Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för åtgärder som behövs på grund av coronaepidemin för att stärka handledningen av högskolestuderande och stödet för studerandenas välbefinnande vid yrkeshögskolor och universitet

Under våren påverkade undantagstillståndet till följd av coronaepidemin universitetens och yrkeshögskolornas studiearrangemang och därigenom de studerandes förutsättningar för lärande och de studerandes välbefinnande. Enligt en utredning som Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) publicerade 17.6.2020 om de exceptionella undervisningsarrangemangens inverkan på jämställdheten och likabehandlingen skedde övergången till distansundervisning i våras i huvudsak bra vid högskolorna. När de exceptionella förhållandena fortsätter är det viktigt att vid högskolorna fästa uppmärksamhet vid de studerandes välbefinnande och utvecklingen av beredskapen för självstyrning. Särskild uppmärksamhet bör också fästas vid de studerandes upplevelser av ensamhet och stärkandet av samhörigheten.

Ansökningstiden börjar 14.10.2020 och slutar 19.11.2020 kl. 16.15.

Det är fråga om en ökning av de gemensamma utgifterna inom högskoleväsendet och vetenskapens område i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Högst 6 000 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av stärkandet av handledningen av högskolestuderande och stödet för de studerandes välmående. 

Avsikten är att fatta besluten i december 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslag (688/2001)

Specialunderstödet är riktat till högskolor, studerandeorganisationer, studentkårer, studerandekårer som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde samt till aktörer vars huvudsakliga syfte är att främja högskolestuderandenas välbefinnande.

För genomförandet av de åtgärder som behövs för att stärka handledningen av högskolestuderande och stödet för de studerandes välbefinnande på grund av coronaepidemin.

I projekten kan man till exempel 

 • stöda utvecklingen av de studerandes självstyrning och självledning eller färdigheter för livskompetens
 • lindra upplevelserna av ensamhet
 • utveckla/ordna tutorverksamhet
 • utveckla/erbjuda lågtröskeltjänster
 • utveckla/ordna kamratstödsverksamhet
 • stärka samhörigheten
 • ordna studiepsykologtjänster
 • i projekten kan det bedrivas riksomfattande eller regionalt samarbete.

Projekten syftar INTE till att 

 • utveckla/stärka den pedagogiska kompetens som undervisningspersonalen behöver i distansundervisning.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten

Mer information på UKM:s webbplats 

Suomi.fi-anvisningar och stöd

Anvisningar för Katso-tjänsten

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1.  Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd 

 • Målet för projektet ska vara att öka studerandenas välbefinnande och/eller att stärka handledningen av de studerande.
 • Inom projektet kan man utveckla nya funktioner och verksamhetsmodeller eller upprätthålla/utveckla befintliga funktioner och verksamhetsmodeller.
 • Projektet ska medföra nytta för ett så stort antal högskolestuderande som möjligt.
 • Projektet ska ha konkreta mål så att resultaten kan följas upp och utvärderas.
 • Projektet ska inledas senast i början av 2021.
 • Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka 100 % av de faktiska totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.
 • Understödet kan användas för anskaffningar. Anskaffningarnas andel av projektets totala kostnad ska framgå av ansökan.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbsidan: 
https://minedu.fi/sv/publikationen?pubid=URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projekten bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl om understödets mottagare har dömts till straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd. 

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet: https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen

Ifall understödet står under EU:s statsunderstödsreglering, behövs i ansökningsanvisningen även villkor i anslutning till detta:

 • Understöd som beviljas i form av de minimis-stöd ska innehålla en hänvisning till de minimis-förordningen och ett omnämnande av att understödet beviljas i form av de minimis-stöd. Som bilaga till ansökan ska begäras en utredning om de minimis-stöd som erhållits under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren.
 • I fråga om understöd som beviljas med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen:
  • ”Deggendorf-villkoret”: stöd kan inte betalas om sökanden är föremål för ett obetalt betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
  • Stöd beviljas inte till företag i svårigheter (definitionen i artikel 2.18k i gruppundantagsförordningen).
  • Vid behov införs ett villkor om maximibeloppet för stödnivån.

Mer information om Eu:s regler om statligt stöd. https://tem.fi/sv/eu-regler-om-statligt-stod

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Högskoleutbildning och forskning Utbildning Valtion avustusten myöntäminen

Ytterligare information

Undervisningsråd Ilmari Hyvönen
[email protected]

Undervisningsråd Katri Tervaspalo
[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta:
[email protected]
Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd: 
http://minedu.fi/sv/understod