Hoppa till innehåll

Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter

Understödet är avsett för att utveckla verksamhetsmiljöerna för elitidrott genom att förbättra idrottarnas förutsättningar för en andra karriär och för träning och genom att stöda utvecklandet och delandet av kunnande inom elitidrott på riksnivå vid de viktigaste idrottsakademierna och träningscentren.
Understöd kan ges till riksomfattande eller regionalt betydande idrottsakademier och träningscenter som har erkänts av Finlands Olympiska Kommitté.

Understödet beviljas i form av ett riktat allmänt understöd eller som specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 7.11.2019 och går ut 12.12.2019 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten fattas före utgången av januari 2020. Sökandena får besked om beslutet i ministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst.

Syftet med understödet är att förbättra systemet med en andra karriär för idrottare, möjligheterna att kombinera träning och utbildning, effektivera utnyttjandet av det idrottsliga kunnandet på elitnivå som finns vid träningscentren och utveckla grenspecifika möjligheter till specialträning vid verksamhetsenheter som utsetts i detta syfte på riksnivå.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöd kan ges till regionala eller riksomfattande idrottsakademier som erkänts av Finlands Olympiska Kommitté och vars uppgift är att göra det möjligt för unga idrottare som siktar på den internationella toppen att kombinera daglig träning och studier. Idrottsakademierna kan söka understöd för samordning av stödfunktionerna de ordnar och för kostnader för sakkunnigtjänster, samt för genomförande av en riksomfattande utvecklingsuppgift som bestämts av Finlands Olympiska Kommitté.

Understöd kan också beviljas sådana riksomfattande träningscenter som på basis av sitt specialkunnande inom elitidrott har en riksomfattande utvecklingsuppgift inom elitidrott som bestämts av Finlands Olympiska Kommitté, eller som har en grenspecifik, riksomfattande specialroll som erkänts av grenförbundet och Finlands Olympiska Kommitté. Träningscenter kan få stöd för kostnader för sakkunnigtjänster inom elitidrott samt för genomförande av en riksomfattande utvecklingsuppgift som bestäms av Finlands Olympiska Kommitté.

På följande delområden inom elitidrotten söks träningscenter och idrottsakademier som genomför riksomfattande utvecklingsuppgifter

 1.  Utveckling av ett riksomfattande datasystem för elitidrotten
 2.  Utveckling av träning som främjar idrottarens hälsa
 3.  Utveckling av elitidrottarens prestationsförmåga

Sökanden kan vara en enskild idrottsakademi eller ett riksomfattande träningscenter, en kombination av dessa eller en helhet som består av flera aktörer där en av dem är sökande och samordnare för verksamheten.

Vid bedömning av ansökningarna beaktas nivån på sökandens verksamhet, verksamhetens volym samt geografiska och innehållsmässiga omfattning (grenutbud, idrottarnas antal och nivå, tränarnas antal och nivå, nivån på samordningen av funktionerna).  

I fråga om verksamheten vid idrottsakademierna fäster man dessutom särskild uppmärksamhet vid hur täckande de erbjudna sakkunnigtjänsterna inom träning är, omfattningen av utbudet på studiemöjligheter samt vid hur flexibelt det går att kombinera studier och träning i idrottsakademins verksamhetsmiljö.

I bedömningen beaktas också verksamhetens riksomfattande dimension och verksamhetens betydelse för den riksomfattande utvecklingen av elitidrotten och idrottarens väg.

I bedömningen av ansökningarna är det till fördel att också ha övrig finansiering för verksamheten.

Sökanden ombeds studera handlingen urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten rakenne, roolit ja kriteerit

Sökanden fogar till ansökan urheiluakatemiapulssis sammandrag i pdf-format.

Urheiluakatemiapulssi är idrottsakademiernas och träningscentrens gemensamma databas. Idrottsakademin/träningscentret svarar för att uppgifterna införs och uppdateras i Urheiluakatemiapulssi. Tillgång till uppgifterna i Urheiluakatemiapulssi har undervisnings- och kulturministeriet, Olympiska kommitténs elitidrottsenhet och forskningscentret för tävlings- och elitidrott.

Finlands Olympiska Kommitté fungerar som ministeriets sakkunnigorganisation i bedömningen av idrottsakademiernas och träningscentrens verksamhet. Ett skriftligt utlåtande begärs om ansökningarna av Finlands Olympiska Kommitté.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst ca 80% av de totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Ytterligare information

Ylitarkastaja Samuli Rasila
puh. 0295 330057
[email protected]