Hoppa till innehåll

Utredaren: Finland bör inrätta ett organ som tar upp etiska frågor inom konst och kultur

Undervisnings- och kulturministeriet
3.8.2020 13.15
Pressmeddelande

Det bör det inrättas ett etiskt organ för kultursektorn i Finland, och det bör förläggas i anslutning till Centret för konstfrämjande, föreslår utredaren Jukka Liedes. Det etiska organet bör vara självständigt och oberoende. Enligt förslaget ska det ha till uppgift att bl.a. sammanställa etiska principer och anvisningar för konst och kultur samt behandla etiska frågor. Föreslaget överlämnades till forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen den 3 augusti.

Etiska frågor inom kultursektorn har ofta varit på tapeten på senare tid. I januari bjöd forsknings- och kulturminister Kosonen in ett stort antal aktörer inom kultursektorn för att diskutera de etiska utmaningarna och problemen på området samt behovet av att inrätta ett organ för att behandla dem. Inrättandet av ett särskilt organ understöddes på bred front av deltagarna.

- Det finns etiska utmaningar och problem inom kultursektorn, liksom på andra områden. Dessutom finns det vissa särdrag för just den sektorn. Det var glädjande att se att aktörerna på området själva vill samverka för att saker och ting ska gå i en bättre riktning, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Enligt utredare Liedes är organets viktigaste uppgiftsområde förebyggande verksamhet: att sammanställa och sammanfatta etiska principer och anvisningar för kultursektorn samt göra dem kända, och att behandla etiska frågor på området. I uppgifterna bör också ingå att i efterhand behandla och undersöka konkreta åtgärder och praxis på området som påstås vara oetiska. Utredaren framhåller dock att den senare uppgiften är både komplicerad och känslig, jämfört med den förebyggande verksamheten.

Enligt förslaget bör organet ha rådgivande behörighet.  Man bör kunna rikta klagomål eller anföra besvär i enskilda fall till det etiska organet, men besluten bör vara icke-bindande och ha karaktären av rekommendationer. Påföljderna föreslås vara t.ex. tillrättavisningar, anmärkningar eller riktgivande utsagor. Organet bör också kunna hänvisa ärenden till något annat behörigt organ.

- Det vore motiverat att öppna besvärs- och klagomålsförfaranden hos det nya etiska organet  t.ex. efter en övergångsperiod på två år efter inrättandet av det. Vid det laget bör organet ha sammanfattat de etiska principerna och förfarandena  och aktörerna på området känna till dem, konstaterar utredaren Jukka Liedes.

Administrativt föreslås det etiska organet ingå i Centret för konstfrämjande. Organet ska enligt förslaget bestå av ett råd och ett litet sekretariat med en generalsekreterare, två sakkunnigtjänstemän och en anställd i assisterande uppgifter. Det årliga finansieringsbehovet uppgår till uppskattningsvis 400 000 – 470 000 euro och föreslås ingå i det årliga anslaget för Centret för konstfrämjande i statsbudgeten.

- Utredaren synpunkter på och förslag beträffande den här komplicerade frågan är tydligt och klart formulerade. Med utgångspunkt i dem kan vi gå vidare och få till stånd en stadigare grund för att ta upp etiska frågor inom kultursektorn. Särskilt viktigt är det att få till stånd förfaranden som har effekt, och med vars hjälp vi kan förebygga problemen redan på förhand, framhåller minister Kosonen.

Publikationen Ett etiskt organ inom kultursektorn (svenskt sammandrag)

Mer information: Jukka Liedes, tfn 040 050 8603