Hoppa till innehåll

Ministrarna Andersson och Saarikko: Genom besluten i budgetförhandlingarna höjs utbildningsnivån i Finland och medborgarsamhällets finansiering tryggas

Undervisnings- och kulturministeriet
16.9.2020 17.04
Pressmeddelande
Budget 2021.

Regeringen skapar förutsättningar för en höjning av kunskapsnivån och sysselsättningen genom att utvidga läroplikten, anvisa finansiering för kontinuerligt lärande och sänka avgifterna för småbarnspedagogik. Avkastningen av penningspel minskar, men den finansiering som förmånstagarna får tryggas till fullt belopp för 2021.

Genom de åtgärder som beslutats vid budgetmanglingen genomförs de centrala målen i regeringsprogrammet, en höjning av utbildnings- och kompetensnivån, en minskning av skillnaderna i inlärning och en ökning av jämlikheten i utbildningen. Läroplikten utvidgas till 18 års ålder, och samtidigt genomförs avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Reformen träder i kraft stegvis från och med hösten 2021 för en åldersklass i sänder. Kostnaderna ersätts till fullt belopp till kommunerna och andra utbildningsanordnare samt i fråga om skolresor till de studerande. För 2021 har 22 miljoner euro reserverats för utvidgning av läroplikten och till 2024 stiger nivån till 129 miljoner euro.

– Nu är det dags att uppdatera läroplikten så den motsvarar kraven på kompetens som ställs på 2020-talet. Coronakrisen har ingalunda minskat, utan snarare påskyndat behovet av kompetensinvesteringar. Återhämtningen från krisen i vårt land görs bara med hjälp av arbetsinsatserna från kunnigt folk, och utvidgningen av läroplikten utgör en historisk investering i finländskt kunnande och hållbar utveckling, säger undervisningsminister Li Andersson.   

I enlighet med regeringsprogrammet utvecklas en modell för stöd i tre steg som ska anpassas för småbarnspedagogiken. För utveckling och stödjande av den reserveras 15 miljoner euro. Det är fråga om en ny strukturell åtgärd för att stärka kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken. Regeringen fastställde också att 70 miljoner euro ska anvisas för en sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik som en del av sysselsättningsåtgärderna. De sänkta avgifterna ska höja deltagandet i småbarnspedagogiken när incitamenten för att ta emot arbete utökas. Sysselsättningseffekten beräknas vara 2500 – 3700 arbetsplatser.

Sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogik är ett utmärkt exempel på en metod som  gör det möjligt att förbättra familjernas position samtidigt som man höjer sysselsättningen. Det är hög tid att inse att satsningarna på välfärd och kunnande också är av central betydelse för att nå sysselsättningsmålet, säger minister Andersson.  
 
Enligt riktlinjerna i den kompletterande budgetpropositionen i november 2020 ska regeringen dessutom rikta finansiering till framtidsinvesteringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Finansieringen riktas till anställning av lärare och handledare inom yrkesutbildningen till ett belopp av 150 miljoner euro före 2022. Genom tilläggsresurserna ökar mängden närundervisning för att säkerställa ett högklassigt lärande. För att utveckla kvaliteten på gymnasieutbildningen inleds ett kvalitetsprogram., och för detta anvisas 15 miljoner euro. Regeringen satsar 40 miljoner euro på kontinuerligt lärande. Finansieringen anvisas  i synnerhet för kompetensutveckling hos befolkningen i arbetsför ålder,  för att stärka kompetensen hos personer med svaga baskunskaper samt underlätta sysselsättningen bland äldre personer.

Finansieringen av kultur, idrott, vetenskap och ungdomsorganisationer för nästa år tryggas  

För 2021 anvisas förmånstagarna av avkastningen av penningspel en finansieringsnivå som motsvarar intäktsnivån 2019. Största delen av statens utgifter för kultur-, idrotts- och ungdomsarbete finansieras med  intäkterna från penningspel. De uppskattade intäkterna har sjunkit på grund av coronaviruspandemin.

Undervisnings- och kulturministeriets andel av kompensationen för den minskade avkastningen är 141,5 miljoner euro. Intäkterna från avkastningen av penningspelsverksamheten kommer enligt bedömningar att bli lägre under de kommande åren. Kompenseringen ska fortgå efter 2021, men då kommer det inte att  vara möjligt att kompensera för de minskade intäkterna till fullt belopp.  I enlighet med regeringsprogrammet ska ett projekt för en revidering av lotterilagen utan dröjsmål föras vidare för att säkerställa ett system med ensamrätt att kanalisera spelandet.  Målet är att förslaget ska lämnas till riksdagen före juni 2021.

– Medborgarsamhället, det vill säga idrott, kultur vetenskap, ungdomsverksamhet och det arbete som utförs av otaliga organisationer inom social- och hälsovårdsområdet, är av ovärderligt stor betydelse för finländarnas välfärd och för att vi kan få alla att hållas med.  Jag är mycket nöjd med att vi hittade en lösning som täcker hålet i nästa års budget och att vi också fattade beslut om långsiktiga åtgärder som stärker Veikkaus  ställning och förebygger spelandets skadeverkningar, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.  

Regeringen ökar måltidsstödet för studerande

Regeringen beslöt föreslå att höjningen av minimipriset för en studerandemåltid ska kompenseras genom ett tilläggsanslag på 4,2 miljoner euro, så att måltidsstödet höjs med 0,36 euro. Nivån på måltidsstödet uppgår därmed från och med den 1 januari 2021 till 2,30 euro per måltid.

– Måltiderna för studerande är ett viktigt inslag i de studerandes vardag, För många kanske det är det enda varma målet mat för dagen. Därför är det viktigt att måltiden är av hög kvalitet och fås till ett rimligt pris, säger minister Saarikko.

Utbildning och fosknings- och innovationsverksamhet en av tyngdpunkterna i stimulansåtgärderna

Regeringen kom överens om att under den fortsatta beredningen utarbeta ett program för hållbar utveckling för Finland, med vars hjälp målen för EU:s återhämtnings- och stimulansstöd genomförs.  I enlighet med rekommendationerna i EU:s avsnitt om finanspolitiska styrning är tyngdpunkterna följande:

- Utbildning, forsknings- och innovationsverksamhet ska återföra Finland på vägen mot hållbar utveckling  
- En grön övergång stöder en ekonomisk strukturomvandling
- Finlands internationella konkurrenskraft säkerställs
- Hållbar infrastruktur och digitalisering stärks
- Arbetsmarknadens verksamhet, tjänsterna som riktar sig till arbetslösa samt arbetslivet utvecklas
- Tillgängligheten för social- och hälsovårdens tjänster stärks och kostnadseffektiviteten för dem ökar

Statsrådet kommer att lämna en redogörelse för den planerade användningen av medlen för Finlands program för hållbar utveckling till riksdagen under höstsessionen.

***

Budgetpropositionen för 2021 behandlas vid statsrådets sammanträde den 5 oktober 2020. Efter det publiceras regeringens proposition om statsbudgeten för 2021 på webbsidan budjetti.vm.fi. De uppskattningar som presenteras ovan är preliminära siffror och kan fortfarandekomma att  preciseras.

Statsrådets pressmeddelande 1 6.9.2020: Budgetpropositionen för 2021 stakar ut en väg ur coronakrisen

Mer information:
Specialmedarbetare Touko Sipiläinen, (minister Andersson), tfn 040 196 2292, specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, (minister Saarikko), tfn 040 1492 201
kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 3 30 182
Pasi Rentola, ekonomichef (allmän ekonomiplanering), tfn 0295 3 30211

Allmänbildande utbildning Annika Saarikko Bibliotek Forskning Högskoleutbildning och forskning Idrott Kultur Li Andersson Småbarnspedagogik Studiestöd Unga Utbildning Yrkesutbildning