Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att trygga idrottsutbildningscentrens verksamhet under coronapandemin

Specialunderstödet är avsett för att trygga nationella idrottsutbildningscenters verksamhet under coronapandemin. Närmare instruktioner i punkten ansökningsspecifika kriterier för beviljande.

Understödet kan sökas för utvecklingsprojekt inom följande delområden:

 • Utveckling av tränarutbildningen i samarbete med grenarna och föreningarna 
 • Ökande av antalet dagar och dygn för det fria bildningsarbetet 
 • Utveckling av utbildningscentrens distansberedskap, digitala färdigheter och innovationsfärdigheter 
 • Stärkande av framgång inom elitidrott, hög kunskapsnivå och idrottarnas förutsättningar för en andra karriär

Understödet kan sökas av nationella idrottsutbildningscenter.

Ansökningstiden börjar den 20 augusti 2020.
Ansökningstiden går ut den 3 september 2020 kl. 16.15.


Avsikten är att beslut om understöden fattas före utgången av september 2020.

Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
Statsunderstödslagen (688/2001)
Idrottslagen (390/2015)

Understödet är avsett för att trygga nationella idrottsutbildningscenters verksamhet samt effektivisera och utveckla verksamheten med anledning av coronapandemin. Understödet kan sökas för en eller flera helheter. 

Det understöd som beviljas ska trygga idrottsutbildningscentrens verksamhetsförutsättningar och säkerställa att verksamheten kan fortsätta på ett så smidigt sätt som möjligt efter undantagsförhållandena.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Understöden är behovsprövade. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1.    Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Prövningsbaserade statsunderstöd till idrottsutbildningscenter kan beviljas i fyra olika kategorier:

 1. Utveckling av tränarutbildningen i samarbete med grenarna och föreningarna 
  Syftet med understödet är att efter den nedgång i tränarutbildningen och det uppehåll som coronapandemin orsakat höja nivån på tränarutbildningen och handledningen inom barnidrotten, öka mängden kompletterande utbildning för tränarna samt trygga utbildningscentrens ställning inom handledar- och tränarutbildningen. 
 2. Utvecklingsåtgärder för att öka antalet dagar och dygn inom det fria bildningsarbetet 
  Syftet med understödet är att öka antalet studiedygn inom det fria bildningsarbetet efter den nedgång som coronapandemin orsakat samt utveckla utbildningsformer för olika målgrupper inom det fria bildningsarbetet. 
 3. Utveckling av utbildningscentrens distansberedskap, digitala färdigheter och innovationsfärdigheter 
  Syftet med understödet är att stärka idrottsutbildningscentrens färdigheter inom distansundervisning och distansträning om coronapandemin drar ut på tiden och skapa nya och innovativa digitala metoder för träning och undervisning. 
 4. Stärkande av framgång inom elitidrott, hög kunskapsnivå och idrottarnas förutsättningar för en andra karriär
  Syftet med understödet är att utveckla tränings- och undervisningsmetoderna i en trygg miljö under de undantagsförhållanden som coronapandemin orsakar. Om coronapandemin drar ut på tiden kan understödet användas till utvecklingsåtgärder så att träning, läger och undervisning kan ordnas tryggt och högklassigt under de exceptionella omständigheterna. 
   

Understöd kan beviljas till högst 95 procent av projektets godtagbara kostnader. 


2.    Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. Undervisnings- och kulturministeriets strategi finns på adressen.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i undervisnings- och kulturministeriets strategi. 

3. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljande av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om understödstagaren har dömts till straff för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).


4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de faktiska totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som understöds. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på tillbörligt sätt. 

En redogörelse för användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. 
Av understödstagaren förutsätts det ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det handlar om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av användningen av understödet utföra nödvändiga granskningar av understödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §). 

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (till exempel om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling. 
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 procent av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

Om understöden omfattas av EU:s regler om statligt stöd ska utlysningen också innehålla de villkor som gäller:

 • Understöd som beviljas i form av de minimis-stöd ska innehålla en hänvisning till de minimis-förordningen och ett omnämnande av att understödet beviljas i form av de minimis-stöd. Som bilaga till ansökan ska begäras en utredning om de minimis-stöd som erhållits under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren.
 • I fråga om understöd som beviljas med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen:
  • ”Deggendorf-villkoret”: stöd kan inte betalas om sökanden är föremål för ett obetalt betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
  • Stöd beviljas inte till företag i svårigheter (definitionen i artikel 2.18k i gruppundantagsförordningen).
  • Vid behov införs ett villkor om maximibeloppet för stödnivån.

Mer information om EU:s regler om statligt stöd.

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Idrott

Ytterligare information

Samuli Rasila, överinspektör
tfn. 0295 330057
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod