Hoppa till innehåll

Tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning från och med år 2020

Enligt 2 § i lagen om grundläggande utbildning (633/1998) kan kommunen ordna grundläggande konstundervisning. Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja en samkommun, en registrerad sammanslutning eller stiftelse tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning. För att få statsandel enligt det kalkylerade antalet timmar måste kommunen ha beviljats ett av ministeriet utfärdat tillstånd att ordna utbildning. 

Ansökningstid börjar 16.8.2019 och går ut 13.9.2019 klo 16.15.

En förutsättning för att ett tillstånd att ordna undervisning ska beviljas är att undervisningen i enlighet med 3 § 1 mom. I lagen om grundläggande konstundervisning behövs och att sökanden har yrkeskompetens och ekonomiska förutsättningar att ordna undervisningen på ett ändamålsenligt sätt. Undervisning får inte ordnas i syfte att uppnå ekonomisk vinst.   Undervisning  får  inte  ordnas  i  syfte  att  uppnå ekonomisk vinst. Utbildningen ska vara ordnad så som föreskrivs i lag och förordning samt enligt vad som med stöd av dessa bestäms.

Undervisningen ska följa en läroplan som utarbetats med stöd av de grunder för läroplanerna som utfärdats av Utbildningsstyrelsen.

I undervisnings- och kulturministeriets budgetförslag för 2020 föreslås att nivån på statsandelarna per undervisningstimmar inom den grundläggande konstundervisningen ska höjas med två miljoner euro. Av tilläggsanslaget för 2020 föreslås 5000 undervisningstimmar anvisas för grundläggande musikundervisning och 38 400 timmar för övrig grundläggande konstundervisning som berättigar till statsandelar enligt antalet undervisningstimmar. Därtill  föreslås att det ska bli lättare att reagera på utbildningsanordnare som underskrider det antal undervisningstimmar som ligger till grund för statsandelen med avseende på det timantal som ska fastställas för följande år (https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/taiteen-perusopetuksen-opetustuntimaarien-hyvaksyttava-vaje-pienenee på finska).

Enligt förslaget ska undervisningstimmarna anvisas till sådana utbildningsanordnare som överskrider det antal undervisningstimmar som fastställts för dem samt till nya utbildningsanordnare. 

Alla ansökningar om anordnartillstånd för grundläggande konstundervisning som redan är behandlas vid ministeriet beaktas när besluten för 2020 fattas.

Förutsatt att riksdagen godtar statens budgetproposition för år 2020.

Enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer (398/2018) är avgiften för såväl ett jakande som för ett nekande beslut gällande ett tillstånd att ordna utbildning avgiftsbelagt (2055 euro; för ett beslut som gäller ändring av ett tidigare beslut 1225 euro).  

 

Ansökan görs i första hand i undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringssystem.

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via e-tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden i tjänsten.

Via tjänsten gör sökanden eventuella kompletteringar i ansökan inom ansökningstiden.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

•                        Anvisning för användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten

•                        Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten

Det går också att ansöka om understöd på pappersblankett. Vid behov kan du också få blanketten från ministeriet. (överinspektör Hanna Koskimies, tfn 0295 330 048)

Ansökan ska göras av utbildningsanordnaren och undertecknas av de personer som för utbildningsanordnarens del har namnteckningsrätt och befullmäktigande att göra ansökan.

Ansökan ska vara på undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor senast den sista ansökningsdagen 13.9.2019 kl. 16.15. Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren.

Registratorkontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Registratorkontorets öppettider: mån–fre kl. 7.30–16.15
Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet

Ansökningar som anländer efter  det ansökningstiden löpt ut beaktas inte när beslut fattas om utdelningen av tilläggsanslagen för 2020.

 

Ansökan om tillståndet bör innehålla följande information och handlingar: 

A. UTBILDNINGSANORDNARE
 • Utbildningsanordnaren som ansöker om tillstånd
 • Privata sammanslutningar och stiftelser ska foga ett utdrag ur förenings-, stiftelse- eller till  ansökan (BILAGA 1). Av utdraget bör framgå till vilket register sammanslutningen tillhör, när registreringen ägt rum och vem som har namnteckningsrätt. 
 • År då sammanslutningen eller stiftelsen införts i registret
 • Utbildningsanordnarens gatuadress
 • Utbildningsanordnarens postnummer och postanstalt
 • Utbildningsanordnarens kontaktperson
 • Kontaktpersonens tjänst/befattning/uppgiftsbenämning
 • Kontaktpersonens telefonnummer
 • Kontaktpersonens e-postadress
 • Utbildningsanordnarens ägartyp

