Hoppa till innehåll

Träningsstipendier för idrottare

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen idrottare skattefria träningsstipendier inom ramen för statsbudgeten. Vid beviljandet av stipendium beaktas i första hand idrottarens utveckling avseende resultat och framgång i förhållande till den internationella nivån och utvecklingen inom grenen, liksom även hur idrottaren klarat sig i internationella stortävlingar.

Stipendium beviljas dock inte idrottare vars skattepliktiga inkomster i den senast fastställda beskattningen överskrider 80 000 euro.

Stipendier kan beviljas om riksdagen anvisar anslag för ändamålet. Statens träningsstipendium uppgår till 20 000, 10 000 eller 6 000 euro per år.

Ansökningstiden för idrottare i sommargrenar börjar 12.10.2020 och går ut 16.11.2020 klockan 16.15.
Ansökningstiden för idrottare i vintergrenar (snö- och isgrenar) börjar 1.3.2020 och går ut 6.4.2021 klockan 16.15.

Ett träningsstipendium som med stöd av 14 § i idrottslagen (390/2015) betalas med statliga medel till elitidrottare som undervisningsministeriet utser är skattefritt med stöd av 82 § 1 mom. 4 punkten (1170/1998) i inkomstskattelagen (1535/1992).

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001), Inkomstskattelagen (1535/1992)

 

Det träningsstipendium som uppgår till 20 000 euro är avsett för sådana idrottare i individuella olympiska eller paralympiska grenar som befinner sig på den absoluta toppen internationellt sett.

Vid beviljandet av stipendium beaktas främst idrottarens placering bland de 16 bästa i ranking- eller resultatstatistiken för grenen. Resultaten räknas utifrån medeltalet av 10 prestationer. När det gäller världscupen och motsvarande tävlingar förutsätts det att idrottaren upprepade gånger har placerat sig bland de 16 bästa; i fråga om stortävlingar krävs det att idrottaren åtminstone placerat sig bland de 8 bästa.

Det träningsstipendium som uppgår till 10 000 euro kan beviljas sådana idrottare i individuella grenar och laggrenar som har realistiska möjligheter att placera sig bland de 16 bästa i olympiska grenar och bland de 8 bästa i paralympiska grenar eller icke-olympiska grenar. Dessutom ska idrottarens resultatutveckling vara tydligt uppåtgående jämfört med tidigare år.

Stipendiet kan också beviljas speciellt begåvade unga idrottare som utvecklas i idrottskarriären och som bedöms kunna ha framgång i stortävlingar för vuxna i framtiden. Vid bedömningen beaktas idrottarens framgång i stortävlingar, resultat i internationella tävlingar för vuxna, annan internationell tävlingsframgång och träningen som helhet samt det att idrottaren utvecklas enligt de uppställda målen.

Det träningsstipendium som uppgår till 6 000 euro är avsett för sådana idrottare inom individuella grenar eller laggrenar som också enligt andra kriterier än ovannämnda internationella framgång och på basis av utvecklingen av idrottskarriären bedöms kunna ha framgång i stortävlingar i framtiden (unga idrottare).

Stipendiet kan beviljas också sådana idrottare i lag för individuella grenar eller lagidrottare i paralympiska grenar som på basis av internationell framgång bedöms ha möjligheter till medaljplats i en lagtävling eller stafett i följande olympiska spel eller följande världsmästerskap i grenen.

Vid prövningen av huruvida stipendium ska beviljas eftersträvas ett långsiktigt stödsystem. Stipendiebesluten fattas dock årligen inom ramen för statsbudgeten. Stipendium beviljas inte idrottare vars skattepliktiga inkomster i den senast fastställda beskattningen (2018) överskrider 80 000 euro.

Syftet med träningsstipendiet för idrottare är att skapa ekonomiska förutsättningar för professionell träning på heltid så att idrottaren har möjlighet att vara framgångsrik i internationella stortävlingar. Förvärvsarbete eller studier är dock inte ett hinder för att få stipendium.

Träningsstipendium kan sökas via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.

För att använda tjänsten behövs bankautentisering. Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden via e-tjänsten.

Via e-tjänsten kan sökanden göra eventuella kompletteringar i ansökan och begära omprövning av beslutet.

Understödet ska i första hand sökas via e-tjänsten. Det går också att ansöka om understöd på pappersblankett. En ansökan som gjorts på pappersblankett ska undertecknas av sökanden.

