Hoppa till innehåll

Studiestödet får försörjarförhöjning

Undervisnings- och kulturministeriet 12.10.2017 13.22
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att man inför en försörjarförhöjning i studiepenningen. Försörjarförhöjningen förbättrar de ekonomiska förutsättningarna för en studerande att kombinera studier och barn.


En försörjarförhöjning på 75 euro till studiestödet föreslås, varvid studiepenningens belopp stiger hos en studerande med vårdnad om barn från 250,28 euro till 325,28 euro per månad fr.o.m. den 1 januari 2018. Enligt förslaget har en vårdnadshavare för ett barn under 18 år som får studiepenning rätt till försörjarförhöjning. Förhöjningen ska vara försörjarspecifik så att båda föräldrarna som är vårdnadshavare för barn eller andra vårdnadshavare kan få den. 

- Försörjarförhöjningen är en märkbar förbättring för studerande med familj. Förhöjningen tryggar utkomsten för studerande med familj och främjar studiekontinuiteten för många studerande, säger minister Sampo Terho. Regeringen förverkligar på det här sättet studerandeorganisationernas långvariga strävan att studeranden med familjer ska uppmärksammas i studiestödet.

Försörjarförhöjningen ska inte beaktas som inkomst i bostadsbidraget, och militärunderstödet eller då avgifter för småbarnspedagogik eller vårdtillägget till stöd för hemvård eller privat vård fastställs.

Studiepenningens försörjarförhöjning medför en utgiftsökning på ca 10 miljoner euro på årsnivå och berör uppskattningsvis 19 000 studerande som försörjer ett barn.

Definitionen av studier på heltid preciseras på grund av yrkesutbildningsreformen.  Utbildning vars syfte är genomförande av yrkesinriktad grundexamen, del av examen, utbildning som förbereder för yrkesutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, är heltidsstudier.

Villkoren för en förlängning av studiestödstiden för en högskoleexamen förenklas. Villkoret för en förlängning är att den studerande visar att studierna fördröjts på grund av sjukdom som avsevärt inverkat på framgången i studierna eller av något annat synnerligen vägande skäl. Förlängning fås för högst nio stödmånader, men längden på de studier som krävs begränsas inte till ett läsår. 

I antalet stödmånader under ett läsår föreslås det att man bättre beaktar läroanstaltsspecifika särdrag i ordnandet av studier samt den studerandes individuella studievägar.

Lagarna avses huvudsakligen träda i kraft den 1 januari 2018. 

Ytterligare information: Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30110

Statsrådets beslut