Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklande av den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet för året 2020

Utvecklingsunderstöden för den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet är avsedda för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet (Understöd för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet söks från regionalförvaltningsverket).

Den sökande kan vara en kommun, samkommun, stiftelse, förening eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.
Ansökningstiden är fortlöpande.

Ansökningstiden börjar 7.1.2020 kl. 10:00 och slutar 18.12.2020 kl. 16:15.

Handläggningstiden är vanligtvis 2–4 månader.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:
Ungdomslagen (1285/2016)
Statsunderstödslagen (688/2001)

 

 

 

 

 

 

Med understöden stöds verkställandet av syftena i ungdomslagen (1285/2016) och i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik på delområdet för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet.

Syftet med ungdomslagen är att främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället, stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta, stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället, främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter, och förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor, respekt för miljön och livet samt sektorsövergripande samarbete.

Syftet med det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020-2023 är att stärka de ungas färdigheter och metoder för att delta och påverka, öka de ungas säkerhetskapital och säkerställa de ungas förutsättningar för en smidig vardag nu och i framtiden särskilt med tanke på förebyggandet av utslagning.

Programmets mål för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet är att stärka ungdomsarbetets ställning, öka de ungas medvetenhet om de rättigheter som hör till dem, främja de ungas möjligheter att delta i beslutsfattande som gäller dem inom olika områden, stöda inkluderingen i genomförandet av ungdomsprogrammen och stöda ungas åtgärder för att bekämpa klimatförändringen.

 

 

 

 

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Understöden beviljas på basis av prövning. I bedömningen av ansökningarna beaktas följande grunder:

 

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Projekt som beviljas understöd ska gälla ungdomsarbete eller -verksamhet. Med ungdomsarbete avses stöd till de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. Med ungdomsverksamhet avses de ungas självständiga verksamhet.

De projekt som får understöd ska ha riksomfattande och/eller internationell betydelse.  Projektets betydelse granskas med avseende på hur aktuellt det är, behovet av det, samt vilken geografisk omfattning det har.

I genomförandet av de projekt som understöds ska man beakta tillgängligheten och att unga som tillhör olika kategorier i praktiken ges jämlika möjligheter, oavsett till exempel de ekonomiska resurserna hos olika familjer, i enlighet med det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik.

Sökanden ska ha tillräckliga ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att genomföra projektet.

Om sökanden får allmänt understöd från undervisnings- och kulturministeriet för sin verksamhet, ska det av ansökan klart framgå de omständigheter på grund av vilka det planerade riksomfattande utvecklingsprojektet inte kan genomföras inom ramen för det allmänna understödet.

Understödet kan i regel täcka högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet. Övrig finansiering får vara vilka andra intäkter som helst som framgår av bokföringen. Sökanden ska dock beakta att specialunderstödet täcker endast det understödda projektets underskott. Understödet får inte överföras till någon annan aktör för användning, om inte annat anges i beslutet.

I bedömningen av projektplanerna tas, beroende på projektets art, följande aspekter i beaktande:

 • projektet grundar sig på ett tydligt visat behov
 • projektplanen innefattar konkreta åtgärder
 • ungdomar deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av projektet
 • i projektet ingår sådana samarbetsparter som är av väsentlig betydelse med tanke på genomförandet av det, där beaktas sådant arbete som andra aktörer eventuellt redan utfört och verksamhet som redan fått understöd
 • projektplanen innehåller metoder för att utvärdera projektets resultat
 • projektplanen innehåller sätt för att sprida och etablera resultaten som nåtts

Utvecklingsunderstöd beviljas inte för den sökande organisationens grundläggande verksamhet och inte för enskilda evenemang av engångskaraktär.

 

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

 

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Sök nu

Hakuaika vuodelle 2020
7.1.2020 10:00 - 18.12.2020 16:15
Unga

Ytterligare information

Ytterligare information: Marja N. Pulkkinen, [email protected], tfn. 02953 30113

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd:
http://minedu.fi/sv/understod