Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av forskning

Specialunderstödet är avsett för nationella och internationella utvecklingsprojekt som främjar forskningen. Med understöden stöds exempelvis forskningspolitiskt betydande infrastrukturer såsom CSC:s årsinvesteringar, EuroHPC samt infrastrukturer för det digitala kulturarvet och Fairdata-helheterna. Specialunderstödet är också avsett exempelvis för projekt som stöder vetenskapsfostran och för lokalkostnader för forskningsinstitut utomlands.

Specialunderstöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. I regel beviljar ministeriet inte specialunderstöd eller stipendier till fysiska personer eller arbetsgrupper där en person står som officiell sökande.

Man får ansöka om specialunderstöd året om. Målet är att fatta beslut om understöden ca fyra gånger per år. Handläggningstiden är ca 2–4 månader.

För specialunderstöden används anslagen på moment 29.40.53.4–29.40.53.11 i statsbudgeten förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Specialunderstöden kan användas under två års tid om det inte finns grundade skäl för undantag. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Huvudsyftet är att främja forskning – till den del ansvaret för uppgifterna inte ligger hos exempelvis Vetenskapliga samfundens delegation eller Finlands Akademi – med beaktande av regeringsprogrammets mål samt forsknings- och innovationsrådets riktlinjer, undervisnings- och kulturministeriets strategier kring forskning och de föränderliga behoven inom forskning och det vetenskapliga samfundet.

Målet med understöden är att öka effektiviteten hos det nationella forskningssystemet.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Understöden beviljas på basis av prövning. Undervisnings- och kulturministeriets understöd får i regel täcka högst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten som understöds.

De projekt som får understöd ska vara av riksomfattande eller internationell betydelse. För regionala eller lokala projekt kan bidrag endast beviljas av särskilt vägande skäl. I ansökan ska presenteras hur man i planeringen av projektet har beaktat eventuellt arbete som redan gjorts av andra. 

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1.   Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

 • Projektets betydelse för genomförandet av forsknings- och innovationsrådets mål (Målbild och vägkarta 2030).
 • Projektets betydelse och genomslag för genomförandet av följande högskole- och forskningspolitiska mål:
  • beslutsfattande som grundar sig på kunskap
  • främjande av förhållandet mellan forskning och samhälle
  • vetenskapsfostran
  • öppen vetenskap
  • medborgarforskning
  • samarbete mellan högskolorna och forskningsinstitutionerna
  • effektivisering av det nationella forskningssystemet
  • vetenskapens och forskningens internationalisering
 • Kompabilitet med beskrivningarna av den digitala helhetsarkitekturen inom verksamhetsområdet (Helhetsarkitekturen för det digitala kulturarvetReferensarkitektur för öppen vetenskap och forskning, Helhetsarkitekturen för vetenskapliga databehandlingsresurser och deras tillhörande tjänster).
 • Främjande av forskning och förhållandet mellan forskning och samhälle.
 • Verksamhetens nationella och internationella inriktning. Verksamheten kan komplettera statens övriga funktioner för att främja forskning. 
 • Hur etablerad understödstagarens verksamhet är och vilka förutsättningar understödstagaren har att bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.
 • Den finansiella ställningen och ekonomiska situationen för sökanden och de bakomliggande organisationerna.
 • Övrig finansiering och omfattande samarbetsnätverk räknas till fördel när ansökningarna bedöms.
   

2.   Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3.   Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4.   Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

2020

2019

2018

2017

Sök nu

Jatkuva haku
1.1.2020 - 31.12.2020
Forskning

Ytterligare information

Överinspektör Sami Niinimäki
tfn +358 2953 30303
e-postadress: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta:
[email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd: 
http://minedu.fi/sv/understod