Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen

De allmänna utvecklingsunderstöden för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik är statsunderstöd som stöder sektorns strategiska mål, främjar verkställandet av syftena i lagarna om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och småbarnspedagogik samt verkställer regeringsprogrammet.

Med utvecklingsunderstödet stöds försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken samt med anknytning till dessa. Understöd kan också sökas på psykosociala grunder för en plötslig, allvarlig krissituation som drabbar lärgemenskapen.

Sökanden kan vara en kommun, samkommun, stiftelse, förening eller registrerad sammanslutning som har ett lagstadgat tillstånd att ordna undervisning eller utbildning. Understöd för utvecklingsprojekt inom småbarnspedagogiken får sökas endast av en kommun eller samkommun.

Man får ansöka om understöd året om. De inlämnade ansökningarna samlas 2-3 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Understöden beviljas ur moment 29.10.20 i statsbudgeten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

- Statsunderstödslagen (688/2001)

- Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

 

 

Understöden beviljas på basis av prövning. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar efter prövning om beviljande av utvecklingsunderstöd samt om understödets belopp. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Vid prövning av beviljandet av understödet bedömer undervisnings- och kulturministeriet projektets betydelse med tanke på de strategiska målen för sektorn.

När understöd beviljas prioriterar man projekt som är utbildningspolitiskt betydelsefulla, riksomfattande, lätta att återskapa och eventuellt gemensamt finansierade. Undantagsvis kan understöd beviljas också till ett regionalt begränsat/lokalt projekt om det är frågan om ett synnerligen innovativt projekt som lätt kan återskapas. I detta fall ska projektplanen innefatta en separat, detaljerad beskrivning av hur projektets resultat sprids så att de kan användas på riksnivå. Understöd beviljas för projektets utvecklingsskede under en begränsad tid.

Vid bedömning av projektplanen beaktas hur exakt och konkret planen är, hur genomförbar planen är, hur fungerande och tydligt indelad helheten i planen är samt tidsplanen för projektet. Man beaktar även beskrivningen av projektets fortsättning, ansvariga instanser och kontinuitet efter projektperioden.

Utvecklingsunderstöd för småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning kan beviljas för projekt när andra understöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet inte kan användas för samma ändamål. Understöd beviljas i regel inte för användningsändamål som kan få stöd från någon annan statlig myndighet.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden har erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Allmänbildande utbildning Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsråd Mika Puukko

tfn 029 533 0032

mika.puukko@minedu.fi

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.