare av småbarnspedagogik som uppfyller kriterierna för ansökan om statsunderstöd. Förskoleundervisning ingår inte i detta understöd, men kommuner och samkommuner kan ansöka om specialunderstöd för förskoleundervisning i ansökningsomgången som gäller åtgärder som främjar jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och kvalitetsutveckling.


Statsunderstöd kan inte användas för verksamhet genom vilken anordnaren av småbarnspedagogik ersätter redan befintlig verksamhet.

 • Ansökan ska innehålla anordnarens plan för den avsedda användningen av understödet.
 • Anordnaren förbinder sig att lämna till undervisnings- och kulturministeriet de uppgifter som behövs för en eventuell riksomfattande uppföljningsundersökning.

 Statens specialunderstöd kan användas för följande åtgärder inom småbarnspedagogiken:

 • för att anställa extra personal, såsom lärare, speciallärare, socionomer, barnskötare eller assistenter
 • för minskning av barngruppernas storlekar

Statligt specialunderstöd beviljas anordnare av småbarnspedagogik på basis av ansökan och är avsett att användas åren 2020-2021. Statligt specialunderstöd beviljas för högst 80% av de totala utgifterna, så självfinansieringsandelen är minst 20%.


Fastställandet av statens specialunderstöd för utbildningsanordnaren påverkas av följande indikatorer:

 • Andelen 30–54-åringar av åldersklassen som endast slutfört grundskolestadiet år 2018
 • arbetslöshetsgraden år 2018
 • andelen invånare med ett främmande språk som modersmål år 2018
 • barn som omfattats av avgiftsfri småbarnspedagogik år 2020
 • och eventuell utjämning av statsunderstöd enligt prövning på basis av kommunens skatteintäkter per invånare.

Specialunderstödet beviljas inom ramen för det anslag som står till förfogande.

Det statliga specialunderstödet får inte användas för

 • sådan verksamhet eller sådana objekt för vilka det redan har beviljats statligt specialunderstöd för samma tidsperiod. Med det statliga specialunderstödet får man emellertid fortsätta en motsvarande verksamhet som inletts tidigare och som genomförts med statligt specialunderstöd, förutsatt att verksamheten uppfyller ovannämnda kriterier.
 • samtidigt som ett motsvarande understöd som beviljats för tidigare år,
 • för verksamhet med vilken utbildningsanordnaren ersätter redan befintlig verksamhet.
 • Om kommunen permitterar personal inom småbarnspedagogiken ska finansieringen återbetalas till undervisnings- och kulturministeriet till den del som permitteringens konsekvenser gäller verksamheten i den grupp som använder jämlikhetsunderstödet. Återbetalningar som anknyter till permittering ska betalas till undervisnings- och kulturministeriet senast 31.12.2020 för 2020 och senast 31.12.2021 för 2021.


2. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen


Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut om understödets belopp fattas.
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

3. Hinder för beviljande av understöd


Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för övervakningen av användningen av tidigare beviljade understöd.


Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Ett understöd får enbart användas för det ändamål som det har beviljats för.


Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de faktiska totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.


Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.


Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.


En redovisning för användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet.


Av understödstagaren förutsätts det ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det handlar om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.
Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av användningen av understödet utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).


Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om stödtagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om stödtagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)


Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att stödmottagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.


Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet: https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen

En redovisning för hur understöden använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redogörelsen ska det ingå både en ekonomisk rapport och en resultatrapport. Av understödstagaren förutsätts det ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det handlar om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.


Understöd som ansökts om i e-tjänsten och som har beviljats ska redovisas i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.


Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.
 

Ytterligare information

Undervisningsråd
Kirsi Alila
0295 330 365
[email protected]

 

Specialsakkunnig
Mervi Eskelinen
0295 330 160
[email protected] 
 

Projektsekreterare
Aili Tervonen
0295 330 216
[email protected] 
 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:
E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar
[email protected]