Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse och utvecklingsprojekt hos teatrar och orkestrar med statsandel

1. Det allmänna understödet är avsett för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse hos teatrar och orkestrar som ministeriet godkänt som berättigade till statsandel.

2. Specialunderstöd för utvecklingsprojekt hos tea trar och orkestrar som omfattas av statsandel.

Ansökningstiden börjar 5.8.2020 och slutar 10.9.2020 kl.16.15.

För understöden kan användas sammanlagt ca 3,9 miljoner euro om riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att före utgången av oktober 2020 ge preliminär information om understödet som avgörs i början av 2021. De sökande meddelas skriftligen.

 På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), teater- och orkesterlagen (730/1992).

 

 

1. Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja teatrar och orkestrar med rätt till statsandel prövningsbaserat statsunderstöd för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse (730/1992, 6 a § 2 mom.).

 Grunden för understödet kan vara exempelvis teater- eller orkesterverksamhetens särskilda karaktär, såsom riksomfattande dans- eller dockteaterverksamhet, riksomfattande teater- eller orkesterverksamhet för barn eller någon annan teater- eller orkesterverksamhet av riksomfattande betydelse eller regional teater- eller orkesterverksamhet. Det är frågan om ett riktat, allmänt understöd.

2. Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet (730/1992, 6 a § 3 mom.). Understödet är avsett för utgifter som föranleds av utveckling av verksamheten. Utvidgande av den grundläggande verksamheten eller sådan verksamhet som avses i 6 a § 2 mom. i teater- och orkesterlagen anses inte vara utveckling av verksamheten. Anslag beviljas inte för investeringar eller inköp av apparatur. Det är frågan om specialunderstöd.

Undervisnings- och kulturministeriets mål är

 • att förutsättningarna att syssla med konstnärligt och annat kreativt arbete förbättras, att produktionens och distributionens former blir mångsidigare, att delaktigheten i kulturen ökar och att skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande minskar

Med det beviljade understödet främjas

 • konstens och kulturens betydelse, uppskattning och genomslag i samhället,
 • utvecklingen och kompetensen på området samt
 • internationaliseringen på området

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Understöden beviljas på basis av prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

1.1 Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja teatrar och orkestrar med rätt till statsandel prövningsbaserat statsunderstöd för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse (730/1992, 6 a § 2 mom.). Grunden för understödet kan vara exempelvis teater- eller orkesterverksamhetens särskilda karaktär, såsom dans-, cirkus- eller barnteaterverksamhet, teater- eller orkesterverksamhet med riksomfattande betydelse eller regional teater -eller orkesterverksamhet.

Understödet är avsett för sådana utgifter som beror på ovan angivna former av verksamhet, och kan till exempel handla om personalkostnader eller utgifter som föranleds av turnéverksamhet. Ministeriet bedömer verksamhetens omfattning och genomslag på basis av användningsändamålet som presenteras i ansökan, kostnadskalkylen i anknytning till detta och finansieringsplanen samt med beaktande av understödets användningsändamål.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

I finansieringsplanen bör den sökande även redogöra för övrig finansiering för ändamålet.

2.1 Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet (730/1992, 6 a § 3 mom.). Understödet är avsett för utgifter som föranleds av utvecklingsverksamhet. Utvidgande av den grundläggande verksamheten eller sådan verksamhet som avses i 6 a § 2 mom. i teater- och orkesterlagen anses inte vara utveckling av verksamheten. Anslag beviljas inte för investeringar eller inköp av apparatur.

Ansökan bör innehålla en tydlig projektplan. Ministeriet bedömer utvecklingsprojektets omfattning och genomslag på basis av presentationen i ansökan som gäller projektets mål och genomförandesätt, samarbetsparterna som är bundna till projektet samt tidsplanen för genomförande av projektet. Därtill påverkas bedömningen av kostnadskalkylen och finansieringsplanen för projektet. I finansieringsplanen bör den sökande redogöra för projektets övriga finansiering.  

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Att beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Teatrar     2020 I 201920182017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011

Orkestrar  2020 I 2019 I 20182017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011

Kultur

Ytterligare information

Teatrar:

Kulturråd Katri Santtila tfn 02953 30285, e-post: fö[email protected]

Orkestrar:

Kulturråd Mari Karikoski tfn 02953 30209, e-post: fö[email protected]