Hoppa till innehåll

Internationellt samarbete och interkulturell dialog, Rysslandsprogrammet för konst och kultur, specialunderstöd

Understöd kan beviljas för sådana aktörer inom konst- och kulturbranschen som utövar gränsöverskridande kultursamarbete med Ryssland och som med hjälp av projektsamarbete främjar ett på ömsesidigt partnerskap baserat samarbete med Ryssland inom konst- och kulturbranschen.

Understöd kan sökas endast av sammanslutningar eller stiftelser med rättsförmåga. Sökanden kan inte vara en privatperson eller en oregistrerad grupp.

Ansökningstiden börjar den 22 november 2019 och går ut den 17 februari 2020 kl. 16.15.

Ministeriet kan använda sammanlagt cirka 500 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Längden på den tid som det tar att behandla och bedöma ansökningarna och ta beslut är beroende på hur många ansökningar som lämnas in och processen tar 3 - 4 månader i anspråk. Efter ansökningstidens slut ges det inte ut information om behandlingen av ansökningarna. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningar gällande de enskilda projektunderstöd som har förhandlats i det finländsk-ryska kulturforumet i Tula 26.–29.9.2019 ska inte riktas till denna utlysning, utan dessa ansökningar ska riktas till Samfundet Finland-Ryssland rf. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar ett anslag på max. 50 000 euro till ändamålet till Samfundet Finland-Ryssland av dessa medel.

Huvudmålsättningen med understödet är att

 • verkställande av aktiv medborgarsamhällelig verksamhet och demokrati som hänför sig till kultursektorn; medborgarnas deltagande i konst- och kulturverksamhet
 • den internationella kännedomen om och uppskattningen för finsk konst och kultur samt dialog mellan kulturer
 • förbättra förutsättningarna för kultursamarbete mellan Finland och Ryssland
 • uppmuntra aktörer att utveckla direkt umgänge i verksamhetsmiljöer som omfattar två eller flera aktörer och samarbetsnätverk
 • öka kulturkännedomen och det praktiska samarbetet mellan Finland och Ryssland
 • utöka kulturutbyte och -export till Ryssland och bidra till dess kvalitet
 • stärka den internationella konkurrenskraften och uppskattningen i fråga om finländsk konst och kultur i samarbetet med Ryssland.

Sökanden kan uppfylla målen bland annat genom evenemangsverksamhet och publikarbete, information, statistikföring, rådgivning, utbildning och genom publikationsverksamhet.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.
Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i  ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/katso
Anvisning för användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten  (pdf)
Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten (pdf)

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

 • Verksamhetens relevans för att främja ministeriets kulturpolitiska mål i strategin 2025 (skapande arbete och produktion, delaktighet och medverkan i kulturlivet, kulturens grund och kontinuitet)
 • Omfattning, kvalitet och effektfullhet i samarbetsprojektet för att besvara målsättningarna i anslagsutlysningen
 • Behovet av understödet där man även tar i beaktan den sökandes ekonomiska resurser och möjligheter till annan finansiering samt att den ryska samarbetsparten deltar i planeringen, genomförandet och finansieringen av projektet på lik fot.

I specialunderstöden prioriteras projekt som har bred slagkraft. Det uppmärksammas om det till exempel går att etablera nya verksamhetsmodeller eller bredare sprida ut redan existerande praxis med hjälp av projekten. Övrig finansiering är till fördel när ansökningarna bedöms.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 80 procent av de faktiska totala kostnaderna för den verksamhet som finansieras.

Den sökande skall i ansökan ange hur mycket av det beviljade understödet har planerats att distribuera vidare.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

 201920182017 | 2016 | 2015

Ytterligare information

Kulturråd Maija Lummepuro, fö[email protected], tfn 0295 330 198

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd

För de enskilda projektunderstöd som har förhandlats i det finsk-ryska kulturforumet i Tula 26.–29.9.2019: ytterligare information ges av Samfundet Finland-Ryssland rf, projektchef Olga Kauppinen, tfn +358 9 693 8642, fö[email protected], https://www.kultforum.org/