Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklingsuppgifter och försök som främjar förutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet

Med understödet främjas genomförandet av de mål och uppgifter som anges i lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019), särskilt utförandet av en sådan utvecklingsuppgift som avses i lagens 6 §. Med understödet främjas också försök som hänför sig till verkställigheten av lagen.

Ansökningstiden börjar 7.5.2020 och slutar 2.9.2020 kl.16.15.

Vi eftersträvar att fatta besluten inom november 2020. De sökande får besked om beslutet via e-tjänsten.

Undervisnings- och kulturministeriet förfogar över sammanlagt högst 1,4 miljoner euro för beviljande av understöd enligt ansökan, varav avsikten är att anvisa ca 1,1 miljon euro för utförande av riksomfattande och regionala utvecklingsuppgifter och högst ca 300 000 för försöksprojekt. Den slutliga fördelningen bestäms på basis av ansökningarna.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2019), lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019), statsunderstödslagen (688/2001)

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Med understödet genomförs den utvecklingsuppgift som avses i lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019)  och de försök som hänför sig till uppgifterna enligt lagen.

Understödets syfte baserar sig på lagen om kommunernas kulturverksamhet och undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 samt målområdena i strategin.

Utvecklingsuppgift

Syftet med utvecklingsuppgiften är att stödja kvaliteten, genomslaget, personalens kompetens, invånarnas jämlikhet och kommunernas inbördes samverkan i fråga om kommunernas kulturverksamhet på nationell och regional nivå. Genomförandet av utvecklingsuppgiften ska vara vittomfattande och långsiktigt. För regionala utvecklingsuppgifter kan beviljas finansiering för verksamheten för åren 2020-2022 och för riksomfattande utvecklingsuppgifter för åren 2020-2023. Det är önskvärt att de som genomför en utvecklingsuppgift samarbetar med flera aktörer.

Regional utvecklingsuppgifter

För 2020 söker vi i första hand aktörer för genomförande av en regional utvecklingsuppgift i regioner där det ännu inte finns någon som genomför en sådan uppgift (se: pågående utvecklingsuppgifter). Anslaget för att utföra en regional utvecklingsuppgift är avsett för att stärka kommunernas kulturverksamhet på regionala grunder. Den regionala verksamheten ska omfatta minst ett landskap och alla kommuner i landskapet ska omfattas av verksamheten, vilket förutsätter att deltagarna samarbetar med varandra. Också sådan verksamhet som genomförs på olika håll i Finland i flera regioner som har liknande regionstruktur eller är lika stora kan beviljas stöd för en regional utvecklingsuppgift. Sådana områden och regioner kan vara t.ex. stadsregioner, områden med landsbygdskaraktär, förorter eller andra områden som har liknande utmaningar när det gäller att producera kulturtjänster.

Den regionala utvecklingsuppgiften ska främja likvärdig tillgång till konst och kultur samt mångsidig användning av konst- och kultur i olika befolkningsgrupper samt skapa förutsättningar för konstnärligt arbete och konstnärlig verksamhet. Syftet är att stärka likvärdig tillgång till och mångsidig användning av kultur och konst, särskilt i sådana kommuner eller delar av kommuner där tillgången till konst- och kulturtjänster är ringa eller tjänsterna utnyttjas i ringa omfattning.

Utvecklingsuppgiften kan till exempel handla om:

 • Att identifiera behoven och förväntningarna hos olika grupper som anlitar eller som inte anlitar tjänsterna
 • Olika sätt att ordna och producera tjänster för olika befolkningsgrupper
 • Att skapa gemensamma regionala produktionsstrukturer för konst- och kulturtjänster med beaktande av kommunernas, konst- och kulturinstitutionernas och de övriga aktörernas resurser och tjänster över kommun- och landskapsgränserna.
 • Att skapa nya arbetsmöjligheter i regioner där inkomsterna från konstnärligt arbete är ringa och konst
 • Strukturer eller sådan verksamhet som stärker de regionala strukturerna för att förmedla och koordinera konst- och kulturtjänster.

Ministeriet har som mål att välja 4-8 aktörer för att verkställa en regional utvecklingsuppgift (ca 100 000–200 000 euro/aktör).

Riksomfattande utvecklingsuppgifter

Ansökan  om en riksomfattande uppgift gäller utveckling av en kunskapsbas för kommunernas kulturverksamhet.

Utvecklingen av en kunskapsbas  för kommunernas kulturverksamhet sammanhänger med undervisnings- och kulturministeriets Kulturpolitiska strategi 2025 samt Konst och kultur inom ramen för riktlinjerna för den regionala utvecklingen (svensk resumé) och genomförandet av dem. Målet är att stärka framställande av information om konst- och kulturpolitiken med utgångspunkt i utredningen (svensk resumé) som publicerades i början av 2020.

Målet är att skapa en kunskapsbas för kommunernas kulturverksamhet som innehåller en plattform för centrala data angående kommunernas kulturverksamhet. Med centrala data avses i första hand data om kulturverksamhetens ekonomi, innehåll och besökarantal. Utöver själva plattformen och en definition av dess centrala informationsinnehåll, bör lösningen också omfatta dataflöden, databaser och  användargränssnitt. Utvecklingen av kunskapsbasen bör grunda sig på öppna data och öppna gränssnitt, och alla data som ingår i den bör vara fritt tillgängliga. Dessutom bör det gå att importera data som beskriver kommunernas och andra centrala aktörers kulturverksamhet från deras informationssystem till plattformen och att exportera data till andra informationssystem.   

Utarbetandet av en sådan kunskapsbas hänför sig till 8 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet, som innehåller bestämmelser om framställande av information och utvärdering av verksamheten. Därtill bör lösningen stödja kommunerna, den regionala utvecklingen och den riksomfattande utvecklingen. Den utvecklingsuppgift som ansökan gäller bör säkerställa kontinuiteten för kunskapsbasen också efter finansieringsperioden slut.  

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att genomförandet av den riksomfattande utvecklingsuppgiften om utarbetandet av en kunskapsbas för kommunernas kulturverksamhet kan utse en aktör jämte samarbetspartners för 2020 så att finansieringen beviljas för tre års tid.

Försök

Försöken är projekt som stöder främjandet av kommunernas kulturverksamhet men som till sin omfattning är mindre än de riksomfattande eller regionala utvecklingsuppgifterna. Syftet med försöken är att skapa nya och innovativa verksamhetsmodeller för kommunernas kulturverksamhet eller tillämpa modeller som redan har skapats på annat håll. Försöken kan genomföras i en eller flera kommuner eller i en del av en kommun. Verksamhetsmodellerna ska främja målen och uppgifterna enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet. Ett försöksprojekt kan också resultera i att försöket inte går att omsätta i praktiken. Ett försöksprojekt får räcka högst ett år och finansieringen är högst 40 000 euro/finansieringsbeslut.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning med beaktande av de grunder som anges nedan. Ett villkor för beviljande av understöd är att ansökan uppfyller samtliga nedanstående projektspecifika ansökningskriterier som  poängsätts på det sätt som beskrivs nedan. I den inbördes jämförelsen av ansökningarna beaktas respektive ansökans poängtal samt hur väl de allmänna grunderna för beviljande av understöd samt förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. I fråga om riksomfattande och regionala utvecklingsuppgifter förbehåller sig undervisnings- och kulturministeriet rätten att föra preciserande förhandlingar med sökandena innan de slutliga besluten fattas.

Ansökningarna handläggs vid ministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning. Innan förslaget till beslut läggs fram bedöms och poängsätts ansökningarna av en bedömningsgrupp.

Varje ansökningsspecifik grund för beviljande poängsätts enligt en skala på 1–5. Således är det maximala antalet poäng för en regional utvecklingsuppgift 15 poäng och för en riksomfattandeutvecklingsuppgift och för försök   5 poäng.

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande och principer vid poängsättningen

Regionala utvecklingsuppgifter

 Grunder för beviljande som gäller utvecklingsuppgiftens mål, innehåll och utförande och som beaktas vid poängsättningen

A) Vilket av de syften som anges i utlysningen förverkligas genom sökandens utvecklingsuppgift och hur har behovet av verksamheten konstaterats (t.ex. forskning, erfarenhetsbaserad kunskap eller annan information)?

B) Hur verkställer sökanden lagen om kommunernas kulturverksamhet och särskilt den riksomfattande eller regional utvecklingsuppgift som avses i lagens 6 §? En plan och en klar beskrivning av de utvecklingsuppgifter med vars hjälp den regionala utvecklingsuppgiften genomförs: 

 • En beskrivning av utvecklingsuppgiftens och åtgärdernas omfattning och art och av de förväntade effekterna
 • En beskrivning av samarbetsnätverket och intentionsavtalen samt av samarbetsformerna  och samarbetssätten. I fråga om regionala utvecklingsuppgifter förutsätts det att så många kommuner i regionen som möjligt förbinder sig till uppgiften. Andra samarbetspartner kan till exempel vara konst- och kulturinstitutioner, organisationer och företag inom konst och kultur samt läroanstalter. Om sökanden är en läroanstalt, ska sökandens samarbetspartner vara kommuner samt aktörer inom konst- och kultursektorn.
 • En beskrivning av sökandens och samarbetspartnernas roller i projektet och av erfarenhet, kvalifikationer och kunnande
 • En beskrivning av de resultat och verkningar utvecklingsuppgiften medfört och som kan utnyttjas och spridas
 • En beskrivning av hur och med vilka kostnader utvecklingsuppgiftens kontinuitet kan tryggas

C) Hurdan är utvecklingsuppgiftens

 • Kostnadskalkyl och finansieringsplan
 • Samarbetspartnernas finansieringsandel
 • Tidtabell
 • Kommunikationsplan

I fråga om en regional utvecklingsuppgift ska sökanden och samarbetspartnerna ha en  finansieringsandel på minst tio (10) procent av totalkostnaderna för projektet; se UKM:s villkor och begränsningar som gäller specialunderstöd och ansökningsguiden: https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen).

 

Riksomfattande utvecklingsuppgifter

 Grunder för beviljande som gäller utvecklingsuppgiftens mål, innehåll och utförande och som beaktas vid poängsättningen

I fråga om en riksomfattande utvecklingsuppgift krävs en plan för genomförande av en lösning gällande kunskapsbasen för kommunernas kulturverksamhet. Planen ska innehålla:

Hur verkställer sökanden lagen om kommunernas kulturverksamhet och särskilt en sådan riksomfattande eller regional utvecklingsuppgift som avses i lagens 8 §? 

 • En tydlig beskrivning av utvecklingsåtgärderna för hur målen för lösningen gällande kunskapsbasen ska uppnås
 • Hur säkerställer lösningen fri tillgång till information, öppna data och öppna gränssnitt?   
 • En beskrivning av hur och med vilka kostnader utvecklingsuppgiftens kontinuitet kan tryggas
 • Samarbetspartners och centrala intressentgrupper samt deras roll
 • Tidsplan som innehåller utvecklingsuppgiftens olika skeden
 • Kostnadskalkyl och finansieringsplan

Försök

Grunder för beviljande som gäller utvecklingsuppgiftens mål, innehåll och utförande och som beaktas vid poängsättningen

I fråga om försöksprojekt förutsätts det att en försöksplan utarbetas. Planen ska innehålla:

 • en beskrivning av på vilket sätt försöket grundar sig på lagen om kommunernas kulturverksamhet och undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025
 • en beskrivning av behovet av försöket/ kund- eller användarrespons 
 • en så noggrann beskrivning av försöket som möjligt (idé, lösning eller verksamhetsmodell)
 • försökets nyhetsvärde och innovativitet
 • en beskrivning av de åtgärder som hänför till försöket
 • en plan för hur försöket ska genomföras och omsättas i praktiken under projekttiden eller testas
 • eventuella samarbetspartner och tidtabell
 • kostnadskalkyl och finansieringsplan

Obs! Understöd kan i regel beviljas till högst 95 procent av de godtagbara kostnaderna (se villkor och begränsningar för specialunderstöd) Sökandens verksamhet ska ha en ekonomiskt hållbar grund och sökandens/sökandenas ekonomi ska vara skött på tillbörligt sätt. Statsunderstödet som söks ska vara skäligt med tanke på projektets omfattning.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl om understödets mottagare har dömts till straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

20192018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012

Ytterligare information

kulturrådet Kirsi Kaunisharju

tfn 0295 3 30144, e-post: [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/understod