Hoppa till innehåll

Understöd till idrotts- och motionsföreningar på grund av covid-19-pandemin (specialunderstöd)

Understöd kan sökas för att kompensera ett sådant underskott i idrotts- och motionsföreningarnas allmännyttiga verksamhet som följer av coronavirusepidemins konsekvenser för sökandens verksamhet under tiden 1.3–31.5.2020.  Det förutsätts ingen självrisk av sökanden för att kunna få understöd. En förutsättning för understödet är att sökanden har tagit tillvara eller tar tillvara de möjligheter som lagen och kollektivavtalen ger för att omorganisera arbetena.

OBS! Ansökningstiden har förlängts!

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och löper ut den 19 maj 2020 kl. 16.15.

Statsunderstödslagen (688/2001)

Idrottslagen (390/2015)

Understöden är avsedda för registrerade föreningar med rättsförmåga. Understödet kan inte sökas av kommuner eller samkommuner. Understödet kan inte heller sökas av sammanslutningar och firmor som inte är registrerade, eftersom de saknar rättsförmåga.

Understödet är ett specialunderstöd beroende på prövning som baserar sig på det underskott som uppstått i verksamheten. Understöd söks hos och beviljas av undervisnings- och kulturministeriet.  Utlysningen av understöd genomförs som en ansökningsomgång för idrotts- och motionsföreningar.

Understödet söks som specialunderstöd. Med understödet kan täckas endast underskott som uppstått under tiden 1.3-31.5.2020.

Syftet med understödet är att lindra de ekonomiska förluster som uppstått på grund av covid-19-pandemin och att trygga organisationernas funktionsförmåga under rådande undantagsförhållanden.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1 Ansökningsspecifika grunder för beviljande

I ansökan lägger man fram kostnaderna för de förändringar som undantagsförhållandena orsakat för verksamheten och om de åtgärder som är nödvändiga för den fortsatta verksamheten samt en uppskattning av de utgifter och inkomster samt verifierbara inkomstförluster och besparingar (tävlingsresor, domar- och funktionärsarvoden, subventionering av lokalkostnader) som uppkommit under tiden 1.3-31.5.2020. Med understödet kan täckas endast underskott. En förutsättning för understödet är att sökanden har tagit tillvara eller tar tillvara de möjligheter som lagen och kollektivavtalen ger för att omorganisera arbetena. Med understödet kan inte täckas skillnaden mellan utkomstskyddet för arbetslösa och lönen för en permitterad arbetstagare under tiden för permitteringen.

2 Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3 Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
  • Beviljande av understödet är motiverat utifrån de mål som har ställts upp för användning av statsunderstöd.
  • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden fått samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
  • Beviljande av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödmottagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4 Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för tillsynen över användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Idrott

Ytterligare information

Hannu Tolonen överinspektör
tfn. 0295 330 314
[email protected]

Sari Virta överinspektör
tfn. 0295 330 377
sari.virta@minedu.fi

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen: [email protected]
 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod