Hoppa till innehåll

Utbildningsstyrelsen beviljade totalt 75 miljoner euro i statsunderstöd för utvecklingsprojekt och personalfortbildning

Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.4.2019 12.16 | Publicerad på svenska 12.4.2019 kl. 12.24
Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen har beviljat dryga 65 miljoner euro i utvecklingsfinansiering för den allmänbildande utbildningen, småbarnspedagogiken och det fria bildningsarbetet. Det var första gången statsunderstöden utlystes samtidigt som en gemensam ansökningshelhet. Därtill beviljades 10 miljoner euro i statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken.

─ Understöden bidrar till att främja likvärdigheten samt internationaliseringen inom utbildningen, etablera tutorlärarverksamheten som har påbörjats under den här valperioden och sänka läromedelskostnaderna för gymnasiestuderande genom pilotprojekt, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Anordnarna av småbarnspedagogik beviljades 10 miljoner euro för positiv diskriminering och för att främja internationalisering. Anordnarna av förskoleundervisning och grundläggande utbildning beviljades sammanlagt 44,2 miljoner euro för undervisning på två språk, tutorlärarverksamhet i språk, skolornas klubbverksamhet, för att främja likvärdigheten inom utbildningen, för att etablera den regionala tutorlärarverksamheten och för att främja internationalisering. Den mest betydande finansieringsandelen (32,2 miljoner euro) riktades till att främja likvärdigheten inom utbildningen.

Anordnarna av gymnasieutbildning beviljades 7,5 miljoner euro för verkställandet av gymnasielagen och för att förbättra gymnasieutbildningens kvalitet, för pilotprojekt som ska sänka läromedelskostnaderna för gymnasiestuderande och för att främja internationalisering. Huvudmännen inom det fria bildningsarbetet beviljades totalt ungefär 4 miljoner euro i kvalitets- och utvecklingsunderstöd, ungdomsgarantins studiesedelunderstöd och understöd för personalfortbildning.

Besluten om statsunderstöd för att främja innovativa lärmiljöer (4,4 miljoner euro) fattas på grund av ett förvaltningsförfarande senare i april.

Utbildningsanordnarna lämnade in 1 415 ansökningar och sökte totalt 140,3 miljoner euro i finansiering.

10 miljoner euro för personalfortbildning

Utbildningsstyrelsen har även delat ut de årliga statsunderstöden för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Finansiering beviljades för följande teman: utveckling av verksamhetskulturen, pedagogisk kompetens, ämneskompetens och yrkeskompetens, välbefinnande och stöd för lärandet, språklig och kulturell mångfald och digitalisering samt digital kompetens. Finansiering delades också ut till utbildningsprogram i säkerhetskompetens och till regionförvaltningsverket för att ordna personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Sammanlagt beviljades ungefär 10 miljoner euro för personalfortbildning.

Utbildningsanordnarnas behov utgångspunkten för att utvecklingsfinansieringen förs samman till en helhet

För att statsunderstöden ska ha större effekt har understöden samlats till en ansökningshelhet. Olika ansökningsomgångar som genomförts under läsårets gång har varit betungande för skolorna. I och med att understöden den här gången lediganslogs samtidigt fanns det möjlighet att på lokal nivå reflektera över vilka helheter respektive utbildningsanordnare vill fokusera på i sitt utvecklingsarbete.

Utvecklingsarbetet som finansieras med statsunderstöd har tidigare konstaterats vara för splittrat och en gemensam ansökningshelhet är ett första steg i riktningen att göra processen mer enhetlig. Avsikten är att i fortsättningen utveckla den nationella utvecklingsfinansieringen så att separata ansökningsförfaranden avskaffas och utbildningsanordnarna i högre grad kan tillämpa sina egna, lokala planer för att utveckla utbildningen.

Tyngdpunkterna för den nationella och den lokala utvecklingen behöver stöda varandra bättre. Målsättningen är att tyngdpunkten tydligare ska ligga på effekterna som statsunderstöden resulterar i och på att stöden utnyttjas i högre grad samt att de administrativa processerna förenklas.

– För att kunna förbättra statsunderstödens effekt krävs långsiktigt utvecklingsarbete och samarbete mellan olika aktörer. Målsättningen är också att stärka nätverksverksamheten och det gemensamma utvecklingsarbetet samt resultatet och effekterna av utvecklingsåtgärderna, säger direktör Anni Miettunen från Utbildningsstyrelsen.

Ytterligare information

Direktör Anni Miettunen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1612, [email protected]
Direktör Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1138, [email protected]
Undervisningsråd Leena Nissilä, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1155, [email protected]
Undervisningsråd Ulla Laine, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1597, [email protected]
Undervisningsråd Petri Lehikoinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1713, [email protected] 
Specialmedarbetare Juho Mäki-Lohiluoma, tfn 050 475 3395, [email protected]

Beviljade understöd 

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus