Hoppa till innehåll

Tilläggsansökan specialunderstöd för att anställa en ny uppsökande ungdomsarbetare 2020

Understödet är avsett för att stödja sådant uppsökande ungdomsarbete som nämns i ungdomslagen (1285/2016). 

Understöd kan beviljas kommuner eller sådana sammanslutningar eller stiftelser som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en eller flera kommuner om bedrivande av uppsökande ungdomsarbete inom kommunens område. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understödet beviljas för lönekostnader för nya anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – varje ung person som fortsätter sin utbildningsväg innebär att ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar. Understödet är en del av stimulansåtgärderna efter coronaviruset som ska jämna ut den påverkan som undantagsförhållandena har på barn och unga.

Ansökningstiden börjar den 11 augusti 2020 och går ut den 14 september 2020 kl. 16.15. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan rikta totalt högst 3 miljoner euro till understöden.

Understödet söks från regionförvaltningsverken: ansökan och anvisningar (PDF)

På understödet tillämpas följande lagstiftning: ungdomslagen (1285/2016),
statsunderstödslagen (688/2001).
 

Understödet är avsett för att stödja sådant uppsökande ungdomsarbete som nämns i ungdomslagen (1285/2016). 

 Understöd kan beviljas kommuner eller sådana sammanslutningar eller stiftelser som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en eller flera kommuner om bedrivande av uppsökande ungdomsarbete inom kommunens område. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understödet beviljas för lönekostnader för nya anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet.

 Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – varje ung person som fortsätter sin utbildningsväg innebär att ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar. Understödet är en del av stimulansåtgärderna efter coronaviruset för att kompensera undantagsförhållandenas konsekvenser för barn och unga.
 

Ansökan om understöd görs i regionförvaltningsverkets elektroniska tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/
med blanketten ”Statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete”.  

Ansökan ska vara framme senast den 14 september 2020 kl. 16.15. Ansökan kan inte skickas efter att ansökningstiden har gått ut. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten:

Ansökningar om statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverken görs i regionförvaltningsverkens e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/. För tjänsten behövs Suomi.fi-identifikation som fungerar med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort. Bruksanvisning för e-tjänsten finns på https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/oppaat-ja-materiaalit 


Sökanden fyller i ansökningsblanketten i tjänsten och sänder in ansökan med bilagor via tjänsten. Via tjänsten görs också 

•    eventuella kompletteringar av ansökan  
•    sändning av beslutet till den sökande 
•    eventuella begäranden om ändring i beslutet 
•    redovisning för användningen av understödet.
 

Understöd för uppsökande ungdomsarbete beviljas efter prövning. Bedömningen och den inbördes jämförelsen av ansökningarna bygger på en helhetsbedömning.

Det uppsökande ungdomsarbetet och beviljandet av understöd styrs av ungdomslagens bestämmelse om lagens syften och bestämmelser som gäller uppsökande ungdomsarbete (www.finlex.fi).

Vid bedömningen av ansökningarna beaktas följande grunder: 


    Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Understöd kan beviljas för uppsökande ungdomsarbete som bedrivs av kommuner och andra sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. 

Med understödet stöds uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen (1285/2016). Understödstagaren ska säkerställa att det uppsökande ungdomsarbete som ordnas följer ungdomslagen (http://www.finlex.fi). 

Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt, självständighetsprocess, delaktighet i samhället och övriga livskompetens samt bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. 

Uppsökande ungdomsarbete kan bedrivas av en kommun eller av flera kommuner gemensamt. När kommunen ordnar uppsökande ungdomsarbete ska den till ansvarsperson för verksamheten utse en kommunal tjänsteinnehavare eller en person som står i arbetsavtalsförhållande till kommunen. 

Kommunen kan ordna uppsökande ungdomsarbete tillsammans med andra kommuner. När kommuner tillsammans ordnar uppsökande ungdomsarbete ska kommunerna upprätta ett samarbetsavtal om detta. Samarbetsavtalet ska innehålla uppgifter om vilken kommun som är den egentliga sökanden och potentiella mottagaren av statsunderstöd. Kommunen som understödet beviljas till ansvarar för användningen av understödet och för utarbetandet av redovisningen även för samarbetskommunernas del. 

Kommunen kan ordna uppsökande ungdomsarbete också genom att skaffa tjänsten från en sammanslutning som producerar tjänster för unga. I detta fall ansvarar kommunen för att de tjänster som den har skaffat ordnas på det sätt som avses i ungdomslagen (1285/2016). Serviceproducenten kan söka och beviljas understöd om det avtalats om detta i ett skriftligt samarbetsavtal mellan kommunen/kommunerna och serviceproducenten. Det beviljade understödet kan betalas direkt till ett konto som serviceproducenten angett, eller till kommunens konto varifrån kommunen betalar det vidare till serviceproducenten. Redovisningsansvar för användningen av understödet har den organisation som understödet betalats till. Till ansökan ska fogas en kopia av samarbetsavtalet. Avtalsmall https://bit.ly/2Cre6Hk

Understödet riktas till lönekostnader för anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet. Understödet är högst 30 000 euro / ett (1) helt årsverke.  Understödet beviljas för högst 12 månader. 

Det understöd som beviljas täcker inte alla löneutgifter för det uppsökande ungdomsarbetet utan även de sökande förväntas delta i dessa med en egen finansieringsandel. Ur den egna finansieringsandelen betalas även den uppsökande ungdomsarbetarens utbildnings-, rese- och arbetsledningskostnader samt andra kostnader som verksamheten föranleder.

För uppsökande ungdomsarbete kan man för närvarande anställa en ordinarie anställd vid samma organisation om en annan person anställs i stället för den som övergår till det uppsökande ungdomsarbetet. (1:1). Inledande av uppsökande ungdomsarbete kan inte utgöra en grund för indragning av en befintlig ordinarie uppgift. 

I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar kommunen för behandlingen av personuppgifter i samband med det uppsökande ungdomsarbetet i enlighet med ungdomslagen. 

I den inbördes jämförelsen av ansökningarna betonas i synnerhet sökandens beskrivning av det uppsökande ungdomsarbetets verksamhet och behovet av det på det område där sökanden ska bedriva verksamheten. 

På blanketten för ansökan om understöd ska anges följande:
1.    En kortfattad beskrivning av verksamheten
2.    Område där verksamheten genomförs: de kommuner inom vilkas område det uppsökande ungdomsarbetet bedrivs
3.    Verksamhetsmiljö: Behovet av uppsökande ungdomsarbete inom verksamhetsområdet, till exempel antalet NEET-unga. Beskriv verksamhetsställena för det uppsökande ungdomsarbetet (till exempel ungdomslokaler, skolor, på gatorna)
4.    Målen för det uppsökande ungdomsarbetet
5.    Verksamhetsplan  
•    en beskrivning av verksamheten och behovet av den (verksamhetsplan),
•    en beskrivning av den uppsökande ungdomsarbetarens utbildning och arbetserfarenhet av ungdomsarbete, om uppgifter om detta finns att tillgå i ansökningsfasen 
•    arbetsbeskrivning för den uppsökande ungdomsarbetaren
•    de sökande som tidigare har bedrivit uppsökande ungdomsarbete ska i ansökan inkludera en uppskattning av när det statsunderstöd som beviljats 2020 har förbrukats. 
•    OBS! Om det uppsökande ungdomsarbetet har avbrutits under 2020, ska också orsaken till och längden på avbrottet anges i ansökan. Förlängning av användningstiden ska sökas senast en månad innan användningstiden går ut.) 
•    om serviceproducenten är en utbildningsanordnare ska den i ansökan noggrant beskriva det uppsökande ungdomsarbetets ställning och roll som en del av de andra uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren
6.    Utvärdering, uppföljning och verkningsfullhet  
•    hur utvärderas det uppsökande ungdomsarbetet och hur följs det upp?
•    hur inkluderas de unga i utvärderingen?
•    använder sökanden PAR-systemet och SOVARI-mätaren?
•    hur mäter sökanden verkningsfullheten?
7.    kostnadskalkyl och finansieringsplan

Bilagor till ansökan:
1.    Samarbetsavtal om genomförande av uppsökande ungdomsarbete (avtal mellan kommuner eller avtal mellan en serviceproducent och en kommun), om serviceproducenten söker understöd på uppdrag av kommunen, ska till ansökan fogas en kopia av en handling som bekräftar detta. 


Sammanslutningar ska foga följande till ansökningsblanketten:
1.    Föregående års bokslut (resultaträkning, balansräkning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse),
2.    En kopia av gällande föreningsregisterutdrag eller något annat motsvarande utdrag.


    Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna fästs uppmärksamhet vid att den verksamhet som understöds motsvarar syftena och värdegrunden i ungdomslagen. 

Syftet med ungdomslagen är att främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället, stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta, stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället, främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter och att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor, respekt för miljön och livet samt sektorsövergripande samarbete.


    Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Regionförvaltningsverket kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls.  Regionförvaltningsverket beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):
•    Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
•    Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
•    Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
•    Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.


    Hinder för beviljande av understöd

En sökande som tidigare fått understöd av regionförvaltningsverket ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Regionförvaltningsverket avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge regionförvaltningsverket uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för. 

Understödet får användas endast för löneutgifter för uppsökande ungdomsarbetare. Tillsammans med övriga offentliga understöd får det understöd som ministeriet beviljar inte heller överskrida beloppet för  godtagbara kostnader. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.  

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt. 

Regionförvaltningsverket har rätt att i samband med utbetalningen av understöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet. Regionförvaltningsverket har rätt att utföra granskningar av användningen av understödet även i den organisation som bedriver det uppsökande ungdomsarbetet baserat på ett avtal mellan en kommun och en serviceproducent och till vilken kommunen har överlåtit det beviljade statsunderstödet (16 § i statsunderstödslagen).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.
•    Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (till exempel om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling. 
•    Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 procent av upphandlingens värde är den skyldig att iaktta upphandlingslagen i den upphandlingen. 
(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)
 

Understödstagaren ska registrera redovisningen för användningen av understödet i regionförvaltningens ärendehanteringstjänst (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/) omedelbart när projektet eller verksamheten avslutats, dock senast inom två månader efter det att tiden för användningen av understödet löpt ut. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. 

Av understödstagaren förutsätts ekonomirapportering enligt kostnadsställe.

En anordnare av uppsökande ungdomsarbete som fått understöd ska svara på det uppsökande ungdomsarbetets utvärderings- och uppföljningsenkät. Enkäten genomförs av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland som vidarebefordrar uppgifterna om enkäten till dem som får understöd.

Det rekommenderas att PAR-systemet används i uppföljningen av verksamheten. Ifall man använder något annat uppföljningssystem ska det vara kompatibelt med PAR. Det kostar ingenting att ta i bruk systemet och mer information om det fås från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (tuulikki.nieminen(at)avi.fi).

Uppgifterna rapporteras så att de inte innehåller identifierbara uppgifter och så att personuppgiftslagen (523/1999) iakttas.
 


 

Unga

Ytterligare information

Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken:


Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Tiina Mattila, överinspektör, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi
Liisa Sahi, överinspektör, puh. 0295 016 563, liisa.sahi(at)avi.fi


Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Kirsi Kohonen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi


Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Linda Mård, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 029 501 8827, linda.mard(at)avi.fi


Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Päivi Pienmäki-Jylhä, överinspektör för ungdomsväsendet , tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi


Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi


Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Marja Hanni, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi


Kontaktperson för PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tuulikki Nieminen, planerare, tuulikki.nieminen(at)avi.fi

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet
Merja Hilpinen, överinspektör , tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at)minedu.fi