Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för stärkande och utvecklande av ungdomarbetet i skolor och läroanstalter

Understödet är avsett för att stärka och utveckla ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter. 

Understöd kan sökas av kommuner och sådana rättskapacitet sammanslutningar som har ett gällande avtal med kommunen om ungdomsarbete som genomförs på kommunens område eller om genomförande av verksamhet som understöds.

Ansökningstiden börjar den 11 augusti 2020 och löper ut den 14 september 2020 kl. 16.15.

Understöd kan beviljas till högst 6 530 000 euro. Avsikten är att besluten om ansökningarna ska fattas före mitten av oktober. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Understödet söks från regionförvaltningsverken: ansökan och anvisningar (PDF)

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).
 

Bidragen är en del av stimulansåtgärderna efter coronaviruskrisen. Syftet är att lindra distansundervisningens negativa följdverkningar samt göra det smidigare för barn och unga att återvända till närundervisning och (beroende på coronavirusläget) att eventuellt återgå till distansundervisning. Med understöden stöds barns och ungas övergripande välfärd och förankring i skol- och läroanstaltssamfundet genom att stärka deras livshantering och förebygga utslagning.

Statsunderstödet söks via regionförvaltningsverkets e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/ ”Statsunderstöd för stärkande och utvecklande av ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter”.
Ansökan sänds in via e-tjänsten. Ansökan ska lämnas in senast 14.9.2020 kl. 16.15.
Sammanslutningar ska foga följande till ansökningsblanketten:
•    ett aktuellt registerutdrag eller en ändringsanmälan som lämnats in till PRS 
•    det senaste fastställda bokslutet (inkl. verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning). 
•    samarbetsavtal med kommunen om ungdomsarbete som genomförs på kommunens område eller om genomförande av verksamhet som understöds
Bruksanvisning för e-tjänsten:
För att använda tjänsten behövs Suomi.fi-identifikation, som fungerar med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort.  

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan via tjänsten. 
Via tjänsten sker också följande:
•    eventuella kompletteringar av ansökan
•    sändning av beslutet till den sökande
•    eventuella begäranden om ändring i beslutet
•    redovisning för användningen av understödet
 

Understöden är behovsprövade. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande:

Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Understöd beviljas för kommunernas ungdomsverksamhet eller för sådana sammanslutningar med rättsförmåga som har ett gällande avtal med kommunen om ungdomsarbete som genomförs på kommunens område eller om genomförande av verksamhet som understöds. 

Understödets användningstid kan vara högst två år.  Understöd kan beviljas för
−    tilläggsresurser för ungdomsarbete i skolor och läroanstalter och/eller
−    utveckling av verksamhetsmodellerna för ungdomsarbete som utförs i skolor och läroanstalter. 

Understödet kan riktas till personalkostnader, köpta tjänster och andra kostnader som behövs med tanke på den verksamhet som understöds (t.ex. material, resor, kommunikation osv.). Om en ordinarie eller visstidsanställd inom organisationen överförs till den verksamhet som understöds, ska en annan person anställas i stället för denne.

Ansökningar bedöms bl.a. utifrån följande grunder:

−    Hur tydligt motiveras behovet av understöd? Hur beaktas konsekvenserna av coronaviruskrisen i den verksamhet som understöds?
−    Hur genomförs samarbetet med undervisningspersonalen och elevvården? Hur kopplas ungdomsarbetet till den fostrande gemenskapen inom skolor och läroanstalter?
−    Hur stöder den verksamhet som understöds konkret barns och ungas uppväxt och utveckling?
−    Hur beaktas barns och ungas delaktighet och aktivitet i den verksamhet som understöds?
−    Hur beaktas behovet av stöd för barn och unga som tillhör olika grupper och deras varierande situationer i olika skeden av studierna i den verksamhet som understöds? 
−    Hur beaktas en eventuell andra våg av coronaepidemin (en situation där man blir tvungen att återgå till distansundervisning) i den verksamhet som understöds?
−    Hur avser man följa upp och utvärdera resultaten av den verksamhet som understöds?

Allmänna grunder

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets strategi arbetar ministeriet för att allas förmåga och kompetens stärs, för att kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet stärker och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi finns på adressen http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161522

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi. 

Dessa värden motsvarar också ungdomslagens syfte och utgångspunkter, som ska beaktas i all verksamhet som finansieras med anslag för ungdomsarbete i statsbudgeten.

Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):
−    Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
−    Beviljande av understödet är motiverat utifrån de mål som har ställts upp för användning av statsunderstöd.
−    Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
−    Beviljande av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd 

Den som tidigare har fått understöd av regionförvaltningsverket ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Regionförvaltningsverket avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge regionförvaltningsverket uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.
 

Ett understöd får enbart användas för det ändamål som det har beviljats för. 

På grund av understödets syfte får understödet täcka de faktiska totalkostnaderna för det projekt som understöds till fullt belopp.

De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och bilagan till det.
Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt. 

En redovisning för användningen av understödet ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. 
Av stödmottagaren förutsätts ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå.

Regionförvaltningsverket har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i statsunderstödslagen). 

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen

−    Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling. 
−    Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen. 
−    (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)
−    Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att stödmottagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet. Se villkoren och – begränsningarna för understöd i sin helhet i understödsbeslutet. 
 

 

Stödtagaren ska spara redovisningen för användningen av understödet i regionförvaltningens e-tjänst (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/) omedelbart när projektet eller verksamheten avslutats, dock senast inom två månader efter det att tiden för användningen av understödet löpt ut. I redovisningen ska både ekonomisk rapportering och resultatrapportering ingå. 

Unga Utbildning

Ytterligare information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
PlanerareKaija Blom, tfn 0295 016 265, kaija.blom (at) avi.fi. Planerare Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi 
Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi
 
Regionförvaltningsverket i Lappland
Överinspektören för ungdomsväsendet Marja Hanni, , tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi
 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Linda Mård, tfn 0 295 018 827, linda.mard(at)avi.fi
 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Överinspektören för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813, aino.tormulainen(at)avi.fi
 
Regionförvaltingsverket i Norra Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi