Hoppa till innehåll

Nationella konstinstitutioner får 4,5 miljoner euro i coronaunderstöd och museer, teatrar och orkestrar som får statsandel beviljas 15,5 miljoner euro

Undervisnings- och kulturministeriet
23.6.2021 13.51 | Publicerad på svenska 28.6.2021 kl. 8.36
Pressmeddelande

I den andra tilläggsbudgeten för 2021 har de nationella konstinstitutionerna beviljats 4,5 miljoner euro i tilläggsunderstöd för att täcka följderna av coronakrisen. Museer, teatrar och orkestrar som får statsandel beviljades cirka 15,5 miljoner euro i understöd. Syftet är att säkra den fortsatta verksamheten efter undantagstillståndet på ett så flexibelt sätt som möjligt.

- Coronakrisen har orsakat stora förluster för aktörerna inom kulturbranschen, eftersom biljettintäkterna har uteblivit och man har varit tvungen att flytta och annullera föreställningar. Samtidigt vet vi att kulturen har en stor betydelse för människornas välbefinnande och för de finländska kommunernas och städernas livskraft och arbetsplatser. Syftet med de stödpaket som beviljats aktörer inom kulturen har varit att den finländska konst- och kultursektorn ska klara sig igenom denna kris, säger minister Antti Kurvinen.

De nationella konstinstitutionerna ansökte om sammanlagt cirka 5,5 miljoner euro inom utsatt tid. I tilläggsbudgeten har totalt 4,5 miljoner euro reserverats för detta syfte.

Finlands Nationalopera och Nationalbalett beviljades 2 310 000 euro, Nationalgalleriet 1 470 000 euro och Finlands Nationalteater 720 000 euro.

I beslutet har beaktats inkomstbortfall och besparingar under perioden 1.1–31.5.2021.

I inkomstbortfallet har man beaktat det direkta inkomstbortfallet från föreställningsverksamheten med biljettintäkterna som den största posten. I nettobesparingarna har man beaktat besparingarna och å andra sidan tilläggskostnaderna till följd av coronapandemin och förbudet mot föreställningar. I besparingarna ingår också permitteringar.

Teatrarnas och orkestrarnas förutsättningar att fortsätta det konstnärliga och kreativa arbetet samt museernas förutsättningar att sköta sina uppgifter stöds

Museer, orkestrar och teatrar som får statsandel på olika håll i Finland ansökte inom utsatt tid om understöd till ett belopp av sammanlagt ca 23 miljoner euro, varav museerna stod för ca 5,3 miljoner euro, orkestrarna för ca 3 miljoner euro och teatrarna för 14,6 miljoner euro. I tilläggsbudgeten har totalt 15,5 miljoner euro reserverats för detta syfte.

Museer beviljas ca 3,6 miljoner euro, orkestrar ca 1,9 miljoner euro och teatrar ca 9,9 miljoner euro.

I beslutet har man beaktat inkomstbortfallet och besparingarna som uppkommit under perioden 1.1–31.5.2021, inklusive permitteringar vid tidpunkten i fråga samt en uppskattning av inkomstbortfallet under perioden 1.6–31.12.2021. Dessutom har man beaktat den verksamhet som bedrivits under våren 2021 samt uppgifter om den understödda verksamhetens volym och finansieringsstruktur samt de egna intäkternas andel av täckandet av omkostnaderna. I fråga om början av 2021 har man beaktat åtgärder som tryggar verksamhetens kontinuitet (inklusive undvikande av permitteringar) och planer för att trygga verksamhetsförutsättningarna för hela 2021.

Utöver de understöd som är avsedda för teatrar, orkestrar och museer som får statsandel har undervisnings- och kulturministeriet utlyst statsunderstöd för yrkessammanslutningar inom konst och kultur, som kan sökas bland annat av fria grupper inom branschen fram till 23.6.2021 kl. 16.15.

Kulturrådet Tiina Eerikäinen, tfn 02953 30081 (Finlands nationalopera och nationalbalett samt Nationalgalleriet)

Kulturrådet Katri Santtila, tfn 02953 30285 (Finlands Nationalteater)

Kulturrådet Päivi Salonen, tfn 0295 330 281 (museer, anträffbar 28.6 >)