Hoppa till innehåll

Främjande av dialog mellan religioner

Understöden är avsedda för att främja dialog mellan religioner.

Understöd kan beviljas

 1. som allmänt understöd till organisationer vars syfte är att främja och bedriva interreligiös dialog och vars verksamhet är betydande på riksnivå
 2. som specialunderstöd till projekt som främjar i interreligiös dialog

Understöd kan sökas endast av sammanslutningar eller stiftelser med rättsförmåga. Sökanden kan inte vara en privatperson eller en oregistrerad grupp.

Ansökningstiden börjar 13.1.2020 och ansökningstiden går ut 14.2.2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 80 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att fatta besluten i mars 2020.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001)

 

Syftet med understöden är att främja goda förhållanden mellan olika religiösa grupper genom att stöda dialogen mellan religioner.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

 • Verksamhetens omfattning, kvalitet och genomslagskraft
 • Nödvändigheten av understödet bl.a. med beaktande av den sökande partens ekonomiska ställning och möjligheter att få övrig finansiering

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 80 procent av de godtagbara utgifterna för den verksamhet som finansieras. Annan finansiering betraktas som en fördel när ansökningarna bedöms.

2.    Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

Regeringssekreterare Elina Anttila
tel. 0295 330 184
[email protected]

 

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod