Hoppa till innehåll

Ny lag ger personer med läsnedsättning bättre tillgång till verk

Undervisnings- och kulturministeriet
8.11.2018 13.34
Pressmeddelande

Ändringar i upphovsrättslagen gör det lättare för synskadade och andra personer med läsnedsättning att använda verk. Genom ändringarna säkerställer man också att det i alla länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns tillgång till exemplar i tillgängligt format som framställts uttryckligen för personer med läsnedsättning. Lagändringarna förutsattes av EU:s läsnedsättningsdirektiv.

Behöriga sammanslutningar som erbjuder tjänster för synskadade eller personer med läsnedsättning får av verk som de på laglig väg har tillgång till framställa exemplar i tillgängligt format. Lagändringen ökar i synnerhet möjligheterna att framställa ljudböcker. Exemplar i tillgängligt format rör sig fritt på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dvs. personer med läsnedsättning kan skaffa material även från andra länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Personer med läsnedsättning bör väsentligen i samma utsträckning som personer som inte har en sådan nedsättning eller begräsning ha tillgång till litterärt material och bilder och andra material som ingår i dessa. De tillgängliga formaten omfattar utöver ljudböcker även punktskrift, storstil och anpassade e-böcker.

Upphovsmännen har fortfarande rätt till ersättning om exemplaret som framställts i tillgängligt format stannar permanent hos en person med läsnedsättning.

När riksdagen antog lagen förutsatte den i ett uttalande att regeringen vidtar åtgärder för att ändra lagen så att den blir mer teknikneutral och så att den bättre motsvarar den faktiska användningen av verken. Regeringen bör noga följa och utvärdera lagens konsekvenser för berättigade personer och rättsinnehavare och lägga fram en utredning om saken för kulturutskottet våren 2021.

Läsnedsättningsdirektivet och -förordningen är en del av EU:s upphovsrättsreformer som gäller den digitala inre marknaden.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 november att den lag som gäller detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 12 november 2018.

Bakgrund

Bakgrunden till läsnedsättningsdirektivet är Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning som antogs vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. I början av oktober ratificerade Europeiska unionen fördraget som ligger till grund för direktivet. Fördraget träder i kraft i EU:s medlemsstater från den 1 januari 2019.

Enligt Synskadades världsunion (World Blind Union) finns det omkring 253 miljoner personer med synskada eller nedsatt synförmåga i världen, och antalet personer med läsnedsättning i Europa uppgår till omkring 30 miljoner.

Mer information: regeringsrådet Anna Vuopala, tfn 02953 30331

Andra webbplatser

Upphovsrätt