Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för utveckling av stödet för lärandet och inkluderingen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen åren 2020-2021

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd för anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning för åren 2020–2021. Beloppet på det statliga specialunderstödet som beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår sammanlagt till högst 7 000 000 euro.

Understödet får användas för att anställa en koordinator som styr och handleder utvecklingsverksamheten. Understödet får också användas för styrgruppens verksamhet, för vikariekostnader som föranleds av deltagande i fortbildningar m.m samt för eventuella resekostnader och dagtraktamenten. Understödet får inte användas för att anställa vare sig lärare, personal inom elevvården eller assistenter och inte heller för att minska gruppstorlekarna. 

Statligt specialunderstöd för utveckling av stödet och inklusionen inom småbarnspedagogiken kan sökas år 2021. 

Ansökningstiden börjar 28.8.2020 och slutar 2.10.2020 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten ska fattas under hösten 2020.

Syftet med utvecklingsnätverkens verksamhet är att ta fram och genomföra undervisningsarrangemang som hänför sig till stöd för lärande och skolgång och för inkludering samt att planer hur dessa kan spridas på riksnivå.

Utgångspunkten är att varje barn och ung person får det stöd som han eller hon behöver på ett transparent sätt, systematiskt, multiprofessionellt, i rätt tid och med rätt styrka i ett så tidigt skede som möjligt. Detta förutsätter också ett starkt samarbete mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdstjänsterna samt att de verksamhetsmodeller som utvecklas anpassas med tanke på utvecklingen inom programmet Framtidens social- och hälsocentral.

Målet med understödet är att producera information som en del av utvecklingsprogrammet Utbildning för alla.

Tyngdpunkter för utvecklingsnätverkets verksamhet:

 • förtydligande och stärkande av strukturen och nivåerna för trestegsmodellen för stöd med utgångspunkt i tidigt stöd, planmässighet, transparens och multiprofessionalitet 
 • utnyttjande och spridning av forskningsbaserade metoder och interventioner för stöd till förskoleundervisning och skolgång genom utbildning och utveckling av arbetsgemenskaperna
 • utveckling av multiprofessionellt samarbete och lågtröskeltjänster i anslutning till lärande, barns och ungas utveckling och stöd för deras välbefinnande samt till elev- och studerandevården inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, särskilt med tanke på utvecklingen av samarbetet mellan bildnings- och social- och hälsovårdstjänsterna och utvecklingen av tjänster med låg tröskel. 
 •  praxis som gäller övergångsskedena mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och andra stadiet och praxis i fråga om den utbildningsmässiga kontinuiteten.
 • utveckling och verkställande av möjligheterna till undervisning som utnyttjar distansförbindelser i situationer som beror på elevens hälsotillstånd
 • främjande av kompetensutvecklingen hos lokala multiprofessionella aktörsnätverk och förtydligande av aktörernas yrkesroller i syfte att ta fram pedagogiska förfaranden som stöder barnens utveckling och individuella lärande i kommunerna.
 • skapande av fungerande förbindelser till VIP-nätverket, deltagande i utvecklingen av sektorsövergripande servicestrukturer samt utnyttjande av VIP-nätverkets multiprofessionella kompetens och verksamhetsmodeller i närskolor och –daghem. Se. www.vip-verkosto.fi

Representanter för de utbildningsanordnare som hör till utvecklingsnätverket förutsätts delta i nationella eller regionala utbildnings- eller utvecklingsdagar som riktar sig till nätverket, såsom VIP-evenemang.

Som föremål för utvecklingsverksamheten kan utvecklingsnätverket också föreslå egna innovationer som hänför sig till stöd för lärande och skolgång samt till utveckling av inkluderingen och motivera hur tyngdpunkten i utvecklingsarbetet lämpar sig för senare riksomfattande användning.

Regionalt genomförande av utvecklingsnätverksverksamheten

 1. Det statliga specialunderstödet för utvecklingsverksamhet kan sökas för samverkan i regionala utvecklingsnätverk som består av minst fyra utbildningsanordnare.
 2. Verksamheten kan också inledas som verksamhet för endast en utbildningsanordnare när antalet elever i kommunen är minst 20 000 elever inom den grundläggande utbildningen i årskurs 1–9.

