Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för strukturell utveckling av medborgarinstitut och folkhögskolor

Statsunderstödet är avsett för de extra kostnader som föranleds av strukturell utveckling av medborgarinstitut och folkhögskolor.

Understödet är ett specialunderstöd som kan beviljas sådana huvudmän för läroanstalterna för fritt bildningsarbete som har fattat ett lagakraftvunnet beslut om att fusionera det medborgarinstitut eller den folkhögskola som de driver med en annan huvudman eller utbildningsanordnare. Vidare krävs att undervisnings- och kulturministeriet har godkänt de tillståndsansökningar som gäller fusioneringsprojektet. Den sökande ska fortsättningsvis ordna sådan utbildning som ges vid medborgarinstitut eller folkhögskola inom ramen för det fria bildningsarbetet. De kostnader för vilka bidraget beviljas, ska anvisas för fritt bildningsarbete.

Understöd kan beviljas med medel under moment 29.10.31 i statsbudgeten för 2020:

 • högst 50 000 euro till huvudmän för medborgarinstitut 
 • högst 50 000 euro till huvudmän för folkhögskolor

Ansökningstiden börjar den 1.10.2020 kl. 8.00 och går ut 4.11.2020 kl. 16.15. Understödsbesluten fattas inom loppet av år 2020. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Understödet ska bidra till att koncentrera och stärka huvudmanna- och läroanstaltsfältet inom det fria bildningsarbetet. Understödet ska förbättra förutsättningarna för verksamheten vid medborgarinstitut och folkhögskolor genom att täcka de extra kostnader som en strukturell utveckling i detta avseende föranleder.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten https://minedu.fi/documents/1410845/3807709/Bruksanvisning+f%C3%B6r+%C3%A4rendehanteringstj%C3%A4nsten/d762a8b2-0b2d-4c7b-a89d-c4575021b811/Bruksanvisning+f%C3%B6r+%C3%A4rendehanteringstj%C3%A4nsten.pdf

Mer information på UKM:s webbplats  
https://minedu.fi/sv/arendehantering-och-anvisningar 

Suomi.fi-anvisningar och stöd
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod 

Anvisningar för Katso-tjänsten
https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/anvandarens-manualer/detaljerade-anvisningar-for-webbtjansten-katso/ 

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Understöd för strukturell utveckling kan beviljas för följande extra kostnader som föranleds av en fusion:

 • överlappande lönekostnader under en övergångsperiod
 • extra kostnader som anvisas för utveckling av ett datasystem
 • överlappande  kostnader under en övergångsperiod
 • arvoden till sakkunniga
 • övriga tillfälliga kostnader som beror på fusionen

I ansökan ska den sökande framlägga motiveringar för behovet av statsunderstöd för strukturell utveckling och en utredning över och specificering av de totala kostnaderna för projektet samt de kostnader som den sökande avser att täcka med det understöd som sökes. Vid behov kan utredningen göras i en separat bilaga. Till ansökan ska den sökande bifoga de senaste boksluten, budgeten för innevarande år samt övriga relevanta bilagor.

Bidrag kan beviljas för kostnader för högst två kalenderår från och med 2020. De år som kan komma i fråga är

 • året då undervisnings- och kulturministeriet fattar de tillståndsbeslut som gäller fusioneringen
 • året då läroanstalterna fusioneras med varandra
 • året som följer på året för fusioneringen

I regel kan understöd beviljas samma huvudman högst för två ansökningsomgångar per fusioneringsbeslut. I första hand beviljas statsunderstödet till huvudmän som bedriver privata läroanstalter.

Understödet får inte överföras vidare.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi. 

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl om understödets mottagare har dömts till straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.) 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid. 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt. 

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten. 

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §). 

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen. 
 •  Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet: https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten. Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett: https://minedu.fi/sv/understod

Sök nu

Hakuaika
1.10.2020 8:00 - 4.11.2020 16:15

Ytterligare information

Undervisningsråd Annika Bussman (folkhögskolor)
tfn 029 533 0407
[email protected]

 

Sakkunnig Heikkinen (medborgarinstitut)
tfn 029 533 0068
[email protected]

 

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta [email protected] 

 

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/understod