Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för vissa specialmuseer

Understöd kan beviljas till vissa specialmuseer som svarar för museiobjekt som är betydelsefulla med tanke på den nationella historien.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 5.10.2020 och slutar 10.11.2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd, om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2021.

Avsikten är att fatta besluten i januari 2021. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Museilagen (314/2019), Statsunderstödslagen (688/2001).

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att understödet ska främja

 • konstens, kulturens och kulturarvets betydelse, uppskattning och genomslag i samhället
 • utvecklingen och kompetensen inom verksamhetsområdet
 • verksamhetsområdets internationalisering.

Sökanden kan genomföra ovannämnda mål bl.a. som kommunikation och statistikföring, i rådgivningsarbetet, som utbildning, publikationsverksamhet, genom att ordna evenemang, publikarbete samt som nationellt och internationellt samarbete.

Målet för verksamhetsunderstödet är att trygga museernas förutsättningar att värna om och förmedla information om objekt som är viktiga för den nationella historien.

Därtill ska sammanslutningen i sin verksamhet genomföra målen i Kulturpolitiska strategin 2025. (Strategin för ministeriets kulturpolitik 2025)

 

Ansökan om understöd görs i undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst Om det inte är möjligt ska man kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas genom e-tjänsten efter den utsatta tiden. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.
 

Anvisning för e-tjänsten
För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten

Mer information på UKM:s webbplats 

Suomi.fi-anvisningar och stöd

Anvisningar för Katso-tjänsten

 


 

Nödvändiga bilagor

 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Kontospecifik resultaträkning
 • Balansräkning
 • Revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse
 • Verksamhetsberättelse

 

 

 

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

 • Hur museet under stödåret genomför sin uppgift att värna om och förmedla information om ett objekt som är viktigt för den nationella historien.
 • Uppnåendet av föregående års mål
 • Museiverksamhetens resultat och genomslag
 • Museets ekonomiska helhetssituation

Övrig finansiering och samarbete med museer och intressentgrupper räknas som merit vid bedömningen av ansökningarna

Ett understöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet kan i regel täcka högst 85 procent av de godtagbara kostnaderna för verksamheten som understöds.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar inte mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Understöd beviljas inte för projekt eller verksamhet som kan beviljas understöd av Museiverket, Centret för konstfrämjande eller de statliga eller regionala konstkommissionerna.

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016).

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.  

 

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

20202019 I 2019b I 2018 I 20172016 I 2015 I 2014

Sök nu

Hakuaika 2021
5.10.2020 10:00 - 10.11.2020 16:15

Ytterligare information

Kulturråd Mirva Mattila, [email protected], puh. 0295 330269

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen: [email protected] 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd