Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivalers verksamhet

Med understödet främjas verksamheten hos riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivaler som ordnas i Finland.


Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.


Understödet beviljas som ett allmänt understöd och det är avsett för sökandens årliga festivalverksamhet.


Ansökningstiden börjar 9.10.2019 och slutar 13.11.2019 kl. 16.15.


Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst cirka 2,3 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet till det beloppet.


Avsikten är att fatta besluten i februari 2020. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På bidragen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett för verksamheten hos etablerade konst- och kulturfestivaler med riksomfattande och internationell betydelse som ordnas i Finland årligen. Verksamheten ska ha omfattande kulturpolitisk betydelse, vara viktig för utvecklingen av festivalbranschen och ha resurser för verksamhet året om.


Understöd beviljas inte riksomfattande barnkulturfestivaler, som kan ansöka om understöd ur anslaget som är avsett för barnkulturfestivaler.

Understöd beviljas inte konst- och kulturfestivaler som kan söka understöd från Centret för konstfrämjande (taike.fi).

Understöd beviljas inte filmfestivaler som kan söka understöd från Finlands filmstiftelse (ses.fi).

 

Med verksamheten stöds verkställandet av statsminister Antti Rinnes regeringsprogram ”Ett inkluderande och kunnigt Finland” inom konst- och kultursektorerna.
Med understödet främjas målen i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi och i statsbudgeten för 2020:

 • Kreativt arbete och produktion: förutsättningarna för konstnärligt arbete och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras.
 • Delaktighet och deltagande i kulturen: delaktigheten i kulturen ökar och skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande har minskat.
 • Kulturens grund och livskraft: kulturgrunden är stark och livskraftig.

Med understödet främjas därtill målen i verksamhetsprogrammet för konst- och kulturfestivaler 2017-2025 som handlar om att stärka festivalernas ställning i konst- och kulturpolitiken, den hållbara utvecklingen, internationaliseringen och kompetensen, kunskapsbasen och samarbetet.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

a) Festivalverksamheten ska vara målinriktad och ändamålsenlig


I bedömningen av ansökningarna beaktas vilka mål som har ställts för verksamheten och med vilka åtgärder målen ska uppnås.
Därtill bedöms hur dessa mål motsvarar syftet med understödet samt hur uppnåendet av målen utvärderas och följs upp. I bedömningen beaktas festivalverksamhetens långsiktiga verkningar.


b) Festivalverksamheten ska vara etablerad och regelbunden.

I bedömningen av ansökningarna beaktas i vilken grad verksamheten sker året om och är bestående.

Med etablerad och regelbunden verksamhet avses att festivalen har ordnats tidigare minst fem gånger och att sökanden har planer för att ordna festivalen även framöver.

Festivalen ska ordnas årligen vid en viss tidpunkt och på en viss plats (tiden och platsen kan variera årligen).

c) Festivalverksamheten ska vara riksomfattande och internationell


Med riksomfattande och internationell verksamhet avses hur brett festivalen når ut till befolkningsgrupper runtom i Finland och internationellt samt hur unik och betydande verksamheten är på riksnivå och internationellt.


I bedömningen beaktas det finländska och internationella intresset för programmet samt vilken medieexponering programmet får. Av ansökan ska framgå programmets kvalitet, omfattning och mångsidighet.


d) Tillgänglighet, kreativt arbete och kreativ produktion, hållbar utveckling


Vid bedömningen av ansökningarna beaktas vilken betydelse verksamheten har för att förbättra deltagandet och delaktigheten i kulturen. Av ansökan ska framgå det totala antalet besökare vid festivalen och målgrupperna (en hurdan målgrupps behov svarar festivalen på och varifrån kommer målgruppen).


I bedömningen beaktas vilken betydelse verksamheten har för att förbättra förutsättningarna för kreativt arbete och kreativ produktion. Av ansökan ska framgå antalet konstnärer som medverkar samt de löner och arvoden som betalas till konstnärerna.


I bedömningen beaktas därtill hur man i verksamheten har beaktat principerna för hållbar utveckling: kulturell, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 
e) Administrativa och ekonomiska förutsättningar för verksamheten

I bedömningen av ansökningarna beaktas sökandens förutsättningar att bedriva festivalverksamhet som huvudsyssla, professionellt och resultatrikt. Därtill betraktas sökandens och bakgrundorganisationernas finansieringsläge och ekonomiska situation. Övrig finansiering räknas till fördel när ansökningarna bedöms.


Förutom ovannämnda ansökningsspecifika grunder för beviljande förutsätter ministeriet att sammanslutningen i sin verksamhet beaktar förutsättningarna i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen och arbetsgivarskyldigheterna som följer av den övriga lagstiftningen. Av dem som fått statsunderstöd år 2020 kommer ministeriet att begära en separat redovisning i ärendet när statsunderstöd för 2021 beviljas.


2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar inte mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010

Ytterligare information

Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 3 30206

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/avustukset