Hoppa till innehåll

Uusi laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

Undervisnings- och kulturministeriet 18.8.2016 13.46
Tiedote

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön EU:n kollektiivihallinnointidirektiivin säännökset. Suomessa ei ole tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevaa erityislainsäädäntöä, joten direktiivin täytäntöönpano edellyttää uuden lain säätämistä.

Tavoitteena on yhdenmukaistaa tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa sekä luoda yhtenäiset säännöt tekijän- ja lähioikeuksien kollektiiviseen hallinnointiin ja rajat ylittävien musiikin verkkopalveluiden lisensiointiin. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Ehdotettavaan lakiin sisältyvät säännökset muun muassa oikeudenhaltijoiden oikeuksista ja etujen valvonnasta yhteishallinnointiorganisaatiossa, jäsenten oikeuksista, päätösvallasta ja etujen valvonnasta yhteishallinnointiorganisaatiossa sekä tekijänoikeuskorvausten hallinnoinnista. Lisäksi lakiin sisältyy säännöksiä sävellysteosten verkko-oikeuksien usean valtion alueen kattavasta lisensioinnista.

Lailla edistetään yhteishallinnoinnin avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja hyvän hallintotavan periaatteiden toteutumista niin suhteessa oikeudenhaltijoihin kuin käyttäjiin.

Ehdotettavilla säännöksillä kavennetaan yhteishallinnointiorganisaatioiden mahdollisuuksia rajoittaa oikeudenhaltijoiden toimintavapautta ja vahvistetaan oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeutta eli käytännössä oikeutta harjoittaa elinkeinoa valitsemassaan asuinmaassa sekä päättää, millä tavoin ja miten heidän tekijänoikeuksiaan hallinnoidaan.

Yhteishallinnoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot hallinnoivat oikeuksia niiden haltijoiden puolesta. Organisaatiot tarjoavat oikeudenhaltijoille ja käyttäjille palveluja esimerkiksi myöntämällä lisenssejä, hallinnoimalla tekijänoikeustuloja ja oikeudenhaltijoille suoritettavia maksuja sekä huolehtimalla oikeuksien täytäntöönpanosta.

Laissa yhteishallinnointia harjoittavat yhteisöt tai säätiöt jaotellaan yhteishallinnointiorganisaatioihin ja riippumattomiin hallinnointiorganisaatioihin. Yhteishallinnointiorganisaatio on oikeudenhaltijoiden omistuksessa tai määräysvallassa ja on voittoa tavoittelematon. Riippumattomat hallinnointiorganisaatiot ovat voittoa tavoittelevia, eivätkä ne ole oikeudenhaltijoiden omistuksessa tai määräysvallassa.

Sävellysteoksen verkko-oikeuksilla tarkoitetaan verkkopalvelun tarjoamiseksi tarvittavia tekijänoikeuslain mukaisia oikeuksia. Niihin kuuluvat oikeus valmistaa teoksesta kappale sekä oikeus saattaa teos yleisön saataville välittämällä se yleisölle siten, että yleisöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta.

Direktiivin mukaisena valvovana viranomaisena toimisi Patentti- ja rekisterihallitus. Tekijänoikeuden yhteishallinnointiin perustuvat riita-asiat käsiteltäisiin pääasiallisesti markkinaoikeudessa. Myös näitä koskevien lakien muutokset sisältyvät hallituksen esitykseen.

Ehdotettavalla lailla arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia kansantalouteen. Se tehostaa erityisesti EU:n sisämarkkinoiden, mutta myös Suomen kansallisten tekijänoikeusmarkkinoiden toimintaa.

Lisätietoja: tekijänoikeusneuvos Viveca Still (OKM), p. 0295 3 30297