Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen för läsåret 2020–2021 för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser ett statligt specialunderstöd för läsåret 2020–2021 (1.8.2020–31.7.2021) för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar i småbarnspedagogiken, förskolepedagogiken och i den grundläggande utbildningen. Specialunderstödet uppgår till högst 70 000 000 euro för förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen och 14 000 000 euro för småbarnspedagogiken. Understödet beviljas ur moment 29.10.30 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökan gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan.

Ansökan gäller kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Ansökningstiden börjar den 5 juni 2020 och går ut den 25 juni 2020 kl. 16.15.

Avsikten är att anslagen ska vara tillgängliga från och med den 1 augusti 2020.
 

Småbarnspedagogik

Enligt lagen om småbarnspedagogik har barn rätt att ta del av småbarnspedagogik som ordnas enligt planen för småbarnspedagogik och rätt till stöd för lärande, utveckling och välbefinnande direkt när behovet av stöd uppstår. För att säkerställa verksamhet av hög kvalitet under verksamhetsåret 2020–2021 bör man se till att alla barn har förutsättningar att delta i småbarnspedagogiken fullt ut och att undantagsförhållandena så lite som möjligt påverkar barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

Syftet med statsunderstödet är att förbättra främjandet av barnens utveckling, lärande och välbefinnande samt erbjuda stöd i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och planen för småbarnspedagogik. Ett särskilt syfte med understödet är att trygga småbarnspedagogikens förutsättningar att stödja barn som har det sämre ställt, barn med annat modersmål, barn som behöver särskilt stöd samt lärandet, utvecklingen och välbefinnandet hos barn med invandrarbakgrund.

Statsunderstödet är avsett att jämna ut följderna av undantagsförhållandena, att förebygga problem som gäller barnens lärande , utveckling och välbefinnande och att förbättra förutsättningarna för lärande i småbarnspedagogiken. Statsunderstödet riktas på grund av undantagsförhållandena också till utvecklingen av den digitala verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken och till att effektivisera samarbetet med familjerna och med multiprofessionella nätverk.

Förskolepedagogik och den grundläggande utbildningen

Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleverna rätt att få undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. För att säkerställa verksamhet av hög kvalitet och enligt läroplanen läsåret 2020–2021 bör man se till att alla elever har förutsättningar att delta i undervisningen fullt ut och att undantagsförhållandena så lite som möjligt påverkar elevernas utveckling, lärande och välbefinnande.

Syftet med statsunderstödet är att förbättra barns och ungas förutsättningar att fortsätta sitt lärande genom närundervisning enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen under skolåret 2020–2021. När tillämpningsförordningen upphörde att gälla den 14 maj 2020 återgick man i de finländska skolorna till närundervisning. Syftet är särskilt att trygga skolornas förutsättningar att stödja lärandet hos elever som har det sämre ställt, elever med annat modersmål, elever som får särskilt stöd eller intensifierat stöd, elever med invandrarbakgrund och de elever som under undantagsförhållandena har avbrutit den grundläggande utbildningen.

Statsunderstödet är avsett att jämna ut föjderna av undantagsförhållandena, att förebygga problem som har att göra med lärande, studiehandledning och stöd samt att förbättra förutsättningarna för lärande i den grundläggande utbildningen och i den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning.
 

Ansökan om understöd görs i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om detta inte är möjligt, ska man kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas genom e-tjänsten efter den utsatta tiden. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram i tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att samfundskunder ska kunna använda tjänsten krävs FO-nummer, identifiering med stark autentisering samt KATSO-fullmakter eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggningen i tjänsten sker via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att identifiera sig på Suomi.fi med sin personliga bankkod, mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges i blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via e-tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden genom e-tjänsten.

Via tjänsten gör sökanden eventuella kompletteringar i ansökan och begäranden om omprövning av beslutet. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten PDF 672kB

Närmare information på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Suomi.fi – anvisningar och stöd

Anvisningar för Katso-tjänsten PDF 840kB

Ange på ansökningsblanketten en uppskattning av antalet barn/elever som behöver stöd på grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar.

Närmare anvisningar finns på ansökningsblanketten.

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Ansökan gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan

Ansökan gäller kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Ansökningar från enskilda småbarnspedagogikenheter eller skolor beaktas inte. Statsunderstödet gäller inte morgon-/eftermiddagsverksamhet eller specialskolor.

Statligt specialunderstöd beviljas anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare efter ansökan och är avsett att användas under läsåret 2020–2021. Statens specialunderstöd kan beviljas en anordnare av småbarnspedagogik som fyller kriterierna för statsunderstöd eller en anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning som har ett tillstånd som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Anordnaren av småbarnspedagogik  eller utbildningsanordnaren kan rikta understödet på ett ändamålsenligt sätt till småbarnspedagogisk verksamhet eller till förskoleverksamhet i skolorna eller i daghemmen i verksamhetsområdet.

 • Ansökan ska innehålla utbildningsanordnarens plan för den avsedda användningen av understödet.
 • Sökanden förbinder sig att lämna de uppgifter som behövs för en eventuell riksomfattande uppföljningsundersökning till undervisnings- och kulturministeriet.
 • Sökanden får använda understödet till verksamhet eller objekt som redan beviljats statligt specialunderstöd för samma tidsperiod, till exempel understöd för åtgärder som främjar jämställdhet i småbarnspedagogiken, i förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen eller utvecklar kvaliteten 2020–2021.

Statens specialunderstöd kan användas för följande åtgärder:

Småbarnspedagogik

 • effektivisering av stödinsatserna i småbarnspedagogiken och anordning av stöd (inklusive undervisning i finska/svenska som andraspråk) till barn som anordnaren av småbarnspedagogik bedömer har särskilt behov av stöd på grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar
 • främja en digital verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken genom ompetensutveckling för personalen
 • effektiviserat samarbete med familjerna, som del av stödet till barn som drabbas av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar
 • multiprofessionellt samarbete och effektivisering av servicen för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena.

Förskolepedagogik och den grundläggande utbildningen

 • ordnande av stödundervisning och specialundervisning på deltid och annat stöd för de elever som utbildningsanordnaren bedömer att inte uppfyller kompetensmålen i grunderna för läroplanen på grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar.
 • undervisning i finska/svenska som andraspråk för de elever med annat modersmål som utbildningsanordnaren bedömer att inte uppfyller kompetensmålen i grunderna för läroplanen på grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar
 • stödjande av förberedande undervisning för elever vars statsandelsfinansering har upphört och som utbildningsanordnaren bedömer saknar de nödvändiga färdigheterna för att övergå till den grundläggande utbildningen på grund av hur undervisningen ordnades under undantagsförhållandena
 • effektivisering av elevhandledningen och det multiprofessionella samarbetet för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena
 • effektivisering av den gemensamma och den individuella elevvården för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena

Statligt specialunderstöd beviljas  anordnare av småbarnspedagogik och/eller utbildningsanordnare efter ansökan och är avsett att användas 2020–2021. Specialunderstödet beviljas för högst 95 procent av de totala utgifterna, och självfinansieringsandelen är minst 5 procent.

Specialunderstödet beviljas inom ramen för det anslag som står till förfogande.

Om kommunen permitterar undervisningspersonal ska finansieringen återbetalas till undervisnings- och kulturministeriet till den del som permitteringens konsekvenser gäller verksamheten i den grupp som använder understödet. Återbetalningar som anknyter till permittering ska betalas till undervisnings- och kulturministeriet senast den 31 december 2020 för 2020 och senast den 31 december 2021 för 2021.

2. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljande av understödet är motiverat utifrån de mål som har ställts upp för användning av statsunderstöd.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden fått samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljande av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om understödstagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

3. Hinder för beviljande av understöd

Om sökanden tidigare har fått understöd av ministeriet ska sökanden se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för tillsynen över användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Ett understöd får enbart användas för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de faktiska totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilaga.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning för användningen av understödet ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.

Av understödsmottagaren förutsätts det ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det handlar om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av användningen av understödet utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en stödtagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om stödtagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska stödtagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att stödmottagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet: http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta
 

En redovisning för hur understöden använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redogörelsen ska det ingå både en ekonomisk rapport och en resultatrapport. Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå.

Understöd som ansökts om i e-tjänsten och som har beviljats ska redovisas i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.

Redovisningar för understöd som ansökts om med en pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.
 

Ytterligare information

Kirsi Alila, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330365

Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, [email protected]; tfn 0295 330386

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn 0295 330216

Förskolepedagogik och den grundläggande utbildningen

 

Mika Puukko, undervisningsråd, [email protected], tfn. 0295 330032

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn 0295 330216

 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

https://minedu.fi/sv/arendehantering-och-anvisningar

[email protected]