Hoppa till innehåll

Lagändring som möjliggör frivilliga studier i det andra inhemska språket skickas ut på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet 24.4.2017 15.32
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat på remiss ett förslag om att i enlighet med regeringsprogrammet möjliggöra ett försök med att göra det andra inhemska språket frivilligt. Försöket, som avses inledas i augusti 2018, kräver en temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning.

Syftet med försöket är att utöka möjligheterna för anordnare av grundläggande utbildning att utvidga språkurvalet utan att eleverna är skyldiga att studera finska eller svenska.  I försöket ska konsekvenserna för inlärningsresultaten, språkvalen och -utbudet följas upp och därtill uppföljs konsekvenserna för elevernas studier efter den grundläggande utbildningen. Försöket är tidsbundet och i det deltar högst 2200 elever, dvs. under fyra procent av åldersklassen.

När den träder i kraft skulle lagändringen ge kommuner och andra undervisningsanordnare möjlighet att söka tillstånd till språkförsök av Utbildningsstyrelsen. Tillstånd kan beviljas en undervisningsanordnare som har förutsättningar att genomföra försöket på ett sätt som motsvarar dess syften och utan att äventyra elevernas rättigheter. Undervisningsanordnarna som deltar i försöket väljs så att de är så representativa som möjligt med tanke på regionerna och språkgrupperna. Utbildningsstyrelsen fastställer försöksplanen som följs i försöket. 

Det är frivilligt för elever att delta i försöket. Undervisningsanordnare med tillstånd kan delta i försöket med elever som inleder årskurs 5 eller 6 i grundläggande utbildning läsåret 2018 och som inte har inlett studierna i det andra inhemska språket.  Lärokursen för den grundläggande utbildning för en elev som deltar i försöket omfattar inte det andra inhemska språket utan lärokurser i minst två främmande språk.

Elever som deltar i försöket kan söka befrielse från studierna i det andra inhemska språket även i gymnasiet eller i yrkesinriktad grundutbildning. 

Enligt propositionen ska undervisningsanordnaren säkerställa att eleven och dennes vårdnadshavare är medvetna om kraven på språkkunskaper i den gällande lagstiftningen. De som deltar i försöket garanteras en möjlighet att komplettera sina språkstudier i samband med högskoleexamen för att den studerande ska ha möjlighet att få den tillräckliga språkkunskap som ingår i högskoleexamen och behörighet till yrken som förutsätter kunskaper i båda språken.

Bekanta dig med utlåtandematerialet på minedu.fi/sv/sprakforsok. Remissrundan tar slut den 5 juni 2017.

Mer information:

- regeringsrådet Janne Öberg, tfn 0295 330 348
- specialmedarbetare Matias Marttinen, tfn 0295 330 132

Allmänbildande utbildning Spetsprojekt Utbildning spetsprojekt