Hoppa till innehåll

Tidningar och nätpublikationer som ges ut på de nationella minoritetsspråken

Det huvudsakliga syftet är att understödja tidningar och nätpublikationer som ges ut på svenska, samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk, producering och publicering av material på samiska eller karelska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska samt nyhetstjänster på svenska.

År 2020 beviljas sammanlagt 500 000 euro. Anslaget är avsett för verksamheten år 2020, men understödet får användas ända till den 30 april 2021, densamma dag som bidragsmottagaren ska inlämna en utredning över hur understödet har använts.

Ansökningstiden: 4.5. – 24.5.2020 (klo 16.15)

Syftet med understödet är att främja yttrandefriheten samt mångsidigheten och värdepluralismen i informationsförmedlingen. (Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen, 389/2008).

Understöd kan beviljas

  • för en tidning eller nätpublikation som ges ut på svenska, samiska, karelska eller romani eller på teckenspråk. Understöd kan dessutom beviljas för produktion av nyhetstjänster på svenska och för producering och publicering av material på samiska eller karelska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska.
  • för att sänka publikationskostnaderna för en tidning eller en nätpublikation. Som godtagbara kostnader betraktas redaktions-, tryck-, marknadsförings-, administrations- och distributionskostnader. När det gäller en tidning krävs dessutom att dess genomsnittliga upplaga uppgår till högst 15 000 exemplar.
  • för att sänka kostnaderna för produktion av nyhetstjänster på svenska och publicering av material på samiska och karelska i samband med en tidning som ges ut på finska eller svenska. Som godtagbara kostnader betraktas redaktions-, marknadsförings- och administrationskostnader och andra motsvarande produktionskostnader.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Stödets maximibelopp

Om en tidning, nätpublikation eller nyhetstjänst som får understöd också får annat statsunderstöd eller offentligt stöd, får understöden sammanlagt inte överskrida 40 procent av ovannämnda som godtagbara betraktade kostnader. Antalet tidningar som regelbundet distribueras som lösnummer utan ersättning får inte överskrida 30 procent av antalet prenumererade exemplar av den publikation som skall stödas.

Understöd beviljas av statsrådet efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet. Innan beslutet fattas hör undervisnings- och kulturministeriet Svenska Finlands folkting och sametinget i saken.

Understöd kan sökas av sammanslutningar som publicerar tidningar eller elektroniska publikationer samt av sammanslutningar som producerar nyhetstjänster på svenska.

Ansökan skall inlämnas till undervisnings- och kulturministeriet i pappersform och försedd med namnteckning. Ansökningen skall undertecknas av den eller de som har namnteckningsrätt. Bidrag beviljas inte om ansökan inte anländer till undervisnings- och kulturministeriet inom utsatt tid. 

Till ansökningen skall bifogas en kopia av sökandens sista fastställda bokslut jämte noter för den nästföregående räkenskapsperioden. Ytterligare uppgifter kan vid behov bifogas som separat bilaga.

Ansökningarna sänds till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor under address:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00230 Statsrådet

Sökning på pappersblankett:

Blankett för specialunderstöd (docx)

Utredningsblankett (docx)

Den publicerade sammanslutning eller den sammanslutning som producerar nyhetstjänster på svenska som fått understöd skall senast den 30 april året efter understödsåret lämna in en utredning om användningen av understödet till undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med en av ministeriets fastställda blankett. Till utredningen skall också fogas den senast fastställda resultaträkningen och balansräkningen för den sammanslutning som fått understöd.

Bokföring för den tidning eller nätpublikation som fått understöd ska avskiljas från den publicerande sammanslutningens övriga bokföring. Den sammanslutning som fått understöd och producerar nyhetstjänster på svenska ska sköta sin bokföring så att andelen nyhetstjänster på svenska kan avskiljas från sammanslutningens övriga verksamhet.

Kultur

Ytterligare information

Regeringsråd Satu Paasilehto,
tfn 0295 3 30240, [email protected]