Hoppa till innehåll

Understöd för kulturevenemang som ställs in eller genomförs i mindre form än beräknat på grund av coronavirusläget

Ansökningstiden börjar den 2 juli 2020 och löper ut den 11 augusti 2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 9,6 miljoner euro för understöden.

Undervisnings- och kulturministeriet eftersträvar att fatta besluten inom september månad.

Understödet är avsett  för verksamheten av sammanslutningar och stiftelser vars kulturevenemang ställs in eller genomförs i mindre form än beräknat på grund av coronavirusläget under tiden 1.6-31.8.2020. 

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser som ordnar konst- och kulturfestivaler samt andra konst- och kulturevenemang i Finland. 
Understöden är avsedda för sammanslutningar med rättsförmåga, dvs. för föreningar, stiftelser, andelslag och aktiebolag. Kommuner eller samkommuner kan inte söka understödet. Understödet kan inte heller sökas av sammanslutningar som inte är registrerade, eftersom de saknar rättsförmåga. 

Understödet är avsett för sammanslutningar och stiftelser som på ett etablerat och regelbundet sätt ordnar konst- och kulturevenemang i Finland . Med etablerad och regelbunden verksamhet avses att festivalen har ordnats minst två gånger tidigare och att sökanden har planer för att ordna festivalen även framöver. Konst- och kulturevenemanget ska vara ett professionellt evenemang som hålls under en viss tid och på en viss plats och som är öppet för allmänheten.

Understöd kan inte beviljas sammanslutningar eller stiftelser som för samma ändamål har fått understöd av Business Finland eller näring -, trafik- och miljöcentralen. 
Understödet kan sökas antingen som tilläggsfinansiering till ett redan beviljat allmänt understöd eller som specialunderstöd, dvs. som projektfinansiering. Sökanden ska välja någondera av dessa stödformer. Båda kan inte sökas samtidigt. Valet görs när man väljer ansökningsblankett.

 

 • Om sökanden har fått verksamhetsunderstöd (allmänt understöd) av undervisnings- och kulturministeriet eller Centret för konstfrämjande för 2020, ska understödet sökas som ett allmänt understöd. 
 • Om sammanslutningen inte har fått verksamhetsunderstöd, söks understödet som specialunderstöd.

I ansökan ska man meddela om man har sökt och fått andra offentliga och privata understöd för samma ändamål och redogöra för annan eventuell finansiering så som till exempel lån.  I ansökan ska också uppges eventuella konkurs- eller företagssaneringsförfaranden.
Understöden får användas fram till den 31 december 2021.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslag (688/2001) 

Den 24 april 2020 godkände Europeiska kommissionen Finlands program för att minska Covid-19-pandemins konsekvenser för Finlands ekonomi. Enligt kommissionens beslut kan stöd beviljas ett företag till ett belopp av högst 800 000 euro. Stöd får inte beviljas företag som redan befann sig i svårigheter den 31 december 2019, dvs. innan koronaepidemin bröt ut.

Understöd beviljas inte heller om sökanden underlåtit att iaktta ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

Undervisnings- och kulturministeriet har som mål att verksamhetsbetingelserna för de samfund och stiftelser som ordnar konst- och kulturevenemang ska bevaras trots de förändrade förhållandena till följd av coronapandemin.

Ansökan om understöd görs i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas genom e-tjänsten efter den utsatta tiden. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram i tid.

För att samfundskunder ska kunna använda tjänsten krävs FO-nummer, identifiering med stark autentisering samt KATSO-fullmakter eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggningen i tjänsten sker via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att identifiera sig på Suomi.fi med sin personliga bankkod, mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

 Den sökande ska till relevanta delar fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten. Den sökande ska lämna in ansökan till ministeriet via e-tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden via e-tjänsten.

Via tjänsten gör sökanden eventuella kompletteringar i ansökan och begäranden om omprövning av beslutet. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.  

Bruksanvisning för e-tjänsten   
Närmare information på UKM:s webbplats    
Suomi.fi-anvisningar och -stöd  
Anvisning för Katso-tjänsten 
 

Understöden är behovsprövade. Bedömningen av ansökningarna baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande ansökningsspecifika villkor:
Vid bedömningen av behovet av tilläggs- och projektfinansiering beaktas följande:

 1. de förändringar i verksamheten som coronapandemin orsakat och deras konsekvenser för sökandens ekonomiska läge och möjligheter att klara av undantagsförhållandena.
 2. sökandens ekonomiska situation före coronapandemin.
 3. eventuella kostnadsbesparingar som förändringarna samtidigt medförde, till exempel besparingar i utgifter lokalhyror och uppträdararvoden, besparingar av permittering och andra kostnadsbesparingar
 4. i fråga om projektfinansiering behovet av åtgärderna i förhållande till tryggandet av verksamheten. 
 5. ett villkor för tilläggsfinansiering för verksamheten är att sökanden har lämnat in en redogörelse för användningen av understödet för 2019 till undervisnings- och kulturministeriet eller Centret för konstfrämjande. 

Understödet kan undantagsvis användas för att täcka godtagbara kostnader för den verksamhet eller det projekt som understöds på grund av de exceptionella konsekvenser som begränsningarna för att bekämpa coronapandemin har på ordnandet av kulturevenemang. 
 

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljande av understödet är motiverat utifrån de mål som har ställts upp för användning av statsunderstöd.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden fått samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljande av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.
   

Ett understöd får enbart användas för det ändamål som det har beviljats för.  

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de faktiska totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och bilagan till det.  
Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån. 

Specialunderstödet kan med avvikelse från de standardvillkor som ska iakttas i undervisnings - och kulturministeriets understöd användas till att täcka högst 80 procent av de allmänna kostnaderna för det understödda projektet.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt.  
En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av användningen av det utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §). Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av hur understödet har använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redogörelsen ska det ingå både en ekonomisk rapport och en resultatrapport.   

Understöd som ansökts om i e-tjänsten och som har beviljats ska redovisas i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. 

Ytterligare information

Tiina-Kaisa Haanpää, specialsakkunnig, tfn 0295 330075
Minna Karvonen, direktör, tfn  0295 330 142  (21-31.7.)