Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för utveckling av kvaliteten åren 2020-2021

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd att sökas för perioden 2020-2021 för åtgärder som främjar jämlikheten i utbildningen samt för utveckling av kvaliteten på specialundervisningen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Specialunderstödens belopp uppgår till sammanlagt högst 51 300 000 euro och beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. Ansökan gäller förskoleundervisning och grundläggande utbildning.


Ansökningstiden börjar 5.3.2020 och går ut 18.5.2020 kl. 16.15.


Avsikten är att besluten ska fattas i juni 2020.

På grund av de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakar har undervisnings- och kulturministeriet beslutat att förlänga ansökningstiden för statsunderstödet för att stärka jämlikheten i utbildningen. Beslutet gäller de öppna utlysningarna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Den nya ansökningstiden slutar 18.5.2020.

Bakgrunden till statsunderstödet är målet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram enligt vilket bildning, utbildning och kunnande även i fortsättningen ska utgöra grundstenarna i samhället. En högklassig och jämlik grundskola är en hörnsten i den finländska välfärdsstaten. En av grundskolans utgångspunkter är förmågan att minska familjebakgrundens betydelse för inlärningsresultaten. Enligt regeringsprogrammet tryggas lika möjligheter genom individuella studievägar, finansiering för positiv diskriminering, flexiblare undervisning och tillräckligt stöd. Skolans betydelse som ett centrum för gemenskap och främjare av välbefinnande stärks. Särskild vikt kommer att läggas vid den konstaterade ökningen av ojämlikhet inom och mellan skolor, inom stora städer och mellan regioner samt vid kunskapsskillnaderna mellan könen och i fråga om barn och unga med invandrarbakgrund.


 Statsunderstödet är en väsentlig del av utvecklingsprogrammet för kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Inom ramen för utvecklingsprogrammet Utbildning för alla stärks kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken med sammanlagt 120 miljoner euro och inom den grundläggande utbildningen med sammanlagt 180 miljoner euro. Programperioden är 2020-2022.


Statsunderstödet är avsett för att stärka ändringen av verksamhetskulturen, inkluderingen, lärandet och välbefinnandet, jämlikheten, likabehandlingen, växelverkan och närskoleprincipen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för nödvändigt och tillräckligt tidigt stöd för eleven med tanke på ordnandet av undervisningen. Understödet stöder utvecklandet av bestående verksamhetsmodeller, strukturer och förfaranden genom att stöda utbildningsanordnarnas möjligheter att i första hand anställa lärare och biträden för att flexibelt bilda sådana undervisningsgrupper inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen där undervisningen för en eller flera elever som omfattas av intensifierat stöd (en plan för lärandet har gjorts för eleven i enlighet med 16a § i lagen om grundläggande utbildning) eller särskilt stöd (eleven har fått ett skriftligt beslut i enlighet med 17 § i lagen om grundläggande utbildning) ordnas helt eller delvis inom den allmänna undervisningen eller där det finns elever som omfattas av specialiserad sjukvård.
 

Ansökan om understöd görs i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte är möjligt ska man kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.
Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas genom e-tjänsten efter den utsatta tiden. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram i tid.


Bruksanvisning för e-tjänsten


För att använda e-tjänsten behöver man en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av skatteförvaltningen. Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via e-tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden genom e-tjänsten.


Via e-tjänsten kan sökanden göra eventuella kompletteringar i ansökan och begära omprövning av beslutet. Sökanden gör även redovisningen i e-tjänsten.
Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/katso

Obs! Katso-autentiseringen upphör i e-tjänsten för statsunderstöd. Från 16.3.2020 loggar man in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifiering och en del organisationer kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Asiointipalveluun kirjautuminen 16.3.2020 jälkeen: tunnistus ja valtuudet

Undervisnings- och kulturministeriet använder Statistikcentralens senaste indikatorer och elevantalet inom den grundläggande utbildningen för att beräkna understödet.

 • Andelen 30–54-åringar av åldersklassen som endast slutfört grundskolestadiet år 2018
 • arbetslöshetsgraden år 2018
 • andelen invånare med ett främmande språk som modersmål år 2018
 • Skolor och elevantal år 2019


På den elektroniska ansökningsblanketten anges namnen på de skolor för vilka understöd söks. Bredvid skolans namn anges den resurs som använts för undervisningen samt postnummer för de områden från vilka eleverna i regel kommer till ifrågavarande skola (högst fem postnummer, inte postorter).

