Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsandel för museer från år 2020

Alla museer som strävar efter att omfattas av statsandelssystemet från år 2020 ska lämna en ansökan om rätt till statsandel till undervisnings- och kulturministeriet.

Ansökningstiden gäller också de museer som ansöker om att utses till museum med regionalt ansvar eller riksansvar. De museer som ansöker om att utses till museum med regionalt ansvar eller riksansvar ska vid sidan av ansökan om att utses till ansvarsmuseum dessutom lämna in en ansökan om att inkluderas i statsandelssystemet.

Ansökningstiden börjar den 14 januari 2019 och slutar den 20 februari 2019 kl. 16.15.

Obs. Om det förekommer problem i ifyllandet av blanketten i ärendehanteringssystemet rekommenderar vi att webbläsaren byts till Chrome.

 

Ett museum kan inkluderas i statsandelssystemet endast på museets huvudmans ansökan. För att inkluderas i statsandelssystemet förutsätts att museet uppfyller villkoren enligt 5 § i museilagen.

Ansökan om att inkluderas i statsandelssystemet ska ifyllas i undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringssystem. Alla nödvändiga bilagor ska bifogas ansökan i elektronisk form. De nödvändiga bilagorna är följande:

1) Skattemyndighetens beslut om momsskyldighet för privat museum (om museet har ansökt om att registreras som delvis eller helt momsskyldig för sin verksamhet)

2) Huvudmannens stadgar

3) Museets stadgar för verksamheten

4) Bokslut, balansräkning och verksamhetsberättelse (senast fastställda)

5) Budget och verksamhetsplan (senast fastställda)

6) Flerårig plan för verksamheten och ekonomin (senast fastställda)

7) Avtal om samlingsförvaltning

8) Samlingspolitiskt program

I det nya systemet går det att ansöka om att inkluderas i statsandelssystemet endast vart fjärde år. Nästa ansökan infaller 2022 och gäller statsandelarna 2023.

 

Bestämmelser om uppgifterna och villkoren för museer med regionalt ansvar finns i 7 och 8 § i museilagen. Ett museum kan utses till ansvarsmuseum endast på museets huvudmans ansökan.

De museer som ansöker om att utses till museum med regionalt ansvar ska vid sidan av ansökan om att inkluderas i statsandelssystemet även lämna in en ansökan om att utses till museum med regionalt ansvar. Vardera ansökan ska ifyllas i undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringssystem och förses med alla nödvändiga bilagor i elektronisk form. 

De nödvändiga bilagorna är följande:

  1. En utredning om att villkoren för ett museum med regionalt ansvar uppfylls (per uppgiftshelhet).  Planen utarbetas enligt mallen som hittas via denna länk.
  2. Regional plan. Planen utarbetas enligt mallen som hittas via denna länk. 

Ansökningstiden börjar den 14 januari och löper ut den 20 februari 2019.

Förhandlingarna om skötseln av den regionala uppgiften och om den regionala planen förs med Museiverket i mars–maj 2019. Museiverket ger sökandena närmare anvisningar och information om förhandlingstidpunkten.

Bestämmelser om uppgifterna och villkoren för museer med riksansvar finns i 9 och 10 § i museilagen. Ett museum kan utses till ansvarsmuseum endast på museets huvudmans ansökan.

De museer som ansöker om att utses till museum med riksansvar ska vid sidan av ansökan om att inkluderas i statsandelssystemet dessutom lämna in en ansökan om att utses till museum med riksansvar. Vardera ansökan ska ifyllas i undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringssystem och förses med alla nödvändiga bilagor i elektronisk form.

Om museet är ett riksomfattande specialmuseum och har senast den 31 december 2018 för undervisnings- och kulturmuseet visat att det uppfyller villkoren för ett riksomfattande specialmuseum enligt 3 a § i museilagen 729/1992, som ska upphävas, samt har av undervisnings- och kulturministeriet fått ett positivt beslut i ärendet, behöver museet inte reda ut att det uppfyller villkoren enligt 10 § i lagen. Museet ska dock söka uppgiften som museum med riksansvar och utarbeta en riksomfattande plan som gäller verksamheten och tjänsterna.

De nödvändiga bilagorna är följande:

  1. En utredning om att villkoren för ett museum med riksansvar uppfylls (nya sökande och riksomfattande specialmuseer, som har inte ännu av undervisnings- och kulturmuseet fått ett positivt beslut i ärendet). Planen utarbetas enligt mallen som hittas via denna länk
  2. Riksomfattande plan (alla sökande). Planen utarbetas enligt mallen som hittas via denna länk.

Ansökningstiden börjar den 14 januari och löper ut den 20 februari 2019.

De museer som ansöker om att utses till museum med riksansvar ska lämna in en preciserad ansökan om behovsprövad höjning av statsandelen senast den 9 augusti 2019.

Museerna med riksansvar och Museiverket förhandlar sinsemellan om eventuella justeringar av skötseln av den riksomfattande uppgiften och den riksomfattande planen våren 2020. Museiverket ger sökandena närmare anvisningar och information om förhandlingstidpunkten.

Ansökan om att omfattas av statsandel utarbetas i undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst under ansökningstiden 14.1-20.2.2019. För att använda ärendehanteringstjänsten måste man ha en Katso-kod. Det rekommenderas att man skaffar en Katso-kod före ansökningstiden börjar.

Ansökan kan kompletteras inom två veckor från det att ansökningstiden löpt ut.

Om museet för att uppfylla villkoren för statsandel måste ändra stadgarna eller utarbeta en verksamhets- och ekonomiplan eller ett samlingspolitiskt program och handlingarna inte färdigställs inom den utsatta tiden, har man i fråga om dessa gett tilläggstid för att komplettera ansökan. I ansökan ska i detta fall anges att beredningen av stadgarna, verksamhets- och ekonomiplanen eller det samlingspolitiska programmet pågår. De färdiga handlingarna ((i fråga om stadgeändringar sammanslutningens beslut om att ändra stadgarna och sända dem till PRS)  ska sändas som en komplettering av ansökan senast den 30 juni 2019. Förlängningen av tiden för komplettering av ansökan gäller endast dessa handlingar.

Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång förkastas.

Den som vill anlita tjänsten behöver en Katso-kod som fås gratis via Skatteförvaltningen.  I tjänsten ska sökanden fylla i ansökningsblanketten, bifoga de bilagor som krävs och sända in ansökan till ministeriet. Ministeriet sänder beslutet till sökanden via ärendehanteringstjänsten.

Om så behövs kan sökanden även komplettera ansökan i ärendehanteringstjänsten.

Katso-koden kan skaffas på https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/sa-har-skapar-du-en-katso-kod/ .

Anvisning om användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten

Anvisningar om ärendehanteringssystemet

 

 

Kultur

Ytterligare information

Päivi Salonen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330281   [email protected]

Mirva Mattila, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330269   [email protected]

Joni Hiitola, hallitusneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330108   [email protected] 

Museiverkets rådgivning

På Museiverkets webbplats finns svar på vanliga frågor:

https://www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen/asiantuntijapalvelut/neuvonta-ja-ohjaus/museoiden-valtionosuusuudistus-1/usein-kysyttya