B. LÄROANSTALT OCH KONSTGREN

 • Kommun/kommuner där organisationen har för avsikt att ordna den konstundervisning för vilken anordnartillståndet söks
 • Läroanstalt där undervisningen ordnas (det officiella namnet)
 • Läroanstaltens postadress
 • Årtal för inledande avläroanstaltens verksamhet
 • Konstområde/-områden som ansökan gäller
 • Ifall läroanstaltens verksamhet bedrivs på basis av kommunal upphandling anges det år kommunen för första gången godkänt läroplanen för den grundläggande konstundervisningen samt konstområdena och antalet undervisningstimmar i läroplanen.; det år kommunen godkänt den undervisningsplan för den grundläggande konstundervisningen som nu är i bruk samt konstområdena och antalet undervisningstimmar i läroplanen.
 • Antalet undervisningstimmar enligt lärokursens omfattning som ligger till grund för statsandelen ska anges i hela tal och enligt lärokursens omfattning som ligger till grund för statsandelen (allmän lärokurs/fördjupad lärokurs)enligt blankettens instruktioner.
 • Undervisningstimmen ska vara minst 45 minuter lång. I antalet undervisningstimmar inkluderas inte lärarnas övriga timantal (t.ex. anordnade av intagningsprov och kursexamina, arbete i examensnämnder). I timantalet får inte heller ingå antalet undervisningstimmar som är avgiftsbelagd serviceverksamhet.
 • Redogör för vad för annan slags grundläggande konstundervisning som finns i den kommun eller region där den sökande ger grundläggande konstundervisning.
C. ELEVER ( BILAGA 7)
 1. Ange antalet elever vid läroanstalten som deltog i den allmänna lärokursen i september 2017 och i september 2018 samt elevprognosen för de kommande tre åren. Varje enskild elev inom den grundläggande konstundervisningen får bara räknas en gång. Fyll i det fält i tabellen som tillståndsansökan gäller (om ni t.ex. ansöker om tillstånd att anordna musikundervisning, fyller ni i punkt E. Om tillståndet också gäller dans, ska ni dessutom fylla i punkt H.
 2. Ange antalet elever vid läroanstalten som deltog i den allmänna lärokursen i september 2017 och i september 2018 samt elevprognosen för de kommande tre åren. Varje elev som studerar inom ett konstområde får endast räknas en gång. Fyll i det fält i tabellen som tillståndsansökan gäller (om ni t.ex. ansöker om tillstånd att anordna musikundervisning, fyller du i punkt E. Om tillståndet också gäller dans, ska ni dessutom fylla i punkt H.
 3. Ange antalet elever vid läroanstalten inom avgiftsbelagd serviceverksamhet i läsåret 2017-2018 och 2018-2019 samt elevprognosen för läsår 2019-2020 och 2020-2021.

 4. Ange per konstområde från vilka kommuner eleverna inom den grundläggande undervisningen enligt den allmänna respektive fördjupade lärokursen kommer och hur många elever det handlar om för varje kommuns del.

 5. Ange från vilka kommuner eleverna per konstområde som deltog i degemensamma studierna enligt allmän lärokurs och i temastudier var och hur många elever från respektive kommun det var frågan om.
 6. Ange antalet elever som år 2019 hade sökt till respektive nya elever som inlett studierna i grundläggande konstundervisning enligt konstområde och lärokurs (allmän/fördjupad).
D. UNDERVISNINGSPERSONAL (BILAGA 2)

Ange den examen/utbildning/erfarenhet som läroanstalten anser motsvarar behörighetsvillkoren enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom utbildningsväsendet (19 § och 20 §): 

fördjupad lärokurs  

 1. lämplig högre högskoleexamen för ifrågavarande konstområde
 2. lämplig högskoleexamen
 3. lärarexamen på minst institutnivå för ifrågavarande konstområde

allmän lärokurs

 1. lärare i ifrågavarande konstområde
 2. annan utbildning som lämpar sig för ifrågavarande konstområde
 3. kompetens som förvärvats genom arbete på området och som anses tillräcklig

För rektorer och lärare anges även om de är i huvud- eller bisyssla. Bestämmelserna om behörigheten för rektorer och lärare finns i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

E. LÄROPLAN
 • Ange den läroplan/de läroplaner som bifogas till ansökan (BILAGA 3).
F. LOKALITETER OCH REDSKAP
 • Redogör för vilka lokaliteter samt vilken utrustning och vilket undervisningsmaterial som läroanstalten förfogar över.
G. FINANISIERING
 • Redogör för på vilket sätt en eventuell statsandelsfinansiering skulle förändra/utveckla verksamheten vid er läroanstalt.
 • Bifoga stadgarna för er registrerade förening eller stiftelse eller bolagsordningen (BILAGA 4), föregående bokslut och revisorernas utlåtande (BILAGA 5) samt budgeten för 2019 (BILAGA 6).
H. YTTERLIGARE UPPGIFTER
 • Eventuella ytterligare uppgifter till stöd för ansökan

 

Ladda upp bilagor:
Andra bilagor till ansökan:
 • Registerutdrag (gäller endast privata sammanslutningar och stiftelser)
 • Läroplan/läroplaner
 • Den registrerade sammanslutningens eller stiftelsens stadgar eller bolagsordningen (gäller endast privata sammanslutningar och stiftelser)
 • Föregående bokslut och revisorernas utlåtande  
 • Budgeten för 2019 
 • Övriga bilagor

 

 

Kultur Utbildning

Ytterligare information

Överinspektör Hanna Koskimies, puh. 0295 3 30048, [email protected]