Närmare anvisningar finns på ansökningsblanketten.

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Statligt specialunderstöd beviljas kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Ansökningar från enskilda skolor beaktas inte. Statsunderstödet gäller inte morgon-/eftermiddagsverksamhet, påbyggnadsundervisning eller specialskolor.
Statligt specialunderstöd beviljas efter ansökan till enskilda utbildningsanordnare för undervisning och är avsett att användas 2020-2021. Statligt specialunderstöd kan beviljas utbildningsanordnare som uppfyller kriterierna för ansökan om statsunderstöd och som har ett i lagen om grundläggande utbildning avsett tillstånd att ordna utbildning. Understödet beviljas för förskoleundervisning och grundläggande utbildning.
Understödet kalkyleras dock enligt skola och utbildningsanordnaren kan på ett ändamålsenligt sätt rikta understödet till skolornas verksamhet och verksamheten i förskolegrupperna på daghemmen inom skolornas verksamhetsområden. Statsunderstöd kan inte användas för verksamhet genom vilken utbildningsanordnaren ersätter redan befintlig verksamhet eller för inrättande av en specialklass i klassform.

 • Ansökan ska innehålla utbildningsanordnarens plan för den avsedda användningen av understödet.
 • Utbildningsanordnaren förbinder sig att lämna till undervisnings- och kulturministeriet de uppgifter som behövs för en eventuell riksomfattande uppföljningsundersökning.

Statens specialunderstöd kan användas för följande åtgärder inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen:

 • för att anställa lärare som kompanjonlärare
 • för att dela upp grupper eller för delade lektioner
 • för att anställa biträden

Statligt specialunderstöd beviljas utbildningsanordnare på basis av ansökan och är avsett att användas åren 2020-2021. Statligt specialunderstöd beviljas för högst 80% av de totala utgifterna, så självfinansieringsandelen är minst 20%.


Fastställandet av statens specialunderstöd för utbildningsanordnaren påverkas av följande indikatorer:

 • Andelen 30–54-åringar av åldersklassen som endast slutfört grundskolestadiet år 2018
 • arbetslöshetsgraden år 2018
 • andelen invånare med ett främmande språk som modersmål år 2018
 • resurs som använts för undervisningen (euro/elev) år 2019

Specialunderstödet beviljas inom ramen för det anslag som står till förfogande.


Det statliga specialunderstödet får inte användas för

 • sådan verksamhet eller sådana objekt för vilka det redan har beviljats statligt specialunderstöd för samma tidsperiod. Med det statliga specialunderstödet får man emellertid fortsätta en motsvarande verksamhet som inletts tidigare och som genomförts med statligt specialunderstöd, förutsatt att verksamheten uppfyller ovannämnda kriterier.
 • samtidigt som ett motsvarande understöd som beviljats för tidigare år,
 • för verksamhet med vilken utbildningsanordnaren ersätter redan befintlig verksamhet.
 • Om kommunen permitterar undervisningspersonal ska finansieringen återbetalas till undervisnings- och kulturministeriet till den del som permitteringens konsekvenser gäller verksamheten i den grupp som använder jämlikhetsunderstödet. Återbetalningar som anknyter till permittering ska betalas till undervisnings - och kulturministeriet senast 31.12.2020 för 2020 och senast 31.12.2021 för 2021.

2. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen


Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om understödstagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

3. Hinder för beviljande av understöd


Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för övervakningen av användningen av tidigare beviljade understöd.


Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Ett understöd får enbart användas för det ändamål som det har beviljats för.


Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de faktiska totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.


Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.


Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.


En redovisning för användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet.


Av understödstagaren förutsätts det ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det handlar om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.


Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av användningen av understödet utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).


Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om stödtagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om stödtagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)


Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att stödmottagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.


Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet: https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen

En redovisning för hur understöden använts ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redogörelsen ska det ingå både en ekonomisk rapport och en resultatrapport. Av understödstagaren förutsätts det ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det handlar om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.


Understöd som ansökts om i e-tjänsten och som har beviljats ska redovisas i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.


Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.
 

Ytterligare information

Undervisningsråd
Tommi Karjalainen
tfn 0295 330 140
[email protected]

 

Undervisningsråd
Mika Puukko
tfn 0295 330 032
[email protected]

 

Projektsekreterare
Aili Tervonen
tfn 0295 330 216
[email protected]

 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

[email protected]