En av de utbildningsanordnare som hör till utvecklingsnätverket har ledningsansvar. I verksamheten betonas samarbete som är multiprofessionellt och sker över gränserna mellan olika förvaltningsområden, organisationer och utbildningsnivåer, och där förutom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet även kommunernas social- och hälsovårdsväsende samt i mån av möjlighet ungdoms- och idrottsväsendet deltar.

För utvecklingsarbetet som helhet ansvarar en styrgrupp som bildas lokalt för detta ändamål.  Styrgruppens sammansättning ska stöda det multiprofessionella samarbetet och samarbetet mellan olika förvaltningsområden. Utöver styrgruppen ska man för utvecklandet utse en person som styr och planerar utvecklingsverksamheten, en samordnare.

Som en del av verkställandet av projektet konkurrensutsätter undervisnings- och kulturministeriet senare ett projekt för utvecklande utvärdering till stöd för utbildningsanordnarnas utvecklingsnätverk. Från och med 2021 ska projektet också omfatta småbarnspedagogiken.

Utvecklingsnätverken ska i olika skeden av sitt arbete rapportera till den som genomför den utvecklande utvärderingen på det sätt och enligt de tidtabeller som överenskommits särskilt.
 

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Statligt specialunderstöd beviljas kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Ansökan lämnas in av den utbildningsanordnare som har ledningsansvaret för utvecklingsnätverket.
Ansökningar från enskilda skolor och kommuner beaktas inte förutom i situationer där endast en utbildningsanordnare genomför projektet. Statsunderstödet gäller inte morgon-/eftermiddagsverksamhet.

Statligt specialunderstöd beviljas grupper som i regel ska bestå av minst fyra utbildningsanordnare och är avsett att användas åren 2020-2021. I sökandena beaktas kommuner med ett stort antal elever. Statsunderstöd kan beviljas utbildningsanordnare som har ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning.

Utbildningsanordnaren förbinder sig att lämna till undervisnings- och kulturministeriet de uppgifter som behövs för en eventuell riksomfattande uppföljningsundersökning.

Statligt specialunderstöd beviljas för högst 80% av de totala utgifterna, så självfinansieringsandelen är minst 20%. 

Specialunderstödet beviljas inom ramen för det anslag som står till förfogande.

Det statliga specialunderstödet får inte användas för

 • sådan verksamhet eller sådana objekt för vilka det redan har beviljats statligt specialunderstöd för samma tidsperiod. Med det statliga specialunderstödet får man emellertid fortsätta en motsvarande verksamhet som inletts tidigare och som genomförts med statligt specialunderstöd, förutsatt att verksamheten uppfyller ovannämnda kriterier.
 • att användas samtidigt som ett motsvarande understöd som beviljats för tidigare år,
 • för verksamhet med vilken utbildningsanordnaren ersätter redan befintlig verksamhet.

2. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut om understödets belopp fattas.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart

Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.

Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.

Beviljandet av statsunderstöd inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om understödstagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

3. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för övervakningen av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Ansökan om understöd görs i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte är möjligt ska man kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas genom e-tjänsten efter den utsatta tiden. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram i tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten krävs FO-nummer, identifiering med stark autentisering samt KATSO-fullmakt eller Suomi.fi-fullmakt. Inloggningen i tjänsten sker via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att man identifierar sig på Suomi.fi med sin personliga bankkod, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges i blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via e-tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden via tjänsten.

Via tjänsten kan sökanden göra eventuella kompletteringar i ansökan och begära ändring av beslutet. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Ett understöd får enbart användas för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de faktiska totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning för användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet.

Av understödstagaren förutsätts det ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det handlar om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av användningen av understödet utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).
Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, är den skyldig att iaktta upphandlingslagen i den här upphandlingen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att stödmottagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet: https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen

En redovisning för hur understöden använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redogörelsen ska det ingå både en ekonomisk rapport och en resultatrapport. Av understödstagaren förutsätts det ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det handlar om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Beviljade understöd som ansökts om i e-tjänsten ska redovisas i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.
 

Ytterligare information

Undervisningsrådet
Jussi Pihkala
p. 0295 330 256
[email protected]

 

Projektsekreterare
Aili Tervonen
p. 0295 330 216
[email protected]

 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

[email protected]