Hoppa till innehåll

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas idrottshobbyer och för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott.

Understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott. Understödet beviljas mottagaren i form av ett specialunderstöd efter prövning.

Ansökningstiden börjar 13.11.2020.

Ansökningstiden upphör 18.12.2020 kl. 16.15.

En förutsättning för beviljande av understöd är att riksdagen när den godkänner budgeten för 2021 anvisar anslag för ändamålet i fråga.

Avsikten är att fatta beslut om understöden senast 30.4.2021.

De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Statsunderstödslagen (688/2001)

Syftet med föreningsstödet är att främja en hobbyverksamhet med låg tröskel inom motion och idrott för barn och unga, att pröva innovativa verksamhetsmodeller, att öka verksamhetens mångsidighet t.ex. genom nya grenar eller att utveckla hobbyverksamhet inom grenverksamheten. Med hjälp av föreningsstödet kan man också stärka kvaliteten och sammanhållningen i verksamheten och stödja frivilligt arbete.

Med föreningsstödet kan man förebygga att idrottshobbyer avbryts genom att man håller kvar de unga i verksamheten som idrottare, motionärer och föreningsaktörer.

Med understödet främjas ministeriets strategiska mål om aktiv och engagerande medborgarverksamhet inom motion och idrott som ingår i budgetpropositionen för 2021 och där tyngdpunkten i synnerhet ligger på barn och unga. Med understödet främjas också föresatsen i regeringsprogrammet och förverkligas målet i den idrottspolitiska redogörelsen att använda föreningsstöd även för att stödja mindre bemedlade familjers motions- och idrottsaktiviteter.

Projekten som stöds ska genomföra ett eller flera av följande undermål:

 • öka antalet aktiva barn och unga och/eller antalet grupper i föreningen
 • möjliggöra mångsidigt utövande av motion och idrott
 • främja jämlika, jämställda och tillgängliga möjligheter att utöva motion och idrott
 • stävja kostnaderna för fritidsaktiviteter och deltagaravgifterna inom motion och idrott för barn och unga
 • förhindra att deltagandet i motion och idrott avbryts, dvs. drop out-fenomenet, genom att få unga att stanna kvar som idrottare, motionsutövare och föreningsaktiva
 • öka barnens och de ungas delaktighet i planeringen och utvecklandet av föreningsverksamheten
 • stödja idrott och motion som hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer
 • främja tillägnandet av en motionsinriktad livsstil genom handledd föreningsverksamhet
 • främja motion och idrott i samband med skoldagen med hjälp av föreningsverksamhet
 • främja hela familjens rörlighet (familjemotion)
 • att göra det möjligt för barn och unga som löper risk att marginaliseras att vara aktiva i en idrottsförening,
 • främja integrationen av invandrarbarn med hjälp av idrott
 • främja att barn som behöver särskilt stöd deltar i föreningsverksamhet
 • stärka samhörigheten och öka frivilligverksamheten samt öka kunnandet
 • främja mångsidig och högklassig föreningsverksamhet (inkl. ledarskap, förvaltning)
 • utveckla innovativa och nya verksamhetsmodeller

Föreningsstöd söks elektroniskt fr.o.m. den 13 november via tjänsten Suomisport

Den elektroniska ansökan slutar 18.12.2020 kl. 16.15. Sökandens ska notera att ansökan inte längre kan sändas i den elektroniska miljön efter ansökningstidens slut. Sökanden svarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid. 

Att beakta vid ansökan

För att ansökan ska kunna lämnas in förutsätts att föreningen har ett aktuellt föreningsregisterutdrag och stark autentisering. Sökanden fyller i ansökningsblanketten på tjänsten Suomisport, bifogar det begärda föreningsregisterutdraget och identifierar sig elektroniskt innan den färdiga ansökan skickas. Identifieringen kan göras endast av den person som har föreningens namnteckningsrätt. Identifieringen sker i Nets-autentiseringstjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Föreningar som fick föreningsstöd 2020 för ett tvåårigt projekt gör i samband med sin projektansökan för det andra året (fortsättningsprojekt) en kort rapport om projektets inledning. I den elektroniska ansökan finns en separat punkt för detta: ”Rapporteringsblankett”.

Om det inte är möjligt att söka elektroniskt, ber vi dig kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.

Understödet underställs prövning. I bedömningen beaktas projektets ändamålsenlighet i relation till utlysningens mål, verksamhets- och ekonomiplanens genomförbarhet samt projektets kvalitet och omfattning med beaktande av föreningens verksamhetsmiljö.

