Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att stödja den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkans diakoniverksamhet

Syftet med understödet är att stödja diakoniverksamheten i församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. Med understödet kompenseras förluster av skatteinkomster till följd av coronaviruspandemin. 

Ansökningstiden börjar 1.7.2020 och slutar 7.8.2020 kl. 16.15. 

Totalt kan sammanlagt 4 500 000 euro användas för understöd. Avsikten är att besluten ska fattas i augusti 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet. 

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). 

Understöd kan sökas av den evangelisk-lutherska kyrkans centralfond och kyrkostyrelsen i ortodoxa kyrkan. Avsikten är att understöden fördelas mellan församlingarna på kalkylerade grunder i förhållande till folkmängden i den kommun eller de kommuner som motsvarar församlingen.

Syftet med understödet är att stödja diakoniarbetet i församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan genom att kompensera kyrkorna för de förluster av skatteinkomster som orsakats av coronapandemin och på så sätt upprätthålla församlingarnas förmåga att hjälpa människor när samhället återhämtar sig från krisen. 

I statsrådets principbeslut om en säkerhetsstrategi för samhället (PLM/2017/58) fastställs de helheter av vitala samhällsfunktioner som ska upprätthållas i alla situationer. Enligt strategin tryggas religiösa samfund möjligheter att upprätthålla andlig verksamhet och att delta i den andliga omsorg som erbjuds människorna som en del av samhällets psykosociala stöd samt att vara med och bistå krisoffer i samtliga säkerhetssituationer. 

Understödet hänför sig till statens fjärde tilläggsbudget för 2020 och till moment 29.01.51 i den.
 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1.    Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Understöd kan på ansökan beviljas den evangelisk-lutherska kyrkans centralfond och kyrkostyrelsen i ortodoxa kyrkan.

Understödstagaren beviljas tillstånd att överföra understödet vidare till församlingarna på kalkylerade grunder i förhållande till folkmängden i den kommun eller de kommuner som motsvarar församlingen. Understödstagaren och den som använder understödet ska upprätta ett sådant avtal om användning av det understöd som överförs som avses i 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen i enlighet med en modell som utarbetats vid undervisnings- och kulturministeriet. 

Den verksamhet som stöds ska vara diakoniverksamhet. 

Understödet kan täcka högst 100 procent av de faktiska totalkostnaderna för verksamheten.

2.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl om understödets mottagare har dömts till straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

3.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Avsikten är att understödet fördelas mellan församlingarna på kalkylerade grunder i förhållande till folkmängden i den eller de kommuner som motsvarar församlingen. 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för. 

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt. 

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §). 

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. 

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten. 

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

regeringsråd Hanna Kiiskinen 1.-2.7. ja 3.-7.8.
direktör Jorma Waldén 6.-22.7.
regeringsråd Joni Hiitola 27.-31.7.

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.