Hoppa till innehåll

Skolor och läroanstalter får bättre verktyg mot mobbning

Undervisnings- och kulturministeriet
16.9.2021 14.24 | Publicerad på svenska 16.9.2021 kl. 14.34
Pressmeddelande

Regeringen lämnade på torsdag en proposition till riksdagen med förslag till lagändringar i anslutning till åtgärdsprogrammet för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier i skolorna. Bestämmelserna om disciplin i fråga om grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning ändras.

Syftet med propositionen är att förebygga mobbning, trakasserier och våld i skolor och läroanstalter samt att säkerställa en trygg studiemiljö. I propositionen preciseras undervisningsväsendets bestämmelser så att man kan ingripa i mobbning, trakasserier och våld i rätt tid, stärka elevens rättsliga ställning och säkerställa en trygg inlärningsmiljö  i skolorna.

Regeringens proposition är en del av statsrådets åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier

- Varje barn och ung människa har rätt att gå i skolan eller studera i en trygg omgivning. Förslagen i propositionen innebär att denna rätt stärks och ger skolor och andra läroanstalter bättre verktyg för att ingripa mot mobbning, våld och trakasserier , säger undervisningsminister Li Andersson.

I fortsättningen ska man enligt förslaget inom den grundläggande utbildningen kunna förvägra en elev undervisning inte bara under den återstående arbetsdagen, utan även följande arbetsdag. Det föreslås att bestämmelserna om den grundläggande utbildningen och andra stadiet preciseras så att det under den tid som undervisningen förvägras ska ordnas möjlighet för eleven att personligen diskutera med en psykolog eller kurator inom elevvården samt ordnas annat stöd som eleven behöver för att kunna delta i undervisningen när eleven återvänder till skolan. För eleven utarbetas en plan där de praktiska åtgärder fastställs genom vilka elevens trygga återgång till undervisningen stöds.

Lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen ändras så att de innehåller bestämmelser om skyldigheten för lärare och rektor att meddela om trakasserier, mobbning eller våld som skett i läroanstalten eller under skolvägen och som kommit till deras kännedom till vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för den studerande som misstänks och för den studerande som utsatts för detta.

Vidare föreslås att det till lagarna fogas en bestämmelse om barnets bästa. Barnets bästa ska beaktas när undervisning och utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning planeras och ordnas och när det fattas beslut om den. En motsvarande bestämmelse föreslås också bli fogad till gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning. 

I propositionen föreslås  därtill att problemet med s.k. dubbelbestraffning åtgärdas. Problemet har i grava fall av mobbning och våld eller någon annan handling en elev eller studerande gjort sig skyldig till har lett till en straffrättslig process, som medfört att man inte kunnat tillgripa interna disciplinära åtgärder inom läroanstalten. Därför föreslås att paragraferna i lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning och gymnasielagen, där det föreskrivs om förhållandet mellan disciplinära förfaranden enligt nämnda lagar och ett anhängigt åtal och domstolens avgörande, upphävs. Genom de föreslagna ändringarna underlättas tillgripandet av de disciplinära åtgärder som ingår i de lagar och förordningar som gäller undervisningsväsendet även om en straffrättslig process har inletts i samma ärende. Detta bidrar till att öka säkerheten i skolor och läroanstalter. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. Ändringarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

Dessutom godkände statsrådet en förordningsändring som innebär att även rektorn har behörighet att avlägsna en studerande som stör eller äventyrar säkerheten från klassrummet eller skolans lokaler. Hittills har endast lärare har haft behörighet i detta hänseende. I och med ändringen får utöver lärare även rektorn rätt att bestämma om kvarsittning och om uppgifter som en elev ska utföra efter skoldagens slut. Syftet med ändringarna är att säkerställa en trygg inlärningsmiljö genom att skolan i rätt tid kan ingripa i störande beteende. Ändringen gör det möjligt för alla lärare och skolans rektor att ingripa i störande beteende under skolans arbetsdagar. Den ändrade förordningen börjar gälla den 1 oktober 2021.

Mer information: 

  • regeringsrådet Kirsi Lamberg,  tfn 02953 (grundläggande utbildning)
  • regeringsrådet Sami Aalto, tfn 0295 330 082 (gymnasier och yrkesutbildning)
Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning Yrkesutbildning