Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att stödja tillgången till och bevarandet av det digitala kulturarvet, gemensamma tjänster för allmänna bibliotek samt museernas digitala tjänster och projekt

Understödet är avsett för att stödja nationell infrastruktur för det digitala kulturarvet, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för tjänster som utvecklar museernas relation till allmänheten och för projekt som förbättrar användbarheten och interoperabiliteten mellan museernas informationsresurser.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar den 15 september 2020 och går ut den 15 oktober 2020 kl.16.15.

För understöden kan användas sammanlagt högst 3 290 000 euro. Avsikten är att fatta besluten i november 2020. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

De beviljade understöden kan användas högst till slutet av kalenderåret som följer på året då de beviljades. På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslagen (688/2001).

A)

För nationellt betydande infrastruktur och utvecklingsuppgifter som gäller det digitala kulturarvet (Finna, Kulturarv-LDB).

För beskrivnings- och standardiseringsarbetet som gäller de allmänna bibliotekens samlingar och utveckling av det, anskaffning av webbmaterial (FinElib), erbjudandet av nationella databaser, tillgängliggörandet av publikationsarkiv samt utveckling av Finna- och Melinda-tjänsterna för de allmänna bibliotekens behov.

B) 

Tjänster som utvecklar museernas relation till allmänheten samt projekt som förbättrar tillgängligheten och interoperabiliteten mellan museernas informationsresurser.

Understöden under punkt B stöder genomförandet av åtgärderna inom utvecklingsområdet för digitalisering i det museipolitiska programmet. Understöd beviljas inte för anskaffning av ett samlingsförvaltningssystem. För understöd under punkt B kan användas högst 450 000 euro.

Med statsunderstödet främjas undervisnings- och kulturministeriets strategiska mål delaktighet och medverkan i kulturlivet samt kulturens grund och kontinuitet.

Målet är att främja allas möjligheter att delta i kultur, utveckla digitala kulturtjänster, förbättra tillgången till information och kultur, främja en öppen verksamhetskultur, främja omfattande och mångsidig tillgång till biblioteks- och kulturarvsinnehåll och -tjänster samt att utveckla tjänster för långtidsbevarande av det digitala kulturarvet.  

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Ansökningar som gäller punkt A bedömer UKM enligt följande kriterier:

 • Kompatibilitet med beskrivningarna av informationens och informationssystemens interoperabilitet (UKM: s övergripande informationsarkitektur för det digitala kulturarvet som helhet, den offentliga förvaltningens övergripande informationsarkitektur).
 • Överensstämmelse med ministeriets kulturpolitiska mål.
 • Verksamhetens riksomfattande täckning.
 • Stödtagarens verksamhets etableringsgrad och stödtagarens förutsättningar att bedriva verksamheten med resultat.
 • Sökandens och bakgrundorganisationernas finansiella ställning och ekonomiska läge.
 • Kvaliteten på genomförandet av projektet, exempelvis tydligheten i fråga om projektets mål, åtgärder och finansieringsplan samt graden av innovativitet ifråga om på vilket sätt projektet genomförs).

Ansökningar som gäller punkt B bedömer UKM med följande kriterier:

 • Interoperabiliteten inom information och i beskrivningarna av informationssystemen (UKM: s övergripande informationsarkitektur för det digitala kulturarvet som helhet, den offentliga förvaltningens övergripande informationsarkitektur).
 • Överensstämmelse med ministeriets kulturpolitiska mål.
 • Kvaliteten på genomförandet av projektet( exempelvis tydligheten i fråga om projektets mål, åtgärder och finansieringsplan samt graden av innovativitet ifråga om på vilket sätt projektet genomförs).
 • Hur projektet sammanhänger med museets övriga verksamhet
 • Samarbetspartnerskap inom projektet (med andra museer och övriga aktörer)
 • Fördelning och utnyttjande av projektets resultat och kunnande utanför projektet

Till ansökan ska fogas en bilaga som tydligt specificerar hur ovan nämnda kriterier uppfylls.

Projekt under punkt B måste innehålla en självfinansieringsandel.

Understödet får inte användas för anskaffning av samlingsförvaltningssystem.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan:  https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4.  Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.