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Vid bedömningen av projektets omfattning och genomslag beaktas följande:

 • gemensamma projekt för föreningar
 • skapande av samarbetsnätverk och olika slags partnerskap
 • högklassig, handledd verksamhet och mångsidig motion erbjuds mer än en gång i veckan
 • skapande/ökning av nya deltagargrupper
 • ökning av antalet nya deltagare
 • utveckling av innovativ ”icke-traditionell” föreningsverksamhet (t.ex. ungdomars egna idéer/grupper)
 • övningsturerna infaller under en tid av dygnet som lämpar sig för barn, de ordnas nära boendemiljön och den övriga livsmiljön (tanken om närmotion)
 • utveckling av frivilligverksamheten och stödjande av samhörigheten
 • beaktande av jämställdheten mellan könen: idrottsgrupper för flickor skapas i pojkdominerade grenar och för pojkar i flickdominerade grenar. På motsvarande sätt kan det också finnas grupper som är gemensamma för alla
 • hur, på vilka grunder ska föreningen använda understödet för att stödja barn och unga i mindre bemedlade familjer och på vilket sätt ska  föreningen organisera detta.

Stöd kan sökas riktat t.ex. till grensektionen, men sektionen kan inte vara självständig sökande. Sökanden är alltid en huvudförening (rf) och i ansökan ska anges föreningens huvudkonto (inte sektionernas/grenarnas egna konton).

Av projektet förutsätts att föreningens ledning har förbundit sig till det, dvs. att ett beslut om utveckling av föreningsverksamheten har fattats vid direktionens eller styrelsens möte. Projektet ska ha en ansvarsperson, en tydlig verksamhetsplan (organisering av genomförandet) samt mätbara, klara och realistiska mål. Också etableringen av den verksamhet som ska utvecklas bör presenteras (åtgärder).

Projektet ska ha betydande annan finansiering (minst 25 procent av projektet). Den verksamhet som understöds ska inledas under 2021.

Sökanden kan också vara flera föreningar tillsammans. I en gemensam ansökan för flera föreningar utses en förening med huvudansvar som administrerar projektet och i vars namn ansökan lämnas in.

Projektunderstöd söks för ett år åt gången (projektperiod 12 månader). Projekten ska i regel pågå i högst två år. Om utvecklingsplanen är tvåårig, söks nu det första projektåret (12 månader). Den första ansökan ska innehålla en preliminär kostnadsplan för hela projektet som en del av ansökan eller på motsvarande sätt en preliminär budget för det andra året. Projektperiodens totala längd (1 eller 2 år) ska kryssas för i ansökan på den plats som anvisats för den. För projektet ska tillsättas en styrgrupp (i projekt som genomförs av flera föreningar ska det finnas representanter för alla föreningar) och den ska framgå av ansökan. Projektets ekonomi ska följas upp på en egen kostnadsplats.

En förening som år 2020 fick understöd för ett tvåårigt projekt ansöker nu om understöd för projektets andra år, dvs. det senare året.  Sökanden ansöker då om ett fortsatt projekt och denna punkt (fortsatt projekt) ska kryssas i ansökan. Utöver projektplanen för det andra året fyller sökanden också i rapporteringsdelen om hur projektet har inletts. Rapporteringsfliken finns i den elektroniska ansökan.

Summan som ansöks om ska vara minst 2 500 och högst 25 000 euro. I tvååriga projekt ska det beaktas att föreningens självfinansieringsandel ska öka under det senare året. Understödet är alltid en del av projektets totala finansiering, så det kan inte täcka alla kostnader för projektet.

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är indelat enligt projektinnehåll i funktionella projekt eller anställningsprojekt (heltidsarbete/deltidsarbete). Om utvecklingsprojektet inbegriper anställning, ska det i första hand riktas till handledning eller träning i motion och idrott för barn och unga. Det är också möjligt att föreslå anställning med andra särskilda skäl, såsom förvaltningsuppgifter, innovativa arbetsbeskrivningar eller sammansatta uppgifter. Stöd för deltidsanställningar kan sökas för sommar- eller säsongsperioden i syfte att sysselsätta unga, men då ska stödet utgöra en del av föreningens 12 månader långa utvecklingsprojekt för föreningsverksamheten.

Om utvecklingsprojektet inbegriper anställning ska sökanden utreda den befattningsbeskrivning som planerats för arbetstagaren och hurdan kompetens/utbildning som krävs av arbetstagaren. I anställningsprojekt ska det klart kunna visas att föreningen har ett tillräckligt bra ekonomiskt läge, självfinansiering och en plan för etablering av verksamheten för att klara avlöningen även efter stödperioden. Syftet med föreningsstödet är att vara ett första stöd i skapandet av permanenta anställningsförhållanden, stöd beviljas inte för visstidsanställningar.

Utgångspunkten är att anställningen av en arbetstagare inte får höja de avgifter som tas ut av föreningens medlemmar eller deltagare. I fråga om anställningsprojekt prioriteras föreningens första anställning när man överväger beviljandet av understöd.

I synnerhet bör det beaktas att deltagaravgifterna för den grundläggande verksamhet som omfattas av föreningsstödet ska hållas på en måttlig nivå. En månadsavgift som inte överstiger 50 euro har tidigare ansetts vara måttlig. I ansökan ska föreningen också tillräckligt klart och entydigt beskriva vilka olika saker deltagaravgiften består av. Basverksamheten består av barns och ungas veckovis deltagande i handledd idrotts- eller motionsverksamhet i föreningen. Tävlingar, tävlingsresor och läger betraktas inte som en del av basverksamhetens pris. Föreningen kan i sin verksamhet ha tävlingsidrott som siktar på framgång, men stödet för föreningsverksamhet riktas till den föreningsverksamhet som utvecklar understödets syfte, dvs. hobbyverksamhet med låg tröskel. 

Om utvecklingsprojektet syftar till att hjälpa barn eller unga i mindre bemedlade familjer att betala hobbyavgifter, ska det framgå av projektplanen på vilket sätt och på vilka grunder ska man använda understödet till förmån för barn i mindre bemedlade familjer och hur många barns och ungas hobbyer har man tänkt stödja med understödet (uppskattning). I projektets kostnadsförslag ska anges tydligt hur stor andel av understödet riktas till detta. Understödet kan också användas för att anskaffa idrottsutrustning så att föreningen köper utrustningen och lånar ut den till barn och unga i mindre bemedlade familjer.

När undervisnings- och kulturministeriet överväger fördelningen, beviljandet och beloppen i fråga om understöd beaktas de frågor som nämns ovan i dessa ansökningsanvisningar (understödets syfte, grunderna för bedömning av ansökan, ansökningsspecifika grunder för beviljande). Därtill begär ministeriet ett utlåtande av det grenförbund eller någon annan idrottsorganisation som föreningen uppgett i ansökan samt av den regionala remissgruppen.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar inte mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Stöd för anställning beviljas inte om föreningen tidigare har fått föreningsstöd för samma arbetsuppgift eller en arbetsuppgift med samma innehåll. Stöd för anställning beviljas inte heller om föreningen under 2019 och 2020 har minskat arbetskraften i anställningsförhållande. Om föreningen har permitterat personal på grund av covid-19-pandemin, betraktas det inte här som ett avslagskriterium.

Stöd kan inte beviljas till en nyligen registrerad sökande som inte har de uppgifter om verksamheten och ekonomin som krävs för föregående räkenskapsperiod.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 75 % av de totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Den övriga finansieringen ska alltså vara minst 25%.

Understödet får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överstiga beloppet av de godtagbara kostnaderna. Den verksamhet som ingår i projektet kan inte stödas med andra anslag från undervisnings - och kulturministeriet.

Godtagbara kostnader är direkta kostnader för verksamheten, såsom arvoden och kostnadsersättningar för handledare och tränare, handledarutbildning och tränarutbildning, domarutbildning, föreningsutbildning och andra kostnader för utbildning (såsom ersättningar och material som betalats till utbildaren). Som godtagbara kostnader för utbildning räknas dock inte kostnader för yrkesexamen.

Godtagbara kostnader är också kostnader för evenemang, tillställningar eller kampanjer (som en del av utvecklingsprojektet) samt skäliga materialkostnader som en del av projektet (högst 50% av projektets totala kostnader), skäliga informationskostnader och skäliga resekostnader som en del av den övriga verksamheten. Till de godtagbara kostnaderna räknas lönekostnaderna för en heltidsanställd eller deltidsanställd (dock inte för personer som tidigare anställts i föreningen, utan för nyanställningar).

Understödet får inte användas för följande kostnader: kostnader för byggande av idrottsanläggningar eller ombyggnadsprojekt, hyres- eller underhållskostnader för föreningens egen lokal, medlemsavgifter, licensavgifter, försäkringar, domararvoden, tävlings- och serieavgifter, klädanskaffningar för lag eller handledare, studieresor, tävlingsresor, utlandsresor eller träningsresor. Understödet får inte heller användas till deltagaravgifter för nationella grenläger, kostnader för måltider eller mellanmål, priskostnader för tävlingar eller kostnader för företagsverksamhet.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understödet kan inte fördelas vidare.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överstiga beloppet av de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av hur understödet använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.
Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska både ekonomisk rapportering och resultatrapportering ingå. Av understödstagaren förutsätts ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd för en del av verksamheten.

Redovisningar av föreningsstöd lämnas till ministeriet på en separat blankett. Blanketten finns på ministeriets webbplats och anvisningar om ärendet ges därtill separat i beslutsbrevet.

Sök nu

Ansökningstid för 2021
13.11.2020 - 18.12.2020 16:15

Ytterligare information

Sari Virta, överinspektör
tfn. 0295 330 377
sari.virta@minedu.fi

Päivi Wathen, administrativ assistent
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om, ansökan om användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.