Ansökan ska vara hos undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor senast den 16 november 2020 kl.16.15 i fråga om idrottare i sommargrenar och senast den 6 april 2021 kl. 16.15 i fråga om idrottare i vintergrenar (snö- och isgrenar). Den som sänder ansökan ansvarar för att den kommer fram.

Registratorkontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Registratorskontorets öppettider: mån.–fre. kl. 7.30–16.15
Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet

Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

Träningsstipendier beviljas efter prövning. Stipendiet är inte ett arvode som betalas för en framgångsrik prestation. Vid beviljandet av stipendium beaktas idrottarens internationella prestationer och resultatutveckling i förhållande till den internationella nivån och utvecklingen inom grenen. En enskild framgångsrik prestation eller ett enskilt toppresultat i en stortävling garanterar inte i sig att idrottaren beviljas stipendium eller att stipendienivån höjs.

Vid bedömningen av stipendienivån beaktas de olika grenarnas särdrag, deras internationella status och nivå, i olympiska/paralympiska grenar även de olika tävlingsklassernas nivå samt antalet länder och idrottare som deltar i tävlingsklasserna.

Principen är att det i en gren som är representerad i en stortävling deltar minst 10 personer från minst 8 olika länder.

En allmän förutsättning för att en idrottare ska få stipendium är att han eller hon har en personlig tränare eller ett träningsteam samt att det för grenen har valts ett landslag för internationella stortävlingar och att grenen omfattas av ett träningssystem. I regel är det också en förutsättning att idrottaren är med i grenförbundets landslags- och träningssystem.

Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd

Ansökan avslås om den lämnas in efter utsatt tid.

 

 

 1. Stipendietagaren ska förbinda sig vid professionell, långsiktig träning som uppfyller kriterierna för elitidrott,
 2. Olympiska kommitténs elitidrottsenhet, grenförbundet och idrottaren ska underteckna ett trepartsavtal innan stipendiet beviljas,
 3. en utbildnings- och karriärplan ska utarbetas i samarbete med elitidrottsenheten; i fråga om unga idrottare är ett villkor också studier vid en läroanstalt på andra stadiet eller en högskola, om inte annat följer av grundad anledning,
 4. den tränings- och tävlingsplan som fastställts med grenförbundet och elitidrottsenheten ska iakttas, träningen ska följas upp och rapporteras och de etiska principer som ingår i avtalet ska iakttas,
 5. Världens antidopingbyrås (WADA) och Finlands Centrum för Etik inom Idrotten FCEI:s gällande antidopningsregler ska iakttas,
 6. stipendietagaren ska förbinda sig att ange kontakt- och vistelseuppgifter till Finlands Centrum för Etik inom Idrotten FCEI,
 7. stipendietagaren ska teckna en olycksfalls- och pensionsförsäkring, med beaktande av kraven i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) samt ändringen av lagen (230/2016),
 8. vid nationella tvister ska en lösning i första hand sökas på det sätt som bestäms i stadgarna för grenförbundet och för Finlands Olympiska kommitté rf eller Finlands Paralympiska kommitté rf eller hos rättsskyddsnämnden för idrott,

Om idrottaren avslutar sin karriär under stipendieperioden, upphör utbetalningen av stipendiet. Idrottaren ska omedelbart meddela om detta skriftligen till undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Olympiska kommitté rf har tillsammans beslutat att elitidrottsenheten ska följa idrottarnas karriärutveckling och omedelbart meddela om förändringar som har koppling till idrottarens karriär. Om en idrottare lämnar in felaktiga uppgifter till elitidrottsenheten eller ministeriet, kan det beviljade stipendiet återkrävas retroaktivt. Elitidrottsenheten ska dessutom tillsammans med grenförbunden följa träningen och framgången liksom även utbildningen för de idrottare som fått stipendium samt fullgörandet av övriga skyldigheter.

Undervisnings- och kulturministeriet betalar en tolftedel av det beviljade stipendiet till idrottaren varje månad. Eftersom beslut om de stipendier som beviljas idrottare inom vintergrenarna fattas senare på våren, fortsätter utbetalningen av stipendier för de idrottare som fått stipendium för 2021 till slutet av tävlingsperioden 2022, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ytterligare information

Hannu Tolonen, överinspektör
tfn 0295 330 314 
[email protected]

Päivi Wathén, administrativ medarbetare 
tfn 0295 330072 
[email protected]